GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS

Skriv under denna lista och hjälp till med att rädda den Svenska och Scandinaviska vargstammen.

Är det rätt att skyddsjaga en högdräktig tik med sin partner utan att dessa
överhuvudtaget har varit ett hot mot de renägande samer i Idre?

Vargarna hade vid något tillfälle befunnit sig inom kalvningsområdet utan att något hänt med
renarna. Jakten bedrevs i förebyggande syfte men vi anser att den strider motart
o habitatdirektidirektivet: Varg är upptagen i art- och habitatdirektivets
(rådetsdirektiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vildadjur och växter (EGT L 206, s. 7)) och dess bilaga 4a Djur o växter av
gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd. Enligt artikel 12 i art - och
habitatdirektivet ska dessa arter skyddas.I 12 a) framgår att man inte
avsiktligt får fånga eller döda dessa exemplar i naturen, oavsett hur detta
görs. I 12 b) framgår att det är förbjudet attavsiktligt störa dessa arter,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-,övervintrings- och
flyttningsperioder. I besluten rekommenderar Naturvårdsverket att
länsstyrelserna måste vid varje tillfälle bedöma om ett beslut om jakt uppfyller
de förutsättningar för skydds- eller licensjakt somanges i 23 a § respektive 23
c § jaktförordningen.

Det vill säga undantagsreglerna enligt art- och habitatdirektivet.

EU-kommissionen har när det gäller varg betonat att undantag
kan gälla för just de individer som orsakat skada. Dessa kriterier har inte
fyllts därför anser vi att en minoritetsgrupp som trots är en
ursprungsbefolkning har alldeles för stor påverkan av vargens utspridningsområde
i Sverige samt kräver total nollvision av dess förekomst.

På grund av den svenska vargens geografiska läge och dess genetiska bas utan större möjligheter
till naturliginvandring av friska djur bör detta med en minoritets sedvanerätt
inte få inkräkta på den svenska faunan. Dessutom får renägande samer stora
bidrag av staten för att kunna fortsätta sin näring samt betalt för
rovdjurförekomst. Vi anser att vargförekomst i de norra regionerna borde
betraktas med större hänsyn till djuret varg.Föryngring av varg inom en samebys betesområde ersätts med 500 000 kronor. En vargföryngring ger större skador och vargen har ett högre "naturvårdsvärde" än järv och lo. Regelbunden förekomst av varg ersätts med 80 000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor.

Ungefär 49% av Sveriges yta är renskötselområden och medlemsantalet i Idre nya Sameby uppgår idag till ca: 36 personer, varav 13 personer är renägare. Inom samebyn finns fyra driftsenheter.

Tid för överklagan borde vara mer än 24 timmar !

Denna lista kommer att överlämnas personligen till NVV &
Regeringen samt skickas till EU. En Engelsk lista kommer att göras som även den
kommer att skickas till bl.a EU.

Wolf Association Sweden
http://www.w-a-s.se


Wolf Association Sweden    Kontakta namninsamlingens skapare