Ge barnen i Toltorpsdalen säkra skolvägar!

Till ansvariga politiker i Tekniska Nämnden samt tjänstemän i Tekniska förvaltningen i Mölndals stad, 

Vi är föräldrar i Toltorpsdalen till barn som går på förskolor här och som går på Toltorpsskolan eller Sörgårdsskolan. Det är glädjande att kunna läsa i tidningen att Mölndals Stad nu satsar extra på att ge alla skolbarn en säker skolväg. Trafiksäkerheten längs Toltorpsgatan har länge varit eftersatt och vi välkomnar en översyn av trafikmiljön längs denna sträcka med särskilt fokus på barnens trygga och säkra skolväg. Vi har förstått att det planeras en generell sänkning av hastighetsbegränsningen längs Toltorpsgatan till 40 km/h vilket är mycket positivt.

Men med stor oro har vi tagit del av information från förvaltningen om att hastigheten ska höjas till 60 km/h på sträckan mellan Dalgångsgatan och Södermalmsrondellen och att det i övrigt inte planeras några påtagliga förbättringar av skyltning, belysning eller trafikplatsers utformning längs Toltorpsgatan. Varje morgon är det mängder med skolbarn som korsar eller rör sig längs denna gata samtidigt som stressade bilister och cyklister i rusningstrafik ska ta sig fram. Den 26 januari inträffade en trafikolycka i korsningen Toltorpsgatan/Dalgångsgatan där skolbarn skulle korsa gatan med grön gubbe samtidigt som svängande bilister också hade grönt. Som tur var skadades inga barn allvarligt vid detta tillfälle. Frågan vi ställer oss är: ska vi behöva vänta tills det händer en riktigt allvarlig olycka innan vi får se en påtaglig förbättring av våra barns säkra skolvägar? Låt oss gemensamt se olyckan den 26 januari som en larmklocka som ger oss chans att agera i tid!

Bilister håller redan idag högre hastighet än skyltade 50 km/h på sträckan mellan korsningen Toltorpsgatan/Dalgångsgatan och Södermalmsrondellen. Givetvis kommer hastigheten öka ytterligare om det skulle skyltas upp till 60 km/h. Längs denna 700 m långa sträcka finns ett upphöjt oövervakat övergångsställe i höjd med Aspliden som används av många skolbarn, framför allt för att tidigare nämnda korsning är så otrygg. Vilken teoretisk tidsvinst på denna korta sträcka, som ändå kräver en inbromsning efter ca 300 meter vid övergångsstället, motiverar den ökade faran för skolbarnen som använder övergångsstället? Vi ser det som självklart att hastigheten måste bli skyltad till 40 km/h även på denna sträcka. 

Vi är inga experter på hur trafikmiljöer ska utformas utan vi sätter vår tillit till er att hitta lösningarna. Men vi som vistas i dessa miljöer varje dag vet mycket om hur de används och hoppas att ni vill ta följande synpunkter och förslag i beaktande i det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten längs Toltorpsgatan.

Utanför Toltorpsskolan:

  • Vid cirkulationsplatsen utanför Toltorpsskolan finns inga vägmärken som informerar bilister som kommer från norr eller söder att de närmar sig en skola och att här kan finnas barn som korsar vägen – hur kan detta inte finnas på plats redan?
  • Hela cirkulationsplatsen är tyvärr dåligt utformad – bilister som kommer från söder kan köra i hög hastighet rakt igenom rondellen utan att behöva svänga nämnvärt. Och sen kommer övergångsstället ”överraskande” efter rondellen. Mycket farligt!
  • Övergångsstället här är oövervakat – en ljusreglering skulle öka säkerheten och vara lättare att förhålla sig till för barnen än att försöka bedöma om bilarna kommer att stanna innan de korsar. Eller varför inte göra detta till ett upphöjt övergångsställe?
  • Bullerplank och buskage norr om cirkulationsplatsen skymmer sikten för de som kör i södergående riktning. Barn kan komma på cykel över övergångsstället utan att det hinner uppfattas. Vägbeläggningen är också ojämn vid detta övergångsställe så barn på cykel kan ramla mitt i vägbanan.
  • Cyklar kommer i hög hastighet mot denna trafikplats från båda håll längs nordöstra sidan av Toltorpsgatan. Vid busshållplatsen uppstår vid rusningstrafik en farlig situation med snäva kurvor, skymd sikt och barn som ska in och ut från förskolan. Åtgärder i cykelbanan för att dämpa cyklisternas hastighet vore lämpligt.
  • Det förekommer att bilar kör upp på trottoaren i anslutning till övergångsstället utanför förskolan Vetekornet – kan motverkas med stolpar.

Korsningen Toltorpsgatan/Dalgångsgatan:

  • Bilister kör dagligen vårdslöst och fort igenom denna korsning och utsätter andra trafikanter för livsfara. En konsekvent sänkning till 40 km/h på såväl Dalgångsgatan som Toltorpsgatan på båda sidor av korsningen är en självklar åtgärd. Men även skyltning bör ses över, kanske blinkande varningsskyltar kan höja bilisternas uppmärksamhetsnivå?
  • Ljusregleringen vid korsningen, där bilar och barn kan ha grönt samtidigt, har redan gett upphov till en olycka. Kanske kan man reglera trafikljuset för barnen så att det blir rött från båda hållen när de har tryckt på knappen såsom det är löst i närheten av andra skolor?
  • Även här skapar hög hastighet hos pendlande cyklister en farlig situation i kombination med bilister i hög fart som ska svänga in på Dalgångsgatan och våra skolbarn.

Vi föräldrar i Toltorpsdalen vill att våra barn ska ha rätt till en säker väg till och från skolan. Vintertid när det är mörkt både på morgonen och på eftermiddagen och vid dåliga väderförhållanden är våra barn än mer utsatta för fara, särskilt eftersom fler då tar bilen. Det är ingen tillfällighet att olyckan inträffade vintertid. Det är dags att ta ett ordentligt grepp kring trafiksäkerheten längs Toltorpsgatan så att fler barn och föräldrar vågar gå eller cykla till skolan. Idag väljer många att köra sina barn även korta sträckor så att barnen inte ska behöva passera dessa farliga övergångsställen. Och med fler bilar ökar givetvis olycksrisken.

Vi litar på att ni, ansvariga politiker och tjänstemän, inser allvaret och gör ert bästa för att förbättra säkerheten för våra barn. För att skapa trygghet i frågan bjuder vi gärna in er att komma och berätta mer i detalj om vilka åtgärder ni planerar, till exempel i form av ett möte med skolans brukarråd eller genom ett allmänt informationsmöte i skolan.

/Föräldrar till barnen i Toltorpsdalen


Föräldrar till skolbarn i Toltorpsdalen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Föräldrar till skolbarn i Toltorpsdalen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...