Stoppa exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled


Gäst

#1

2016-07-04 19:37

För att Bromma ska vara den trädgårdsstad som då tidens arkitekter så nogsamt planerade.

Gäst

#2

2016-07-06 19:40

Jag vill protestera mot de huvudlösa planerna på att bygga bort de gröna lungorna i trädgårdsstaden Bromma!

Gäst

#3

2016-07-09 13:52

För att värna den unika trädgårdsstaden.
Olovslundsbo

#4

2016-07-28 14:54

Bygg nya bostäder i Stockholm med klokhet.

Med fler boende i Stockholm behöver vi gröna ytor för att kunna må bra.

Det är vetenskapligt bevisat att då vi kommer ut i naturen minskar våra stressnivåer.

Detta fakta bör ges högsta prioritet då vi exploaterar alla delar av Stockholm.

De vilda djuren i området har också sin rätt att få existera och för att kunna förflytta sig mellan större skogsområden behövs dessa gröna korridorer. att exploatera mindre bitar av ett grönområde påverkar därför grönområden i dess helhet och dess vilda invånare.

Förskolor och skolor har mycket stort behov av dessa grönytor för sin pedagagiska verksamhet. Att värna om djur och natur är vad vi vill föra vidare till nästa generation och då måste vi göra ord till handling. I förslaget har man inte tagit denna synpunkt i beaktande och hur exploateringen förhåller sig till internationella barnkonventionen.

Närhet till grönstråk nära bostaden för motion tex joggning och promenader gör att bilåkandet till motionshallar och dyligt minskar.

Grönstråken längst Västerled är populära gångstråk eftersom man kan promenera i stort sett utan avbrott i naturmiljö från exempelvis Judarnskogen via Nockebyskogen, Olovslundsparken, södra Västerled, Nyängsparken, Storskogen och skogen längst strandpromenaden från Ålstensängen tillbaka till Ängbybadet och Judarnskogen. En aktivitet som är bra för hälsan och gratis för alla Stockholmare och en god investering för samhället för att främja folkhälsan.

Området består av mycket gamla och vackra träd framförallt tallar som minner om äldre tider då Västerled nyttjades för jordbruk och jakt.

Grönstråket längst Västerled fungerar som en ljudbarriär för närliggande bebyggelse söder därom.

Fler boende kommer att öka trycket på Västerled och vägar runtomkring. Redan idag är det stor köbildning områdets in- och utfarts"portar": korsningen Drottningholmsvägen/Åkeshovsvägen, Storamossen/Storamossens backe och Alléparken/ Alviksvägen. Den redan idag mycket störande trafiken med buller och otillåtna höga hastigheter längst bebyggda områden vid Västerled, Djupdalsvägen, Åkeshovsvägen kommer öka.

Thomas

#5

2016-08-03 19:31

Många av lägenheterna i området är små och gamla. Det som ändå gör området atraktivt är grönytorna, att man som Olovslundsbo konstaterar kan hitta bakvägar att promenera i natur trots att det redan är många som bor här eller se rådjur som promenerar utanför balkongen. Det finns inte så många sådana områden så här nära centrum.


Gäst

#6

2016-08-06 21:16

Jag och många med mig älskar våra grönområden i Bromma och utnyttjar dem dagligen. Utmed Västerled går jag alltid i skogen, när jag går hem från Abrahamsberg, för att slippa gå utmed trafiken och i st njuta av naturen, fortsätter sen liten skogspromenad där kyrkan ligger intill Koltrastvägen. Massor av Brommabor nyttjar sina grönområden för promenader, löpning, hundpromenader. Mycket viktigt att ha grönområden nära boendet så man inte behöver ta bil för att få frisk luft och motion. Fler boenden=fler bilar, bilköer, trafikproblem och sämre luft och miljö. Även små gröna insprängda stråk betyder mycket både för människor och våra djur. Befrämjande för hälsan och livskänslan. Alla människor kan inte heller ta sig långt hemifrån beroende på ålder eller funktionsnedsättning.


Gäst

#7

2016-08-09 10:32

Vi har väldigt få grönområden i området. Den plats man vill bygga på är det enda skogsparti som går att promenera och springa i. Trafiken i området är redan ett stort problem. Med ytterligare anstormning av trafik så behöver vi verkligen den lilla skog som finns!

Gäst

#8

2016-08-16 09:43

Våra träd är viktiga som lunga i bostadsområden. Även viktigt för fortlevnad av vår vilda fauna. Bevara mångfalden. Bättre att lägga ner Bromma flygplats och göra plats för bostäder och även göra fina trädplanteringar där. Kanske kan det bli bättre luft i Bromma. PS jag är född i Traneberg.

Gäst

#9

2016-08-16 11:06

Det är bara dumt

Gäst

#10

2016-08-16 19:45

Trots att det behövs många bostäder är det viktigt att de grönområden som finns får vara kvar. Staden måste växa i utkanterna i stället för att förtätas till förfång för alla som redan bor i områden med fin miljö. Inget blir bättre när fler ska bo i etablerade områden som då ger sämre miljö med mycket mer biltrafik och därmed sämre luft.
Hållbar utveckling med långsiktiga värden

#11 Trädgårdsstaden visar samtida och framtida generationer lyckat exempel på hälsofrämjande bebyggelse

2016-08-18 21:31

Trädgårdsstaden visar samtida och framtida generationer lyckat exempel på hållbar, hälsofrämjande bebyggelse med möjlighet att odla och rekreera på nära håll.

Dess tidlösa värde är väl beprövat, vilket dess attraktivitet på bostadsmarknaden idag visar. Den är också ett turistmål med stort kulturhistoriskt värde. Den är unik och förtjänar att bevaras intakt för att brukas av boende och besökare, samt för att inspirera andra planer på bebyggelse och boendemiljöer nära Stockholm, i utkanten av Stockholmsområdet samt i andra tätorter.

Förtätning av trädgårdsstaden eliminerar dess oskattbara värden för gott och är av denna anledning omdömeslös och helt förkastlig!


Gäst

#12

2016-08-29 17:32

Alliansen kommer att rösta nej 8 september så nu blir miljöpartiet vågmästare. Jag vill påminna er som är miljöpartister att i erat valmanifest för 2014-2018 står följande: ”Även den tätortsnära naturen behöver ökat skydd. Den har ofta mycket höga biologiska värden och för en allt mer urbaniserad befolkning är närnaturområden viktiga för rekreation, hälsa och förståelse av naturen.”

Det vore ett stort svek om ni röstar för denna hänsyslösa exploateringen av Västerledsskogen!

Det råder ingen tvekan om att de grönområden som finns längs med Västerled har höga biologiska värden och är viktiga för djurlivet i närområdet. Det är till och med mycket sannolikt att vi hittar inte bara fridlysta groddjur utan även den EU-skyddade jätte-salamandern i Västerledsskogen. Grönstråken längs med Västerled är även mycket populära för motion, jogging, löpning, promenader och hundpromenader m.m.

 


Gäst

#13

2016-09-05 10:57

Vi kan inte acceptera den planerade bebyggelsen som gäller i Ålsten och Västerled. Det lilla grönområde som idag finns där är vår enda möjlighet att vandra i naturen med hundarna. Vi och många andra både promenerar och joggar där dagligen. Det är enda chansen att slippa den hårda trafiken med både cyklar och bilar på Västerled. Intensiteten på Västerled har eskalerat dom senaste åren. Dessutom körs det väldigt fort på och vid flera tillfällen har bilar fått tvärnita för att dom kör för fort vid övergångsställen. Vi måste få behålla den lilla skog som finns. På andra sidan västerled finns ju redan beslut om bebyggelse och då försvinner ett grönområde.
Vi vill att man även fortsättningsvis ska kunna gå på stigar ner mot Mälaren. Det behövs grönområden även i detta område.
Planeringen av husen i Ålsten/Västerled är inte bra! Dessutom skulle dom husen ligga väldigt nära dom redan befintliga villorna som finns. Träng inte in fler hus och bilar där!
Anders Emilsson/Karin Hedman

Gäst

#14

2016-09-10 19:41

Vore enormt ledsamt om den gröna underbara skogen försvann. Viktigt både för människor och djur, sen älskar jag alla träden:-)

Gäst

#15

2016-09-14 13:39

Stopp! Ta inte bort skogen och dess djur finns ju snart inga grönområden kvar!!!!!!


Gäst

#16

2016-09-19 16:01

Jag vill ha kvar de få hrönområden som finns bland hus, inget emot bostädet men jag är emot bostäder där det finns uppskattadr omtåden med grönska. Jag går där med min hund, barn leker i skogen på prominaden hem från dagis och det ät mycket trevligare med gröndka och syre här och var istället för betomgblock och tegelskrapor. Det finns oanvända områden, som inte uppskattas på samma sätt. Bygg där. Om ni måste ta bort den grönska vi som vidtas vid den älskar som mest, ta bort där det finns enorma mängder så några hus bara gör en marginell skillnad. Dessutom finns det ingen komunaltrafik så pass nära dom kan ta hand om de som skulle flytta dit.