Fortsatt protest mot NCC:s planer att starta upplag och försäljning av material väster om väg 952 mot Södra Sandby

Detta är en protestlista mot att sten och mineral skall få väga tyngst, även om det rent mänskligt inte alltid är så. En första protestlista med 478 namn har lämnats i samrådet, men processen fortsätter och din röst behövs.

I det berörda området Rögleskogen, där NCC vill ha sitt upplag och kommande försäljningsställe, står två riksintressen mot varandra: natur och friluftsliv respektive mineral (kvartsit). Området utnyttjas idag flitigt för friluftsändamål. Förutom vacker natur finns eldplats, vindskjul och flera stigar. Det utgör också en naturlig förbindelselänk med promenadväg mellan Skrylle och Södra Sandby. Området utgör därtill en naturlig barriär för boende i Assarhusa, Sönnervång och Rögle samt tjänar till att bevara tystnaden vid Rögle kloster och dess gästhem, som ligger 1 km från stenbrottet och cirka 500 meter från det planerade upplaget. Vissa bostadshus ligger än närmre. Ett upplags-och försäljnings område med tillhörande vallar skulle kraftigt hindra natur och friluftslivet i området för åtminstone 30 år framåt och därtill skapa ökat buller i de nya områden som berörs. Det öppnar även för vidare utveckling av företagets verksamhet väster om vägen. Vi vill i linje med första protestlistan ge dig möjlighet att visa att natur-och friluftsliv och även tystnad i detta fall kan väga tyngst.
Sr Thérèse, Rögle kloster    Kontakta namninsamlingens skapare