Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Till kommunstyrelsen

(Kopia skickas till medier)

 

Angående planprogram för Stationsområdet Lomma och den planerade ökade tågtrafiken på Lommabanan.

Överallt i landet byggs leder runt tätorterna för att minska störningar från buller, föroreningar och risken för olyckor.

I Lomma får dock halvkilometerlånga godståg köra i hög hastighet rakt igenom villaområdena.

Störningarna för de omkringboende är stora.

Vi boende vänder oss därför kraftigt mot all planerad ökning av trafiken. Den utökning som planeras, både av godstrafik och passagerartrafik, innebär att många fastigheter får både sin ute- och innemiljö förstörd. Det är inte rimligt att tiodubbla den tunga trafiken genom vår tätort. Vi upplever att stora områden av Lomma offras för att övriga kommuninvånare ska få bättre kommunikationer.

Vi kräver:

1. att godstrafiken flyttas från Lommabanan

2. först när godstrafiken flyttas kan passagerartrafik bli möjlig

3. etableringen av passagerartrafik kan inte komma till stånd innan mycket ingående bullerstudier utförts och åtgärder vidtagits så att störningar inte uppkommer

 

(Det finns dessutom en fysisk petition med samma text som kompletterar denna elektroniska petition. Skriv bara på en av dessa.)