Do not legalize marriage with children in Iraq

(English text below)

Kära Nuri Kamal al-Maliki,

barn är varken fysiskt eller emotionellt mogna att ingå äktenskap eller att ha sexuell samvaro vid en ålder av nio år. Med risk att skadas och att utveckla mental ohälsa senare i livet blir dessa unga flickor fråntagna rätten att leva en trygg och sund barndom och att utveckla en självuppfyllande framtid av kärlek och glädje åt sig själva.

Ingen, oavsett vilken ålder och kön ska behöva tvingas in i ett äktenskap. När, och med vem man ska gifta sig är en personlig fråga som ska vara upp till varje enskild vuxen människa att bestämma själv. Och barn ska skyddas av lagen från att utsättas för liknande behandling.

Denna namninsamling är skapad med syftet att stödja alla de människor i Irak som bidrar till att stärka de mänskliga rättigheterna i ert land, att be er, regeringen att respektera dessa mänskliga rättigheter och att skydda landets kvinnor och barn, och även män från att utsättas för den skadliga och opassande behandling som konsekvenserna av att bli tvingad till giftermål innebär.

Vi ber er att inte legalisera giftermål av barn, vi ber er att inte legalisera pedofili/barnmisshandel!

… Världsmedborgare i solidaritet

 

---

Dear Nuri Kamal al-Maliki,

children are neither physically nor emotionally mature to engage in marriage or to have sexual intercourse at the age of nine years. With the risk to get injured and to develop mental disorders later on in life, these young girls are deprived the right to live a safe and healty childhood and to develop a self met future of love and happiness for themselves.

Not anyone, at any age and gender should have to be forced into marriage. When to get married and with whom is a question that every grown-up human being should have the right to decide for themselves. And children should be protected by the law from this kind of treatment.

This petition are made to support all those people in Iraq who contributes to strengthen the human rights in your country, to ask you, the government to respect these human rights and to protect your women and children, and men as well from being exposed to harmful and inappropriate treatment, like the consequences of being forced to marriage causes.

We ask you not to legalize marriage with children, we ask you not to legalize pedophilia/child abuse!

...World-citizens in solidarity