Bulleråtgärder för hela Vellinge!

Förslag till Vellinge Kommun gällande bullerskyddsåtgärder inför planeringen av kapacitetshöjande åtgärder mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg samt påfart (väg 6) till E22 norrgående riktning mot Malmö.

Redan idag är trafiken tung på motorvägen samt påfart och avfart i norra Vellinge. Detta skapar höga bullernivåer vilket i sin tur orsakar bekymrande risker för ohälsa. Långvarig exponering av höga bullernivåer ökar riskerna för fysiska som psykiska åkommor och innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt prestation, inlärning och sämre sömnkvalitet enligt Folkhälsomyndigheten [1].

Många boendes i Vellinge har länge klagat på bullernivåerna och åtgärder har gjorts över västra delen av Vellinge längs med motorvägen i form av bullervallar och bullerplank. Dock har den del av motorvägen efter avfarten vid trafikplats Vellinge i norrgående riktning, samt på- och avfarten till E6 i norra Vellinge, ej erhållit några bullerdämpande åtgärder. Det skapas höga konstanta bullernivåer från motorvägen och samtidigt ökar bullernivåerna utöver på grund av accelererande och decelererande fordon på på- och avfarten.

Den nästan 800 m långa påfarten används utöver normal acceleration många gånger som en möjlighet att öka farten aggressivt vilket genererar mycket höga bullernivåer som många människor i grannskapet kan relatera till. Enligt mätning av bullernivåer, senast gjorda 2009, uppvisades höga bullernivåer redan då men fortfarande har inga åtgärder utförts av Trafikverket eller Vellinge Kommun för boende i närheten av på- och avfarten (väg 6) samt sista delen av motorvägen (E22) efter de nybyggda bullervallarna i norrgående riktning.

Det är av intresse att upplysa kommunen om den påtagliga angelägenheten detta utgör för skattebetalande Vellingebor som påverkas negativt av bullernivåerna från trafiken.  Det finns stora vinster med bullerdämpande åtgärder i form av exempelvis bullerplank där källan för de decibelskapande nivåerna existerar. Många störs i sina trädgårdar, sovrum där sömnkvaliteten störs samt barn och ungdomar som påverkas kraftigt negativt med bl.a. psykiska åkommor samt inlärningssvårigheter.

Trafikverket planerar att utföra kapacitetshöjande åtgärder, i form av ett extra körfält för samtliga trafikslag i norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg. Utredningsområdet omfattar även påfarten norrut i Vellinge.

För oss som bor i och omkring de drabbade områdena finns det möjlighet att signera med en interaktiv namnteckning via denna länk som innebär en underskrift med namn som i sin tur kommer erhållas av Vellinge Kommunstyrelse.

Genom att signera med underskrift finns det möjligheter att ta upp detta rådande problem på kommunstyrelsemöte. Det är dags att resterande Vellingebor också får möjligheten att fortsätta leva under mänskliga och acceptabla ljudmiljöer utan kraftiga bullernivåer! 

[1] Folkhälsomyndigheten, Buller och höga ljudnivåer, 2019-11-01


Alexander Haugaard    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Alexander Haugaard lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...