Buller från Södra cell Värö

Åtgärda bullret från Södra cell Värö

2021 fastställs nya bullernivåer för Södra Cell Värö. Under prövotiden, med höjda bullernivåer, har Årnäshalvön med dess EU-skyddade Natura 2000-områden, Åskloster, Kärradal, Bua, Värö och omkringliggande öar utsatts för ett missljud utan dess like från pappersfabriken Södra Cell Värö AB. Bullret har bestått av såväl vinande, skärande- och mullrande ljud liksom lågfrekvent vibrerande. På halvön har det rapporterats om grava sömnsvårigheter då inte ens öronproppar kunnat filtrera bort oljudet nattetid i inomhusmiljöer. Denna miljöförorening påverkar inte bara människors hälsa och välmående, utan har även negativ inverkan på bland annat fågelhabitat då lugna ostörda häckningsområden numera ej finns kvar.

Vi boende på Årnäshalvön, Åskloster, Bua, Värö och Kärradal önskar att prövoperioden som fastslogs i DOM_2016_Målnummer_8984–15 utvärderas genom överklagan från Länsstyrelsen till Mark & Miljödomstolen. Vi åberopar följande punkter:

1) Varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom verksamheten för vilken tillstånd söks är att anse som sakägare i denna fråga. Bara på Årnäshalvön finns 951 bostäder varav 231 är permanenta boenden och missljudet råder över hela halvön. I Åskloster rapporteras att boende flertalet gånger vaknat på nätter och trott att det varit inbrott/skadegörelse i sitt hus/garage men sedan förstått att det är ljudet från bruket som väckt dem. Rapporter från Kärradal, Bua och Värö gör gällande att även destörs av bullret. I dagsläget har närmare 200 personer gått samman i en gemensam grupp för att säkerställa att framtida beslut kring bullervillkoren tas med hänsyn till naturliv- och kringliggande Natura 2000-reservat. Exempel på närliggande Natura 2000-områden är Årnäsudden, Balgö- samt Fladen. Naturreservatet på Årnäshalvön har ett ständigt stigande besök av turister och kolloverksamhet pågår under hela sommaren i för detta avsedda lokaler på Årnäshalvön.

2) Vi begär att Länsstyrelsen redovisar bullerproblematiken som uppstått under prövotiden till Mark & Miljödomstolen. Vi vill därmed att samtliga klagomål rörande buller från Södra Cell Värö som Länsstyrelsen mottagit diarieförs under målnummer M 683–14.

3) Då immissionspunkter för bullermätning saknas helt på Årnäshalvön behöver nya, permanenta mätpunkter införas på denna plats. Vi vill att mätningar görs i samråd med oss närboende för att säkerställa att bullret är närvarande vid mättillfället. Detta för att ge en objektiv och rättvis bild av den störande ljudbilden.

4) Vi hänvisar även till nedan målnummer M8984-15, Planbestämmelser och Natura 2000, sida 14. De områden som både idag och fortsättningsvis kommer att nyttjas för verksamheten, omfattas av detaljplan för industriändamål. Såväl den befintliga som den ansökta verksamheten är förenlig med gällande detaljplan. Verksamheten strider inte mot antagen översiktsplan. Något tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs inte eftersom den befintliga verksamheten inte påverkar miljön i något Natura 2000-område. Inte heller den ansökta verksamheten kommer att medföra en sådan påverkan. Efter de två svartlutsutsläppen som skedde 2021 under prövotiden, samt bullerproblemen är det ett faktum att verksamheten påverkar Natura 2000-områdena.   

Vi uppmanar Länsstyrelsen att ta det stora antalet människor och djur som belastas av det ökade bullret i beaktande genom ett överklagande till Mark & Miljödomstolen.  


Gruppen Bulleruppropet på Årnäshalvön    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Gruppen Bulleruppropet på Årnäshalvön överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...