Nagga inte Umeås värdefulla strandmiljöer!

Håller argument av Umeå kommuns planeringsenhet som anför att boende och vistelse vid vatten är av särskilt allmänt intresse - för att söka upphävning av lagstadgat strandskydd? För spekulativt attraktivt bostadsspekulanter …?  

Det byggs redan för fullt ovanför älvbrinken vid Kvarnvägen. På tomter med f.d. hyreshus i två våningar pågår två byggen av 11-våningshus där bostadsrättslägenheter erbjuds med 'förnämliga utsikter och närhet till småbåtshamn', självklart för gedigna priser. I en park i samma område (se bild nedan) vill kommunen möjliggöra fler byggnationer av kapitalstarka intressenter. Detta på bekostnad av rekreationsvärden samt för närboende och i viktiga naturmiljöer för land- och vattenlevande organismer. Pågående höghusbyggnationer inverkar redan starkt negativt.

I stadsplanering för attraktiva utvecklingsområden saknas tillräcklig hänsyn till rekreation och biologisk mångfald – Detta samspel mellan olika livsorganismer har åsidosatts. Detta i en tid där behovet av återhämtningsmiljöer för stadsbor ökar markant och den biologiska mångfalden minskar dramatiskt.

Naturskyddsföreningen har i det lokala arbetet lyft flera värdefulla naturmiljöer där det planeras nybyggnation eller trafikdragningar som vi anser är ogenomtänkta. Det är våra medlemmar som engagerar sig och hoppas att planerna inte kommer att godkännas av ansvarstagande politiker!

Vi kräver att valda politiker engagerar sig för att bibehålla Umeås värdefulla naturmiljöer och rekreationsområden, speciellt längs Umeälven. Målet att bli 200 000 invånare får inte gå före naturens och människors välmående!

älvbrinken.jpg


Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...