Bevara Waldorfförskolan Regnbågen

P_20210308_083045.jpgP_20210308_083857.jpgBevara Waldorfförskolan Regnbågen

Ett detaljplaneförslag riskerar medföra att en mycket uppskattad och unik förskola med där tillhörande trädgård kan komma att rivas. Vi vill med denna namninsamling lämna synpunkter på detaljplaneförslaget Arkövägen del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. för att förhindra en potentiell framtida rivning av byggnaden på fastigheten Faludden 1. 

 

Barnens perspektiv

Forskningen visar att rymliga lekytor och naturrika miljöer är viktiga för barn. Waldorfförskolan Regnbågen drivs i småskalig form (med plats för 35 barn) av engagerade pedagoger som tagit hand om förskolebyggnaden och varsamt förädlat förskolegården till en prunkande trädgård med höga estetiska värden fylld av möjligheter till fri lek, rörelse, skapande och andra pedagogiska aktiviteter. 

Att ersätta förskolebyggnaden på det sätt som föreslås i detaljplaneförslaget skulle förhindra ett bevarande av befintlig trädgårdsmiljö och naturrikedom. Den unika miljön och den välfungerande verksamhet som bedrivs där skulle inte längre kunna bedrivas. En rivning skulle dessutom innebära en avveckling av trädgården och därmed äventyra den artrikedom som finns där i dag. 

 

Kulturhistoriska och sociala värden

Waldorfförskolan Regnbågen bedrivs i en grönklassad byggnad på fastigheten Faludden 1. Byggnaden är välbevarad från början av 50-talet med en tidstypisk utformning och är väl anpassad till förskoleverksamhet. Utöver ett högt kulturhistoriskt värde har byggnaden och gården tillsammans ett högt socialt värde i området då den flitigt används som rekreationsområde för de boende. Det sociala värdet av trädgården ska inte underskattas. Den föreslagna bebyggelsen på fastigheten skulle försämra områdets samlade höga kulturhistoriska värden och utgöra markant avsteg från den i övrigt tidstypiska bebyggelsen samt ändra områdets karaktär.

 

Hållbarhetsaspekter

Ur ett hållbarhetsperspektiv framstår det som mycket tveksamt att lägga ett planförslag som innebär att en välfungerande byggnad i princip omedelbart kan rivas för att ersättas med nyproduktion. Det pågår och planeras flera nybyggnadsprojekt i stadsdelen och det måste vara mer hållbart och resurseffektivt att uppföra en helt ny förskolebyggnad på en plats där åtgärden inte kräver rivning av en befintlig mycket välfungerande förskola i en grönklassad byggnad.  

 

Skriv under och hjälp oss slå ett slag för det småskaliga och unika. Denna text tillsammans med namnunderskrifterna kommer att lämnas till stadsbyggnadskontoret senast den 22 mars 2021.  

 


Föräldrarådet Regnbågen    Kontakta namninsamlingens skapare