Bevara Svartedalen

SKA VI BEVARA SVARTEDALEN ELLER SKA DET BLI
ETT INDUSTRIOMRÅDE?

Svartedalens
vildmarksområde är ett av de få orörda områden som fortfarande finns kvar i
Kungälvs kommun. Ett område med höga natur-kultur och friluftsvärden endast 30 km från Göteborg.
Det är en
njutning och lisa för själen att vistas i denna vackra oas. Här råder tystnad
som snart är en akut- och bristvara och som vi människor så väl behöver för vår
återhämtning och för vårt välbefinnande. Alla boende, invånare i både Kungälvs
och i Stenungsunds kommun, har valt att bo kring Svartedalsområdet för att det
är en orörd och tyst miljö. Här saknas det mesta av den service som boende inne
i Kungälv och i Stenungsund tar för given. De boende, varav många
barnfamiljer, har valt bort det för att få leva nära naturen.

Mitt inne i denna gammelskog, som är sydvästra sveriges största sammanhängande barrskogsområde
och som förknippas med friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar,
orientering samt svamp- och bärplockning planerarade Kungälvs kommun och
Kungälvs Energi att sätta upp sju stycken 150 m höga vindkraftverk. Detta trots
att Statens Energimyndighet utifrån vindförhållanden, tät bebyggelse och avvägningar mot andra
intressen inte anser att något område i Kungälvs kommun är lämpligt för
vindkraftsetablering. Vindkraftverken planeras att hamna så nära som 500 m till
närmaste bostad trots att Energimyndigheten idag har 800 m som gräns.

Efter folkliga protester och på grund av höga naturvärden minskades antalet verk till två,
men placeringen är fortfarande mitt i det tidigare området. 

I Svartedalens finns ett stort antal rödlistade djur och växter, 
som efter en avverkning försvinner för alltid och inte återkommer
i ny skog. Sverige har stora skogsarealer, men arealer av biologiskt värdefull
skog har aldrig varit så liten som idag och den fortsätter att krympa.
Fortfarande avverkas skogar med höga naturvärden och många djur, växter och
svampar är starkt hotade. Även vanliga skogsarter som vissa fåglar håller idag
på att försvinna. Om den biologiska mångfalden ska bevaras är det därför helt
avgörande att nyckelbiotoperna nu sparas och vårdas till nästkommande
generationer. Markägarnas och samhällets gemensamma agerande kommer de närmaste
åren att vara avgörande för att nå uppsatta miljömål.

Kungälvs kommun verkar inte
vilja respektera vare sig de nationella eller sina egna miljömål om skyddsvärda
områden. Inte heller verkar man vilja följa Kommunplan 2000 där det framgår att
ingen ytterligare byggnation bör godkännas i Svartedalsområdet, utan hela
området ska fortsatt vara sydvästra Sveriges största sammanhängande
skogsområde. Man beskriver Svartedalen på Kungälvs kommuns hemsida som
"det är ingen dal utan en högplatå genomskuren av otaliga dalar, raviner
och djupa sjöar med gamla barrskogar och myrmarker. Variationen i landskapet
gör det spännande och utmanande för besökaren att ständigt hitta nya
utflyktsmål."

Om du tycker att
Svartedalen även i fortsättningen ska få vara en plats att njuta i både för de
närboende och för de ca 30 000 årliga besökare kan du visa det genom att skriva
under petition Bevara Svartedalen.