Bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft!

bg_pic2.JPG

Till beslutsfattarna i Sibbo kommun

Bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft!

Sibbo växer med ca 500 invånare per år i hela kommunen. Man vill utveckla bl.a. kollektivtrafiken med tågtrafik mellan Nickby och Kervo. För att den skall bli lönsam anser HRT att Nickbys invånarantal bör fördubblas, dvs växa från 5000 till 10000. Även med vår nuvarande tillväxttakt betyder det att tillväxten avstannar i alla andra byar i Sibbo de följande 10 åren. I planerna för Nickby föreslås ca 2000 nya invånare i nuvarande Nickby, och 3000 på Nickby gårds nuvarande rekreationsområde.

Nickby gårds rekreationsområde med sin fina mångsidiga natur förvandlas alltså till tätort och ett nytt centrum uppstår. På kort tid skulle Nickby bli ett i all hast nybyggt samhälle, där bostadsområdena inte skiljer sig från andra nybyggda förorter i huvudstadsregionen. På Nickby gård skulle värdefull biotop gå förlorad. Nickbys identitet, historia och attraktionskraft samt ett viktigt rekreationsområde skulle förstöras.

Vi undertecknade vill att Nickby utvecklas och växer på ett hållbart sätt. Tillväxten bör gynna alla. Det sker via en balanserad tillväxt som beaktar ortens historia och identitet. Existerande natur- och kulturvärden bevaras. Tillväxten bör ske i samklang med befintliga invånares och markägares intressen – idag och på sikt. För att garantera det här vill vi:

 1. Att den fortsatta planeringen av Nickby utgår ifrån en balanserad tillväxt och utgör en naturlig fort­sättning på den bosättning som finns. Kommunen tidigarelägger planeringen av de områden som är inplanerade på sikt och som ligger i direkt anslutning till nuvarande bosättning och huvudvägar. Höghus koncentreras till centrum, som förtätas i mån av möjlighet. Planeringen av Nickbys utveckling görs i mindre delar och genomförs områdesvis och i etapper. 
 2. Att beslutsfattarna omprövar beslutet att se spårtrafik som en strategisk prioritet. Kollektivtrafiken i ett växande samhälle måste utvecklas så att den i praktiken är ett flexibelt och fungerande alter­na­tiv till bil för största delen av invånarna i Nickby och kringliggande byar. Frågan skall vara om och när spårtrafik kan gynna Nickby, inte om och hur Nickbys tillväxt kan försnabba införandet av spårtrafik med påtvingat tågbyte i Kervo.
 3. Att planeringen av Nickby gårds centrum (NG8) avbryts. Nickby gårds rekreationsområde är av stor strategisk betydelse för Nickby och hela Norra Sibbo. Det finns  inga ersättande områden för ett växande behov av idrotts-, motions- och rekreationsverksamhet. Vi vill att betydelsen av Nickby gårds rekrea­tions­område erkänns och  att området bibehålls i sin nuvarande utformning. Byggandet vid Nickby Gård koncen­treras till nya egnahems- och småhus­områden på de åkrar som ligger söder om Nickby gårds huvudbyggnad i direkt anslutning till det gamla Nickby.
 4. Att utkastet till planstommen för Nickby (KR3) revideras utgående från ovan framförda synpunkter. För att garantera att Nickbys utveckling sker i växelverkan med invånarna, läggs planstommen fram till förnyat påseende.

Initiativtagare

 • Eila Annala
 • Pia Björkwall
 • Gunilla Eklöf
 • Sten Eklöf
 • Charlotta Engblom
 • Karin Henricson
 • Monika Hämäläinen
 • Johan Isaksson
 • Juha Koskenniemi
 • Taru Koskenniemi
 • Kicka Lindroos
 • Linda Luoma
 • Johnny Lönnroth
 • Henrik Möller
 • Petteri Partanen
 • Mikael Segerstråle
 • Ulla-Britta Talvitie