Bemötande på förslag till ny Detaljplan Korpemåla 1:26

Bemötande från invånare i Patabygden på förslag till ny Detaljplan del av Korpemåla 1:26

Mönsterås kommun arbetar med att bebygga åkern söder om busshållplatserna vid Norra Korpemåla / Patamalm ner mot sjön. Vi är många som inte vill att detta skall ske. Vi har därför samlat argument från boende och andra berörda.

Påverkan på bebyggelse:

Befintlig bebyggelse smälter in i kulturlandskapet men en ytterligare förtätning innebär en helt annan landskapsbild vilket bryter mot kulturintressena i bygden.

Patamalm / Korpemåla har ingen tätortskaraktär. Bygden präglas av öppna landskap.

Bebyggelsen som projekteras kommer att kraftigt att belasta kulturlandskapet kraftigt.

I dagsläget är tio av 14 tomter ej bebyggda. Fyra tomter är ej sålda av kommunen och fem är åter till försäljning av privatpersoner. På grund av detta saknas behov av nyprojektering.

En nybyggnation kommer att störa utsikt från befintlig bebyggelse.

Belastning på väg 602:

• Ytterligare en utfart belastar väg 602. Där planerad utfart finns är det redan dålig sikt.

Anläggning av en utfart mot väg 602 kommer dessutom att korsa befintlig cykel/gångbana till busshållplatsen vid Patamalm, detta kommer att öka risken för olyckor för gång och cykeltrafikanter. Inte minst med tanke på att skolbarn/-ungdomar dagligen passerar.

Utsikt från vägen:

Vägen är kulturklassad med öppna ytor mot Nateviken. En bebyggelse kommer helt att skymma sikten mot viken.

Patamalm är en kulturbygd som idag har få öppna ytor mot Nateviken.

Den projekterade platsen är den enda plats där utsikt över Nateviken finns från väg 602.

Betydande naturvärden:

Stora delar av området runt Nateviken är Natura 2000-område vilket kommer att störas enlig nedan.

En bebyggelse inom området innebär en övergödning av Nateviken. Enligt forskning ökar kväve och fosfor-belastning i förhållande till att ytan brukas som åkermark.

Befintlig avrinning från åkern mynnar i Nateviken som får en ökad belastning.

Enligt naturvårdverket (Miljöbalken kap 3 och 4) skall inte brukad mark tas i anspråk till bebyggelse om inte synnerliga skäl föreligger. Vi håller helt med.

En bebyggelse stör ett rikt fågelliv. Ett 25 tal häckande arter. Ytterligare 35 fågelarter utnyttjar området för näringssök och skydd. Detta kommer att påverkas kraftigt.

Fladdermöss som lever inom området riskerar att påverkas