Behov av skolskjutslinje till Möckelö Strand

Boende på Möckelö Strand önskar att Jomala kommun gör upp en skolskjutslinje till området.  

I dagsläget ligger närmaste uppsamlingsplats för skolskjuts vid Möckelövägens avfart ner mot hammarlandsvägen. Platsen där busskuren är belägen är inte lämplig som uppsamlingsplats för så pass många barn som använder den idag. Det finns varken gångbana eller belysning längs med vägen och det passerar mycket tung trafik. Det är 11 barn som stiger på där idag och busskuren är för liten för att alla ska få plats.  

Antalet barn från Möckelö Strand som nyttjar skolskjuts kommer att öka de närmsta åren och troligtvis redan till nästa läsår. Vändplanen vid Småholmavägen är en lämplig uppsamlingsplats både geografiskt och säkerhetsmässigt. Den ligger centralt i området bredvid lekplatsen och det finns gott om utrymme för barnen att vistas på.  

När området detaljplanerades har även områdesarkitekten avsett vändplanen som uppsamlingsplats för skolskjuts. Se utdrag ur planbeskrivningen för Möckelö Strands detaljplan:  

MÖCKELÖ BY Planbeskrivning över detaljplan. Beskrivningen avser detaljplanekarta som är daterad den 1 juni 2010, reviderad den 2 september 2010.  

MÅLSÄTTNINGAR Den 15 februari 2010 godkände kommunstyrelsen i Jomala målsättningarna för planläggningen: 4. Behovet av service eller tomt för allmänna behov samt uppsamlingsplats för skolskjutsar skall tillgodoses i planen.  

GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER Antal nya invånare är räknat till 696 personer enligt antal bostäder och den genomsnittliga familjestorleken av 3 personer. Detta kan innebära i framtiden behov av daghem inom området eller i närheten. Skolskjutsen är planerat som busstrafik med vändplan och vänteplats vid Småholmavägen bredvid mellersta parken.  

Vi hoppas att kommunen ser behovet av en uppsamlingsplats för skolskjuts på Möckelö Strand.