Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.
Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordningar samt bristande respekt för oss kunder i handläggningen av våra ärenden är sådana nämnare!

Om du tycker att idén är god, skriv under kravet!

Jag kräver införande av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen!

Enligt finsk lag ansvarar en tjänsteman personligen att hans handläggande följer finsk lag. Han är ansvarig även för sådana beslut som fattats av en grupp och där han samtycker. Föredragande tjänsteman är ansvarig för föredragna beslut utom då han/hon kräver en notering för en avvikande åsikt i protokollet.
Varje person som lidit skada till följd av överträdelsen eller officiellt lagstridig verksamhet eller försumlighet, skall ha rätt att kräva att tjänstemannen döms till straff eller skadestånd. Den drabbade kan begära ersättning från regeringen eller tjänstemän själv. Som en allmän regel ligger ansvaret hos huvudmannen för de fel och försumlighet som orsakats av tjänstemän eller andra anställda. Dock kan en tjänsteman personligen ställas till ansvar om han/hon bedöms ha orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet!