Nödstopp av riskfyllda experiment på barn - Fridlys Barnen

Kontakta namninsamlingens skapare

Brevmall nr 2, att kopiera, anpassa och använda för egna utskick: Personligt ansvar för den som på något sätt medverkar i ett vaccinationsprogram för minderårig.

2021-09-26 14:28:08

Detta är ett meddelande om ansvar, baserat på ett dokument sammanställt av American Frontline Doctors - riktat till skolpersonal, vårdpersonal, rektorer och övriga ytterst ansvariga tjänstemän och politiker.

För kännedom: ______________________________

Datum: ____________________________________


Ärende: Personligt ansvar för dig som på något sätt medverkar i ett vaccinationsprogram för minderårig:

Du är inte läkare och utövar därför en olaglig påtryckning genom din medverkan och dina rekommendationer om en experimentell behandling.

Nürnbergkoden kodifierad i Svensk lag förbjuder under alla omständigheter tvång av alla de slag. Ett absolut samtycke måste finnas. Det är föräldrar eller vårdnadshavare som ska fatta ett medicinskt beslut för sitt eget barn. Inte personal med inflytande på barnet. Barn har under de senaste 18 månaderna redan utsatts för skam, rädsla och psykiskt trauma i oöverträffade mängder, och är därför ännu mer påverkbara än vad de normalt skulle vara i det utvecklingsstadium de befinner sig i.

- Vaccinationsöverrenskommelse som framkallas genom mobbning, repressalier och exkluderande, kan tolkas som misshandel och brott mot grundlagen.

- I ett informerat samtycke ska också barnet få ta del av de eventuella risker en vaccinering kan utgöra. Den minderåriga kan inte åsidosätta föräldrarnas önskemål och samtycke.

- Utförandet av ett medicinskt experiment utan ett tydligt informerat samtycke kan leda till brottet med rubriken "Brott mot mänskligheten".

- Risken i samband med COVID 19-vaccinationer är extremt stor för alla barns hälsa och välbefinnande. Varje försök till påverkan till vaccinering strider mot Nürnbergkonventionen, Helsingsforsdeklarationen och Grundlagen. Du kan personligen hållas straffrättsligt ansvarig för eventuella skador och död.

- Alla behandlingar som marknadsförs som COVID 19-vacciner är fortfarande i kliniska fas 3-studier, och kvalificerar sig därför som medicinska experiment.

- Inga tidigare försök av coronavaccinationer har godkänts på marknaden, på grund av Antibody-Dependent Enhancement, ADE, som resulterat i allvarlig sjukdom och död i tidigare djurförsök.

- Läkare, forskare och medicinska experter utfärdar nu fruktansvärda varningar om både de kortsiktiga och långsiktiga biverkningarna såsom: blodproppar, förlamning, autoimmunitet, demens, missfall, fertilitetsbesvär, Myokardit, cancer, inflammatoriska tillstånd och ADE, som kan leda till döden.

- Eleverna löper nästan noll procents risk att drabbas av svår COVID, och den totala överlevnadsgraden vid eventuell smitta är 99,997%. Säkra och effektiva behandlingar finnes. Dödsfall och skador på barn och ungdomar har redan inträffat i de kliniska prövningarna av COVID-injektionen.

- Försök har inte påvisat att COVID 19-vacciner förhindrar infektion eller överföring.

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger.

I skrivande stund har närmare 76 000 biverkningar av covid 19-vaccinet registrerats hos läkemedelsverket. Endast 11% av dessa är redovisade. 

Ovanstående text ska i sin helhet tolkas utifrån Nürnbergkonventionens 10 punkter.

Ovanstående text är läst av följande berörd personal och andra ytterst ansvariga för elevernas säkerhet på skolan:

 

Namn på förälder/avsändare/grupp:

___________________________________________


Viktig artikel från svenska läkare

2021-09-21 23:23:23

21:a september publicerade 24 svenska läkare denna starkt ställningstagande artikel i Läkartidningen:

De skriver att ”Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn.”

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

De tar även upp oroande ”potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet", med hänsvisning till källan:
Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines, 2021.

Här är samma läkargrupps slutreplik, efter ifrågasättande av första artikeln:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-nar-det-obegripliga-blir-begripligt/

Då det inte hör till vanligheterna att läkare som är kritiska till covidinjektionerna får komma till tals i Sverige, har den första artikeln även lagts in i Brevmall nr 1, för självständiga utskick; se längre ner på denna sida. Vi är vid gott mod om att sådana synkroniserade utskick från många håll snabbt kan skapa ringar på vattnet. Fler brevmallar att kopiera och anpassa efter behov läggs ut efter hand. Varenda en av er är viktig, varenda person ni skickar till är viktig. Var och en som medverkar behöver upplysas om sitt personliga ansvar.

 


Brevmall nr 1, att kopiera och anpassa för egna utskick: CEASE AND DESIST

2021-09-21 07:01:43

21:a september 2021 kl. 09.00

 BREVMALL FÖR EGNA UTSKICK - CEASE AND DESIST*

* Ett Cease (upphör) and desist (avstå) är ett föreläggande om att upphöra med överträdelsen och att avhålla sig från framtida överträdelser. Ett Cease and desist-brev är ett varnings­brev som säger, kort sagt: sluta och gör inte om det, annars finns det risk för stämning. 

Först; ett hjärtans stort TACK från oss till alla er medmänniskor som deltagit i vårt gemensamma upprop TILL BARNENS FÖRSVAR. Nu över 6500 underskrifter! Tack för stöd, engagemang, och alla kloka, pålästa kommentarer och argument jämte era underskrifter. Vi läser allt, och blir rörda, stärkta och inspirerade.

Vi vill också rikta ett extra tack till alla sjukvårdsanställda som så stolt och rakryggat signerat med sin yrkestitel. Det ger en extra tyngd till uppropets budskap, och några extra händer att hålla sig i för den som tvekar.

Fortsätt gärna att dela länken till uppropet! Tanken är att det också ska användas för att informera andra föräldrar, skolor, vårdpersonal m. fl. om riskerna med injektionerna. Vi hoppas att föräldrar ska känna sig tryggade i sitt beslut att säga NEJ, då de ser att så många andra också gör det.

En uppdaterad lista över inrapporterade biverkningar har lagts till, och länkarna kompletteras då och då.

Mycket har ju hänt sedan uppropet publicerades i maj. Som ni säkert känner till har en stor del av världen nu även officiellt börjat rikta ”vaccinationerna” mot allt yngre barn, och Sverige ligger hack i häl. Här får just nu får barn 16 - 18 år ta injektionerna, utan vårdnadshavares samtycke. Även barn från 12 år med särskilda skäl godtas. Vissa skolor tillåter ”vaccination” på skoltid och på skolans område. Många elever vittnar om stor press från klasskamrater och skolpersonal. Vi har sett fall där personer dykt upp vid skolorna för att lugnt informera om biverkningar, och då avvisats av polis och säkerhetsvakter. Vi har också sett det mutas med ”vaccindisco”.

I torsdags kom så det dystra men väntade beskedet att även barn i åldersgruppen 12 - 15 år kommer att inkluderas i ”erbjudandet”, med start i oktober. Det sägs att det är för barnens skull, och ett av argumenten är att de inte ska behöva missa så mycket i skolan. Med tanke på de låga riskerna för barn, och att alla de lärare och vuxna som vill ha ”vaccinet” redan bör ha tagit det, kan vi inte alls hänga med i den logiken:

https://www.dn.se/sverige/sverige-erbjuder-vaccin-till-12-15-aringar/

Till och med 12-åringar kommer ha möjlighet att ta injektionen utan föräldrars samtycke, om de bedöms som mogna nog på plats. Fortfarande sker inget informerat samtycke; varken barn eller vårdnadshavare informeras om att det handlar om att ingå i ett medicinskt experiment. 

Pfizer vill få ”vaccinet” godkänt för femåringar härnäst. I vinter inleds utökade tester på bebisar. Tiden är knapp.

Då läget nu skruvas åt allt mer kommer vi alla behöva hjälpas åt

Längre ner finns ett förslag på en brevmall. Ett sådant brev, eller egna versioner, kan skickas antingen via e-post och/eller genom att skriva ut och posta. Det kan skickas till alla som har någon som helst inblandning i utrullningen av covidinjektioner till barn under 18 år. Det kan vara allt från ministrar och regeringsanställda, chefer över myndigheter, ansvariga i regionerna, marknadsföringsansvariga, till rektorer/lärare/vårdpersonal. Samt till alla platser/lokaler som kommer att underlätta för injektionstillfällen för barn och unga. Till och med till vaktmästaren som låser upp dörren till dessa lokaler eller vem som än underlättar detta, på NÅGOT sätt. Oavsett hur lite personen bidrar, kan den komma att hållas rättsligt ansvarig. Särskilt om något skulle hända med ett tidigare friskt barn till följd av injektionerna.

Man kan välja om man vill skicka brevet som enskild individ / förälder / föräldrar / vårdnadshavare, eller som en grupp. Alla ord i tjock text raderas i brevmallen, och anpassas efter dem som ska stå som avsändare och mottagare. Man kan skaffa en separat mailadress för just detta syfte.

Var nogsam med att spara namn och detaljer för alla som du väljer att skicka till, för uppföljning och eventuella framtida rättsfall.

Samma typ av synkroniserade utskick har gjorts i bl. a. England, och det har givit snabba resultat på många håll! Denna brevmall bygger på den engelska mallen. Fler mallar finns.

Fundera och leta upp adresser själv - varenda pusselbit är viktig.

Det viktiga är att snabbt nå alla som medverkar till att verkställa dessa experimentella injektioner på barn.

FÖRSLAG PÅ BREVMALL ATT KOPIERA OCH ANPASSA EFTER SMAK OCH BEHOV FÖLJER HÄR:

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————


Avsändare: Namn och Adress

Mottagare: Namn och Adress

Datum och Stad

Re: Föreläggande: CEASE AND DESIST

Kära ______________________,

Jag/Vi tror att du är involverad i utrullningen av experimentella genterapeutiska covidinjektioner, så kallade vaccin, till barn 12-18 år. Jag/Vi tror att du är delaktig antingen genom beslutsfattande position eller genom praktiskt agerande i någon form.

JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) har tidigare fastslagit att dessa injektioner inte är säkra för barn, och som exempel har det brittiska MHRA Yellow Card-systemet redan dokumenterat över 1600 dödsfall efter ”covid 19-vaccinationer”, samt över 1 miljon biverkningar - bara i Storbritannien. Detaljer från det registret och ett urval av andra register hittar du här:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
https://www.openvaers.com/covid-data 
http://www.adrreports.eu/sv/search_subst.html# (sök på covid-19 bland läkemedlen)
http://www.vigiaccess.org/ (sök på Comirnaty t. ex.)
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody3

- Endast 11% av alla inrapporterade biverkningar till Lmv är redovisade. För att se allvarliga biverkningar och dödsfall klicka på filnamnen för respektive produktmärke.

Du Namn på individ eller organisation kan hållas PERSONLIGT OCH RÄTTSLIGT ansvarig, om du i strid med Nürnbergkonventionen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Helsingforsdeklarationen, Patientlagen, Läkemedelslagen och Läkemedelsförordningen verkar för att utsätta barn för experimentella mRNA injektioner, vilket är ett brott.

Skadeverkningarna är fastställda och DU är själv ansvarig för din verkan i strid med lag. Detta brev är ett tydliggörande, vilket innebär att du oavsett brev bär ansvar för dina handlingar. Detta brev innebär att du är fullt medveten om att det finns inrapporterade allvarliga biverkningarna registrerade. Du kan inte och kommer inte att enligt lag gällande kunna använda okunnighet som en ursäkt för de brott som du begår. Brott såsom att sprida experimentell substans via injektioner till barn, med allvarliga biverkningar, och vars genomförda djurstudier visat på sterilitet och mortalitet. 

Denna artikel av 24 svenska läkare publicerades den 21:a september 2021 i Läkartidningen:  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/
Där nämns bland annat ”potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet", med hänsvisning till källan:
Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines, 2021. 

Var medveten om att detta kan drivas på både svensk nivå, och som ett internationellt brott mot mänskligheten som sedan kan gå vidare till internationella rättegångar.

Denna skrivelse fungerar som ditt juridiska föreläggande om att upphöra med all din involvering i injektionerna, och jag/vi kräver att du omedelbart avbryter alla ytterligare åtgärder i samband med injektionerna för barn under 18 år, som beskrivs ovan. Att säga att du bara "lydde order" eller ”följde rekommendationer” är ingen ursäkt. Detta enligt Nürnbergkod nr 4.

Jag/Vi kan spela in och dokumentera alla telefonsamtal som vi kan ha i framtiden om du underlåter att följa detta föreläggande om att upphöra med överträdelsen, och att avhålla dig från framtida överträdelser.

Du instrueras härmed att OMEDELBART följa detta föreläggande, och i annat fall kan du utsättas för juridiska sanktioner enligt tillämplig lag. Jag/Vi avser att föra en logg över alla kontakter du tar med mig/oss efter att du har mottagit detta brev.

Vänligen ge denna mycket viktiga fråga din fulla uppmärksamhet.

Vänliga hälsningar, Avsändarens Namn

 
Dela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...