Ytterjeppo hängbro

hangbro1.jpg
Vi undertecknande vill framföra våra synpunkter inför tekniska nämnden i Nykarlebys kommande beslut angående Ytterjeppo hängbros framtid.
Bron har en mycket viktig funktion i byn som sammanbindande länk mellan bybor boende på östra och västra sidan av älven. Utan bron är vi hänvisade till den livligt trafikerade riksväg 8. Denna väg över älven är direkt olämplig att trafikera till fots eller med cykel pga. att ingen lätt trafikled finns att tillgå.
Otaliga olyckor har skett på vägavsnitten vilket vi alla bosatta i byn har i färskt minne.
Ingen kan i nuläget säga när och om det blir en omläggning av trafiken på riksväg 8 med planskilda korsningar och huruvida en lätt trafikled även lämpade för barn förverkligas.
Vi är oroliga att det kommer att växa upp många årskullar av barn som inte på egen hand kommer att kunna ta sig till sina kamrater på andra sidan älven eller till föreningshuset där vi som bäst håller på att förverkliga en lekpark för byns barn.
Bron är synnerligen viktig även för byns äldre vilka har använt bron för sina motionsrundor och förstås när de skall besöka sina grannar på andra sidan älven.
All kvarvarande service i byn finns numera på västra sidan av älven: dvs
- Föreningshuset med klubbrum där Mathorna och Byaföreningen håller möten och sammankomster.
-Byns vandringsled vilken är i flitigt användning.
-Den tidigare nämnda lekparken som är under planering. (medel är beviljat från Aktion Österbotten)
Staden har haft underhållsskyldighet på bron. Underhållet har varit näst intill obefintligt vilket medfört att bron är i sämre skick än den borde vara.
Staden gjorde även misstag angående offerterna för nya bron till vilka stödpengar redan hade blivit beviljade från utomstående finansiär. Detta ledde till att allt drog ut på tiden och staden beslöt att ingen ny bro skall byggas överhuvudtaget.
En åtgärdsmotion har blivit inlämnad av SFP gruppen i Nykarleby och kommer att behandlas på Tekniska nämndens möte i Juni. Där anhålls om att bron borde få hållas öppen efter en lättare renovering.
Vi hoppas och tror att vi kan öppna bron för fotgängare och cykeltrafik så fort det är möjligt, i dessa tider när de flesta av barnens ordnade aktiviteter är satt på is växer bara brons nödvändighet.
Vi utgår från att en realistisk bedömning av brons säkerhet ligger till grund för ert beslut och att man kan få till stånd en ekonomiskt försvarbar reparation som undanröjer säkerhetsriskerna. Vi talar om väldigt små belastningar på denna bro. Enligt oss bosatta i byn är risken mångdubbelt större om barnen söker sig via riksväg 8.
Med hopp om förståelse för vår sak.

Ytterjeppo Byaförening r.f., Johan Brunell, ordförande    Kontakta namninsamlingens skapare