Vi godkänner inte presenterat planförslag för Björknäs-Värmdövägen!

Till Nacka kommun KFKS 2017/1029 Björknäs-Värmdövägen                               

Bakgrund

Nacka kommun har lagt fram ett nytt planförslag för samråd som gäller förtätning i Björknäs – från Centralkonditoriet till Boo Energi. Planområdet ligger längs Värmdövägen, som är en av Nackas huvudgator, och utgör ansiktet utåt för Björknäs. Planområdet är inte sammanhållet, utan uppdelat på fem utspridda platser med lika många exploatörer.

Förslaget som kommunen har lagt fram innebär:

  •  att loftgångar och utanpåliggande trappor tillåts, även mot Värmdövägen
  •  att massiva och höga hus med stora parkeringsplatser placeras intill mindre villor
  •  att kravet på småskalighet och anpassning till omgivningen inte följs
  •  att ny bebyggelse placeras ända fram till tomtgräns, nära gång- och cykelbanan
  •  att antalet nya lägenheter är helt oreglerat på merparten av fastigheterna
  •  att lummigheten längs gatan försvinner och mängden hårdgjord yta ökar
  •  att flera 3,5 meter höga bullerplank skapar en vägg längs Värmdövägen och mot grannar

Vidare saknas barnperspektiv, adekvata trafikanalyser, planering för ökad trafiksäkerhet och sänkta bullernivåer. Man har inte heller beaktat att gratisbron över Skurusundet kommer att medföra ökad trafik genom Björknäs.

Projektet har fel utgångspunkt eftersom det saknar ett helhetstänk som ser till Björknäs förutsättningar. Planarbetet har pågått under flera år och kommunen har fått in kloka synpunkter från många Björknäsbor men ändå läggs ett för Björknäs hänsynslöst förslag fram.

Det är kommunens uppgift att verka för en god utveckling, men kommunala planmedel avsätts inte för Björknäs. Istället lämnas ansvaret över till exploatörer vilket medför maximerad bebyggelse utan harmonisering med omgivningen. Slutresultatet blir inte bra.

 

Vi som bor i Björknäs förväntar oss att

1. Nacka kommun stoppar detaljplanearbetet för Björknäs-Värmdövägen.

2. Nacka kommun gör en genomtänkt och långsiktig helhetsplan för Björknäs, där Björknäsborna involveras i ett tidigare skede. En plan där estetiken ges stort utrymme, där grönska bevaras, där hänsyn tas till områdets karaktär och en god helhetsverkan uppnås.

Vi Björknäsbor upplever helheten. Vi är stolta över vårt vackra Björknäs och vi vill bo i ett varsamt utvecklat och väl omhändertaget område. Vi vill även i fortsättningen kunna vara stolta över vårt område och vi vill kunna välkomna nya Björknäsbor till en trevlig och attraktiv miljö.

Vi godkänner inte presenterat planförslag för Björknäs-Värmdövägen.

(Glöm inte att bekräfta underskriften på mailen ni angivit!)


Bevara Björknäs    Kontakta namninsamlingens skapare