Vi som vill ställa regeringen till svars för Corona-hanteringen

  1.       Regeringen bryter mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och smittskyddslagen genom att ha tillåtit/tillåter en omfattande smittspridning i Sverige. Detta framgår av regeringens egen formulering på regeringens hemsida, där det står att ” Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt”. Det framgår även tydligt genom att man hållit skolor öppna, inte iakttagit försiktighetsprincipen genom att vidta alla tillgängliga skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning. Detta framgår även i email där Anders Tegnell (FHM) skrivit att ”En poäng skulle tala för att hålla skolorna öppna för att snabbare nå herd immunity”. Mailet är daterat till den 14 mars 2020. Befolkningen har alltså blivit utsatt för ett flockimmunitetsexperiment, utan lov.

2.       Regeringen har inte stoppat skolor från att göra orosanmälningar på föräldrar som håller barn hemma på grund av pandemin. Detta är allvarligt, inte minst på grund av att regeringen samtidigt inte säkerställt att skolorna är en säker plats. Föräldrar har inte givits möjlighet att värja sina barn eller sig själva mot smitta. Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, smittskyddslagen samt arbetsmiljölagen har därmed brutits.

3.       Regeringen har motverkat människors egna försök att värja sig mot smittan Medborgare har av arbetsgivare inom offentlig sektor hindrats från att skydda sig själva med hjälp av t ex munskydd. Regeringen ger till svar att regeringen inte förbjuder munskydd. Men regeringen förbjuder inte förbud mot skyddsutrustning. Vidare får det anses problematiskt när exempelvis barn och ungdomar gärna ser ett krav på munskydd för att själva våga använda ett.

4.       Regeringen är ansvarig för att skolors smittskyddsåtgärder samt eventuella stängningar lämnats till huvudmän (i samråd med smittskyddsläkare). Detta är särskilt problematiskt då smittskyddsläkare i många fall uppmanar skolor att förbjuda munskydd med hänvisning till att Folkhälsomyndigheten inte förordar detta.  

5.       Regeringen har motverkat smittskyddslagen genom att tona ned effekter av skyddsutrustning, samt genom öppna skolor utan relevanta smittskyddsåtgärder. Man har sagt att munskydd kan öka smittspridningen, eftersom munskydd kan ge falsk trygghet. Varför har man inte infört krav på munskydd och avstånd?

6.       Regeringen har underlåtit sig att ta del av expertis utanför Folkhälsomyndigheten, både nationell och internationell sådan. Regeringen har inte följt WHO:s rekommendationer om munskydd, testning, smittspårning och isolering, eller ECDS:s råd angående skyddsåtgärder i skolan.  

7.       Regeringen har ignorerat nationell likväl som internationell kritik

8.       Regeringen har inte tagit höjd för smitta via aerosoler, asymtomatisk eller presymtomatisk smitta. Dessa viktiga faktorer hade genast givit en indikation på behovet av munskydd i vårt samhälle.

9.       Regeringen har tillåtit desinformation från Folkhälsomyndigheten avseende barns smittsamhet. Regeringen har därmed tonat ned riskerna för både elever samt för en hel lärarkår. Utöver detta har denna desinformation varit en ansenlig faktor för smittspridningen i Sverige. En stor del i detta är att man i beslut kring skolan använt sig av FHM:s egna missvisande rapport där man jämför smittspridning bland barn i Finland, som haft stängda skolor och Sverige som haft öppna skolor. Där använder man sig av vårens siffror vilket blir gravt missvisande, då endast de som krävde sjukhusvård testades. Detsamma gäller rapporten angående risk för smitta i olika yrkesgrupper.

10.   Regeringen tillhandahåller statistik över dödsfall med så kallade eftersläpningar, vilket gör att det är svårt att följa utvecklingen. Sverige är troligen det enda landet i världen som rapporterar på detta sätt.

11.   Regeringen har inte tagit hänsyn till riskgrupper i alla avseenden; Barn i riskgrupp samt barn med nära anhörig i riskgrupp har tvingats till skolan.

12.   Regeringen har inte tagit hänsyn till att även barn kan avlida eller bli så svårt sjuka att det krävs IVA-vård Regeringen är ansvarig för andelen svårt sjuka barn samt för andelen barn som idag lider av handikappande långtidscovid. Regeringen är skyldig sin befolkning ett erkännande om denna verklighet.

13.   Regeringen är ansvarig för hur äldre och sköra förnekats kurativ vård, samt för att inte ha åtgärdat det faktum att äldre och sköra istället påtvingats terminalvård när dessa varit infekterade med Covid-19. Många gånger med morfin som första medicin, vilket leder till död för den som redan har andningsbesvär. Inte heller har man åtgärdat det faktum att FHM, IVO, Socialstyrelsen och SKR tillsammans fick AMV att backa från kravet på munskydd för personal inom äldrevård och omsorg, vilket lett till att smitta tagit sig in bland de äldre.

14.   Regeringen är ansvarig för att många äldre fått dö ensamma på grund av besöksförbud, samtidigt som det var personalen som ombesörjde smittspridningen på grund av undermålig skyddsutrustning och desinformation kring smittvägar. Även yngre människor har avlidit i sina hem då de inte fått sjukhusvård för andningsbesvär.

15.   Regeringen är ansvarig för den höga smittspridningen genom alla ovannämnda punkter, samt genom att åtgärder vidtagits sent. Utöver detta har man underlåtit att hantera uppenbara risker, såsom när resenärer från riskområdena under pandemins början tilläts att utan karantän eller testning gå tillbaka till sina arbeten och skolor. Ytterligare exempel är melodifestivalen som hölls för stor publik, eller när den brittiska mutationen blev känd och flera länder vidtog kraftfulla åtgärder medan Sverige ville avvakta. Samma mönster följs fortfarande då andra länder testat inresande i landet samt stängt ned bland annat skolor för att förhindra smittspridning av de nya mutationerna. I Sverige är testningen av inresande ineffektiv då många grupper undantas samt att olika skolverksamheter öppnats upp.

16.   Regeringen har utsatt alla medborgare för ett livshotande virus, som även orsakar skador man än idag inte vet är reversibla eller inte.

17.   Regeringen är ansvarig för propaganda gällande skolors öppethållande Det har endast hållits fram hur elever påverkas negativt av fjärrundervisning. Man har inte tagit hänsyn till alla de elever (lärare, och föräldrar) som far illa av närundervisning på grund av oro, sjukdom, vikarier som kommer och går samt inställda lektioner. Man har aldrig lyft möjliga insatser för elever som mår dåligt av distansstudier, utan löst problemet genom att skolor hålls öppna – på bekostnad av den andra gruppen. Utöver detta så är det pandemin som är huvudproblemet.  

Avslutningsvis Graden av immunitet har missbedömts och immunitetens verkan. En hög smittspridning ökar risken för mutationer. En hög smittspridning anges även som stor faktor för andelen äldre som avlidit till följd av Covid-19, enligt delrapport från Corona-kommissionen. Man kan mot bakgrund av ovanstående anse att regeringen experimenterat med något man inte haft full kunskap om. Regeringen får anses ha agerat oansvarigt.

 

 

Försiktighetsprincipen; en ”modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. EU-kommissionen gav 2000 ut ett meddelande om användningen av försiktighetsprincipen. Det slås fast att tillämpningsområdet utöver miljöskydd omfattar människors, djurs och växters hälsa. Principen ska användas av beslutsfattare som led i deras arbete med riskhantering.”  

”Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.” (Smittskyddslagen)

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. ” (Arbetsmiljölagen)

”Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.” (Barnkonventionen)

”Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige.” (Mänskliga rättigheter)

Tillfredsställande levnadsstandard ”omfattar rätten till arbete, rätten till social trygghet, rätten till fysisk och psykisk hälsa, rätten till utbildning och rätten till trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man själv inte har kunnat råda över.” (Mänskliga rättigheter)

 


Gruppen som vill ställa regeringen till svars    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Gruppen som vill ställa regeringen till svars lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...