Vi kräver förändring - Rätten till hemfödslar och till informerade val!

Bild1.jpeg 

Vi är många som med förskräckelse, vanmakt och sorg följt den senaste tidens inlägg i media om hemförlossning. Genom åren har många av oss mest svalt all okunnighet och förnedring. Nu vill vi inte tiga längre utan det är dags att höja våra röster och synas! Vi måste agera och reagera på de rent felaktiga föreställningar om kvinnor, föräldrar, barnmorskor och hemförlossning som skapats av journalisters okunskap, olyckliga ordval och sensationssökande rubriker. 

Hembarnmorskor har blivit anklagade för att de brister i information till föräldrarna, att de undanlåter att överflytta kvinnor till sjukhus när födelsen avviker från det normala och att de inte samarbetar med vården i övrigt. Att man kopplar ihop hemförlossningar med  komplikationer som sammanväxta tår, gulsot och andra åkommor som inte har ett dugg med val av förlossningssätt att göra. Journalister använder sig av förvrängningar i rubriker för att skapa sensation gör ingen nytta, tvärtom, det bidrar bara till ökad polarisering och missförstånd.

Att  föda under förhållanden där den födande känner sig trygg baserat på egna informerade val är en mänsklig rättighet. Kvinnan ska ha rätt att välja var hon vill föda, men valmöjligheten finns inte fullt ut i  Sverige. Kvinnor som vill föda hemma ges inte samma respekt eller ekonomiska förutsättningar som de som föder på sjukhus. En födsel på sjukhus är kostnadsfri medan de som föder hemma får betala själva. Vi vill att alla kvinnor kan få förlossningspeng utbetald av regionen till en legitimerad barnmorska och att det ingår ett i landsövergripande val.

I denna text väljer vi att använda ordet kvinna då vi vill tydliggöra vad problemen grundar sig i, nämligen biologiskt kön vilket är avgörande vid barnafödande. Vi skiljer på biologiskt kön och könstillhörighet utan att påstå att alla som föder ska identifiera sig som kvinnor.

I debatten kring hemfödslar är det oftast inlägg baserade på rädsla istället för forskning. Vi lever i en kultur där vi har stor tilltro till auktoriteter och inte minst den vita rocken. Därför är det lätt att tro att det säkraste vid en födsel alltid är att befinna sig på ett akutsjukhus med ett läkarteam redo. 

Men tänk om det är tvärtom? Tänk om rädsla, otrygghet, oro och att överlämna sig just är orsaken till att födseln inte får ett normalt förlopp? Undersökningar har visat att risken för komplikationer minskar i hemmet, i en trygg och kärleksfull miljö. Kvinnans kropp och det  hormonella samspelet som födseln är, fungerar optimalt där kvinnan känner sig trygg, slipper förflyttning och möte med nya okända människor.

Att föda på sjukhus idag kan vara fantastiskt. Men det är ofta slumpen som avgör om det blir så eller inte. Du vet inte om du kommer att få en plats när det är dags att föda, om den barnmorska du möter kan ägna sig åt enbart dig, eller om det ens är en barnmorska du kommer överens med. Du vet inte om du kommer att bli lyssnad på, respekterad eller om dina val kring din födsel hörsammas. Oavsett hur och var kvinnan väljer att föda sitt barn, är valet alltid just hennes. I Sverige 2024 borde detta vara en reell möjlighet tillgänglig för alla. 

Vem bestämmer över förlossningen?

Enligt Patientlagen ska vården ges som följer. "1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.” 

Denna lag omfattar även gravida och födande kvinnor trots att de ofta verkar glömmas bort. En jämlik vård innebär att vården ska anpassas till olika behov och val. Jämlikhet är inte att alla ska göra lika men att alla har rätt till att göra egna val kring födseln, utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Vetenskapen används ofta som grund för olika uttalande och styrning inom förlossningsvården. Vetenskap är bra men skall användas rätt och vara signifikant. Det finns stora och signifikanta undersökningar som visar att risken inte är större vid hemfödslar jämfört med födsel på sjukhus, när det gäller en frisk kvinna med en normal graviditet, varken för den födande eller för barnet. Det har till och med visat sig att det kan vara säkrare att föda hemma då det minskar risken för komplikationer. Dock är det sällan denna forskning som lyfts fram, utan snarare det egna tyckandet eller de egna rädslorna. 

Enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter har alla människor rätt till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätt till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen. Utifrån denna rättighet ställer vi oss frågan om den finns för  kvinnor som föder idag?

Ansvarsfulla barnmorskor

2023 föddes cirka 200 barn vid planerad hemfödsel i hela landet (2 promille av alla födda i Sverige 2023). Totalt i hela landet är det ett 30-tal barnmorskor som bistår kvinnor vid födsel i hemmet. 

Barnmorskor som assisterar i hemmet har svensk legitimation och med den ett ansvar att följa nationella riktlinjer, journalföring mm. Hon arbetar på precis samma villkor som alla andra barnmorskor med svensk legitimation. Barnmorskan är utbildad till att handlägga den normala födseln, men kan även se och upptäcka om något avviker och då lämna över ansvaret till läkare. På samma sätt är det vid hemfödslar. 

En hemfödsel föregås alltid av hembesök. Barnmorskan informerar om risker och förhållningssätt och föräldrarna berättar om sig, sin graviditet och sina önskemål. Här bildas förtroende och en relation byggs. En så enkel men viktig sak som att man lärt känna den barnmorska som ska närvara, ger födseln bättre förutsättningar. Det ger även barnmorskan bättre förutsättningar att kunna se och avgöra när något avviker. Barnmorskan följer vårdens riktlinjer om respekt för kvinnans integritet, och den yrkesetiska koden: att respektera och informera, och att kvinnans samtycke väger tyngst. 

Om kvinnan behöver överföras till sjukhus är det ingen misslyckad hemfödsel, som media påstår. Det är en konsekvens av en väl övervägd och professionell handläggning. Det är mycket olika hur många som överförs och den vanligaste orsaken är värksvaghet  eller behov av  medicinsk smärtlindring.

Om födseln avviker från det normala överförs kvinnan alltid till sjukhus, vilket oftast inte är akut utan sker i god tid. Ingen barnmorska bortser från att överföra till sjukhus. Däremot ställs barnmorskan ibland inför svåra situationer om kvinnan nekar vård eller ingripande. Men ingen kan eller får tvinga en kvinna mot sin vilja! 

Förändring krävs

Oavsett om man föder hemma, på sjukhus, med eller utan barnmorskor eller läkare kommer det alltid finnas risker. De som väljer att föda i hemmet är ofta mycket väl pålästa och informerade om dessa. Ibland dör barn helt oförklarligt, och ibland överlever de mot alla odds. Vi kan inte bestämma över liv och död.

Denna evigt brännande fråga kanske inte hade varit lika aktuell om kvinnans eget val respekterats. Vår erfarenhet är att kvinnor blir ifrågasatta när de vill föda hemma. Kvinnor har blivit uppskrämda med att inte få hjälp om de föder hemma eller att de riskerar att ta död på sina egna barn.

  • Ge kvinnor möjlighet att kunna göra egna medvetna informerade val utifrån samverkan med barnmorska och i den bästa av världar i samverkan med sjukvården för att kunna föda sitt barn som hon känner är bäst.
  • Främja ett samarbete mellan mödravården, förlossningsvård och hembarnmorskor för att kvinnor ska få möjligheten att föda på det sätt som är bäst för henne, oavsett om det är på sjukhus, i vatten, i hemmet eller med kejsarsnitt.
  •  
  • Vi vill föra konstruktiva samtal om hur vården bäst kan bistå och respektera kvinnors val på kvinnors villkor.

Vi är många som aktivt värnar om de mänskliga rättigheterna inför, under och efter att ett barn föds. I samband med att denna artikel publiceras, väljer vi också att gå ut med en namninsamling - här på skrivunder.com. 

Låt oss höja våra röster tillsammans och bli ännu fler - skriv under!

Katharina Berggren ordförande Birth Rights Sweden

Jolin Mårtensson, styrelseledamot Birth Rights Sweden

Kirsten Nisted, Hembarnmorskor i samarbete

Mimansa Madheden Hembarnmorskor i samarbete

Cayenne Ekjordh Hembarnmorskor i samarbete

Cornelia Andersson Hembarnmorskor i samarbete

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Katharina kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...