Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Nu måste det ske en förändring! Vi startar en namninsamling som vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så att vi kan visa Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren att det är en viktig fråga som behöver prioriteras.  

Version_2.jpg

Barnmisshandel och lagen:

Vi föreslår att man kompletterar lagen om barnaga och tydligt inkluderar psykisk misshandel och indirekt våld som att misshandla barnets mamma under graviditeten och att bevittna våld i hemmet. Att man inför straffbestämmelser under lagen om barnaga vilket saknas idag. Bevisbördan ska flyttas till förövaren och inte ligga på barnet. Förutom straffet så ska konsekvensen vara att den förälder som fälls för barnmisshandel ska förlora vårdnaden och rätten till umgänge.

Eventuellt kan umgänget återupptas efter någon form av behandling men det ska vara på barnets villkor och enligt barnets önskemål.

Vårdnadstvister:

När det förekommer våld i hemmet så ska Barnahuset eller motsvarande enhet kopplas in. Socialtjänsten har inte rätt kompetens eller kapacitet att hantera dessa frågor och ska kopplas bort från den här typen av ärenden.

En förälder som försöker skydda sitt barn eller inte tvingar det till umgänge med en förälder som barnet är rädd för ska inte straffas med böter eller att bli fråntagen vårdnaden som idag.

En av domstolen utsedd barnpsykolog med kunskap om våld i hemmet och personlighetsstörningar kan konstatera att barnets vilja och rädsla är riktig och det ska sedan respekteras.

Att en vårdnadstvist går till tingsrätten tyder på att ett samarbete är omöjligt och att en gemensam vårdnad inte är möjlig. Det ska därför regelmässigt leda till att man utför en grundlig vårdnadsutredning där man beslutar vem av föräldrarna som ska tilldelas vårdnaden.

Den som har utsatts för våld i nära relation ska inte behöva samarbeta eller ha kontakt med sin förövare på grund av gemensamma barn. Föräldern som utsatts för våld bryts ner ytterligare genom kontakt och det påverkar barnet negativt.

Beslut om umgänget ska utgå från barnets vilja och behov efter noggrann utredning. Barnens vilja ska ALLTID ligga till grund för beslut oavsett ålder.

Vårdnadsutredningar ska noggrant utföras av personer med adekvat utbildning och kompetens.

Barnen ska alltid höras av en av domstolen utsedd barnpsykolog specialiserad på våld i hemmet och personlighetsstörningar, hur barn påverkas och hur de utrycker sina upplevelser.

Sekretess: Det barnet berättar för barnpsykologen ska inte delges föräldrarna efteråt, detta för att förhindra att barnet blir bestraffat av förövaren vid senare tillfälle.

Föräldrarna ska noggrant utredas av en av domstolen utsedd psykolog med hjälp av lämplighets/personlighetstester och intervjuer. Psykologen ska ha särskild kunskap om våld i nära relationer och personlighetsstörningar som ofta ligger till grund för att vårdnadstvister uppstår, att samarbete är omöjligt och att det inte är förenligt med barnets bästa med mer än ett begränsat umgänge.

Vid våld i nära relation ska det inte finnas något krav om samarbetssamtal och samarbete med sin förövare. Man måste ha rätt att leva fri från sin förövare och så även barnen.

Vid beslut om vårdnad och umgänge ska inga nämndemän vara delaktiga. Samtliga involverade ska ha adekvat kompetens för den här typen av frågor och gedigen kunskap om våld i nära relationer, personlighetsstörningar och barns påverkan av våld i alla former.

Det är optimalt att man inrättar familjerättsdomstolar som bara hanterar och beslutar i familjerättsfrågor för att säkerställa kompetens, kunskap och en helhetsbild.

Vuxnas ansvar:

För att arbeta med barn på tex: BVC, förskola och skola ska det finnas ett utbildningskrav om våld i hemmet, hur man upptäcker att barn far illa, vilka frågor man ska ställa och att man är anmälningsskyldig vid misstanke om våld mot barn.

Vidare anser vi att anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa som idag bara gäller vissa yrkeskategorier, ska gälla alla vuxna.

Upprop och namninsamling initierat av Insamlingsstiftelsen Respira som även står bakom kampanjen Vi bryter tystnaden.

Läs även gärna vårt blogginlägg: https://insamlingsstiftelsenrespira.com/2019/02/04/vi-kraver-att-vara-barn-skyddas/

För mer info om oss: www.insamlingsstiftelsenrespira.com och www.vibrytertystnaden.com 


Pia Eklund, Insamlingsstiftelsen Respira/ Vi bryter tystnaden    Kontakta namninsamlingens skapare