Vi föreslår att Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun snarast upprättar en enenergiplan, med tydligt formulerade energimål.

Vi föreslår att Härjedalens kommun snarast upprättar en enenergiplan, med tydligt formulerade energimål.
 
Härjedalens kommun saknar i dagsläget energipolicy och energiplan så väl som aktuella energimål, trots att det i lagen om kommunal energiplanering (1977:432) står tydligt formulerat att kommuner är skyldig att ha en aktuell energiplan.
 
I Vision och strategiska mål 2020-2022 står det bland annat att man vill att kommuner behöver "arbeta med att minska energiåtgången...". Det står också att man prioriterar bygdemedelsansökningar som främjar miljövänliga energieffektiviseringar.
 
Men det här räcker inte som mål då det saknas formuleringar kring hur arbetet faktiskt skall se ut. Energimålen behöver vara precist formulerade och ska fungera som ram för ett aktivt arbete. Hur gör kommunen för att leva upp till visionen? Hur arbetar kommunen med att minska energiåtgången? Hur mäter kommunen och utvärderar arbetet?
 
Dokumentet Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län Energi- och klimatstrategi 2020-2030 ska fungera som stöd för beslut och framtagande av styrdokument i kommunerna i länet. I denna finns formulerat mål och visioner gällande för Jämtland och dessa har tagits fram genom dialog mellan Länsstyrelsen och Regionen samt olika aktörer under 2018/2019. Härjedalens kommun kan i arbetet med att ta fram en energiplan ta hjälp av denna strategi såväl som Klimatrådet.
 
Att ha en aktuell energiplan med formulerade mål och delmål att arbeta utifrån är grundläggande för möjligheten att ta ansvar för sin del av Parisavtalet. Att ha en energiplan och att arbeta utifrån den så som lagen kräver är en förutsättning för möjligheten att leva upp till kommunens vision kallad​ "Hållbara Härjedalen".