Vi föreslår att Härjedalens kommun snarast beslutar - och tydliggör i relevanta styrdokument - att med framtida kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen.

Medborgarförslag - Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21  

Vi föreslår att Härjedalens kommun snarast beslutar - och tydliggör i relevanta styrdokument - att med framtida kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen.  

Ett flertal kommuner i Sverige har idag kapitalplaceringar i bolag och företag inom olje-, kol- och gasindustrin. Så även Härjedalens kommun. Genom den här typen av placeringar bidrar kommunen till att öka den globala uppvärmningen, och därför också till att äventyra våra barn och barnbarns framtid.  

Kommunen har i dagsläget 25 miljoner kronor placerade via ränteinstrument. Härjedalens kommun gynnar med dessa två placeringar i dagsläget en mängd företag och bolag som är högst tveksamma utifrån sociala och etiska, så väl som miljömässiga perspektiv. Bolagen som Härjedalens kommun gynnar med sina placeringar är bland annat involverade i tillverkning av kärnvapen, olja, tobak och kol samt i gruvindustrin (se bilaga). 

Hur förvaltningen av kommunens finanser skall se ut regleras genom riktlinjer i styrdokumentet Policy för medelsförvaltningen i Härjedalens kommun. I detta dokument står bland annat att det övergripande målet är att kommunen skall förvalta sina pengar så att det leder till god avkastning. Vidare är en målsättning att uppnå bästa möjliga räntenetto, men att detta ska ske med hänsyn till bland annat miljön. Kraven som ställs på företagen som investeringarna gynnar är att de ska följa lagstiftningen och internationella normer.  

Kommuner kan välja att placera sina pengar så att de istället bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen, helt enkelt genom att investera grönt och hållbart. Genom att se över sin placeringspolicy och välja att placera kapital i hållbart kan kommunen minska det negativa avtrycket på klimat och miljö.  

Vi föreslår att Härjedalens kommun reviderar sin policy för medelsförvaltning i enlighet med Agenda 2030, så att dess framtida investeringar och placeringar på ett socialt och miljömässigt hållbart vis. Idag finns goda förutsättningar och expertis som kan anlitas att bistå när kommunen väljer att istället placera sina pengar så att de bidrar till Agenda 2030:s måluppfyllelse. 

Många kommuner i världen har redan kommit en bit på vägen i klimatomställningen, med hållbara investeringar som delmål. Några exempel på kommuner i Sverige som divesterat från placeringar som gynnar den fossila industrin är Alingsås, Borås, Lund, Malmö, Stockholm, Sollentuna, Strömstad, Uppsala, Örebro, Österåker och Östersund. Härjedalens kommun måste alltså inte uppfinna hjulet på nytt utan kan gå i nämnda kommuners fotspår.  

Härjedalens kommun vill ha ökad inflyttning, fler företag, en fortsatt blomstrande turism, och förhoppningsvis också trygghet för den yngre generationens medborgare under deras uppväxt och vidare som vuxna. Att fatta beslut om att aldrig gynna den fossila industrin med sitt kapital går i linje med ovan nämnda. Härjedalens kommun kan bidra till att motverka den globala uppvärmningen och på så vis även bidra till att säkra våra barns framtid. På så vis kan kommunen även bli ett föredöme för andra kommuner. Nu tycker vi att det är hög tid för kommunfullmäktige att besluta om att inte gynna den fossila industrin med sitt kapital!   

 

Bilaga.  

Hur kommuner bör kapitalplacera är självklart en komplex fråga. Att placera kapital för att motverka den globala uppvärmningen kan ske på flera sätt, men meningarna om vilken väg som är bäst går ibland isär, liksom åsikter om vad som verkligen är hållbart. För att komplicera det hela ytterligare har till exempel AP7 gått ut officiellt och sagt att man istället för att divestera försöker ändra bolagen genom engagemang, vilket ju låter bra om det verkligen fungerar och om ändringarna går tillräckligt fort. 

Vi föreslår att Härjedalens kommun, vid framtida kapitalplaceringar, ställer om genom att till exempel: 

- Investera i så kallade “Gröna obligationer”. 

- Investera i linje med EU Taxonomy. 

- Investera enligt Paris aligned benchmarks. 

- Använda en oberoende leverantör av hållbarhetsanalys, i syfte att säkerställa att kommunens investeringar följer etiska normer och riktlinjer. Ett sådant alternativ skulle kunna vara ISS. 

- Följa etikrådets rekommendationer, som är AP-fondernas organ, följa Norska oljefondens exkluderingar eller låter investeringarna utgå från vad AP-fonderna exkluderar.  

 

Härjedalens kommuns kapitalplaceringar gynnar (enligt uppgifter hämtade från Bloomberg) bland annat företagen/bolagen: 

- Airbus (involverad i kärnvapenindustrin och krigsföringsteknologi) >http://airbus.se<

- Anglo American (delvis kolproduktion) >https://www.angloamerican.com

- BAE Systems (framställer vapen) >https://www.baesystems.com/en/home

- Bayer (inblandad i Roundupskandalen) >https://www.bayer.com/sv/se/sverige-om-bayer

- BP (framställer olja) >https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas.html

- British American Tobacco (framställer tobak) >https://www.bat.com

- EON (fossil energi) >https://www.eon.se<  

- Equinor (olja) >https://www.equinor.com

- Fortum (energi från bl.a. fossil industri)) >https://www.fortum.se/sank-elrakningen-med-sma-insatser?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786XHgWkK66CBTuJxdpxgD954GzAh7fFIyja_fpXVUKrLWt60z9f565BoCvFIQAvD_BwE

- Imperial Brands (tobak) >https://www.imperialbrandsplc.com/index.html

- Repsol (olja) >https://www.repsol.com/en/index.cshtml

- Royal Dutch Shell (olja) >https://www.shell.com<   

 

Källor/läs mer: 

- Fossilfritt Svergie >https://gofossilfree.org/se/

- HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen POLICY FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN I HÄRJEDALENS KOMMUN  

- Tio saker din kommun kan göra för klimatet Anders Friström >https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox?projector=1

- Gröna obligationer (Swedbank) >https://www.swedbank.com/sv/investor-relations/skuldinvesterare/grona-obligationer.html< (Riksgälden) >https://www.riksgalden.se/globalassets/dokument_eng/debt/green-bonds/green-bonds-principles-june-2018-270520.pdf

- EU Taxonomy >https://www.morningstar.com/en-uk/lp/esg-policy-eu-action-plan?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eu_action_plan_nordics&utm_content=eu_action_plan_resources_hub&gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYov5r_bbIwlxRSP1V0YMzHgZjIGng_oWSG_EDCcxeajSjxSz4faPhoaAmgIEALw_wcB

- EU climate benchmarks >https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en< ISS >https://www.issgovernance.com/esg/

- Bloomberg >https://www.bloomberg.com/europe< AP7 >https://www.ap7.se