VEIKKO PÄÄTALOS KAMP FÖR PERSONLIG ASSISTANS

Efter att ha bott 17 år på anstalt flyttade den 39-årige Veikko Päätalo bort från anstaltvården i februari år 2014 till sin syster i Helsingfors. Veikko har praktiskt taget vårdats på anstalt sedan han var tre år gammal; förutom korta perioder av familje- och närståendevård. Hans syster blev Veikkos närståendevårdare år 2014 och till en början beviljades Veikko personlig assistans 40h/vecka till dagliga sysslor och 30h/mån till fritiden.

Då dagverksamheten för gravt handikappade personer inleddes, drogs Veikkos personliga assistans på 40h/vecka in. Kvar blev då 30h/mån för fritiden och systern förväntades ta hand om resten. Veikko skrev med hjälp av tolk och med sin kommunikator, att han vill leva självständigt med hjälp av personlig assistans.

Veikko anhöll i första hand om serviceboende i eget hem inklusive personlig assistans i april 2016 och i andra hand om tilläggstimmar för fritiden och för dagliga sysslor 55h/vecka vid sidan om dagverksamheten och 96h/vecka under semesterperioder, då dagverksamheten är stängd. I samband med ansökan träffade Veikko socialarbetarna och han uttryckte via tolk, att han vill leva ett självständigt liv och att han inte vill att systern jämt ska måsta assistera honom. Veikko fick nekande beslut på båda ansökningarna I juli 2016. Den enda motiveringen för besluten var att systern fungerar som närståendevårdare och annan hjälp behövs inte. Veikko sökte ändring på besluten hos Helsingfors social- och hälsovårdsavdelning och ärendet var i kö i nio månader innan Helsingfors stad behandlade ärendet i april 2017! På grund av Veikkos önskemål sade systern upp kontraktet om närståendevård strax innan social- och hälsovårdsavdelningens handläggande, eftersom det nekande beslutet hade motiverats enbart med detta.

För tillfället har Veikko 60h/mån av personlig assistans för fritiden och han har anställt två assistenter. Veikko kommer bra överens med sina assistenter och han avgör vad som görs och när! Assistenterna tar reda på vad Veikko vill med hjälp av iPad. Veikko deltar i handikappritt, konditionssalsbesök, simning och går till butiken med stöd av assistenterna. I juli har Veikko fått assistans i 40h/vecka medan dagverksamheten varit stängd och då har Veikko kunnat förverkliga besök till museer, evenemang, torg, konstutställningar och till utomhusbadet.

Handläggandet av Veikkos ärende har dragit ut orimligt länge, eftersom det har bollats av och an i ett och ett halft år mellan Helsingfors stads avdelning och sociala myndigheter! Det är fråga om nödvändig hjälp som behövs i vardagen och serviceboendet. Veikko klarar sig inte en dag utan assistans. Veikko får alltså för tillfället över huvudtaget ingen personlig assistans för dagliga sysslor, fastän han behöver stöd i allting från personlig hygien till måltider osv. Efter att närståendevården upphörde har den inte ersatts med någon som helst stödform, utan systern förväntas fortfarande hjälpa Veikko med de dagliga sysslorna, utan beslut om närståendevård och tvärt emot Veikkos och systerns vilja. FN:s konvention om de handikappades rättigheter uttrycker att den handikappade har rätt att välja var och med vem han eller hon bor, samt att få nödvändig hjälp hem i form av personlig assistans. Genom att förneka Veikko hjälp hem har Helsingfors stad brutit mot den handikappades grundläggande rättigheter. Det nekande beslutet för dagliga sysslor har motiverats med att Veikko inte skulle ha resurser för att specifisera sitt eget hjälpbehov. Veikko kommunicerar med alternativa kommunikationsmedel och med Fpa:s tolk för talhandikappade. Veikko klarar av att producera skriven text och flerordssatser med hjälp av tolk och han kan föra ett samtal. Veikko kan med hjälp av kommunikationsprogrammen på iPad kommunicera med sina assistenter också utan tolk och uttrycka sina omedelbara hjälpbehov och sin vilja.

PERSONLIG ASSISTANS FÖR HOBBYER MM:

Veikko behöver mycket hobbyer och meningsfull fritid, för att tvångshandlingarna anknutna till autism ska hållas under kontroll. Timantalet som anhållits om för detta är 27,5h/vecka.

I skenet av de utredningar som gjorts skulle den personliga assistansen som nu ansökes kosta Helsingfors stad över två gånger mindre än en plats på en boendeinstitution med vård dygnet runt.

Enligt handikappservicelagen ska personlig assistans för hobbyer, socialt umgänge och samhälleligt deltagande ordnas minst 30h/mån. Det är fråga om ett minimiantal timmar och av motiverade skäl kan timantalet alltid vara också högre. Timantalet som beviljats i och med beslutet är fortfarande inte tillräckligt, eftersom det inte räcker till för att täcka det hjälpbehov som uppstår i och med Veikkos återkommande hobbyer och fritidssysselsättning.

Helsingfors social- och hälsovårdsavdelning behandlade Veikkos ärende den 2.11.2017 på sitt möte. Handläggningen bordlades och behandlingen av ärendet fortsätter vid ett senare möte.

Vi undertecknare kräver att Helsingfors stad beviljar Veikko ett tillräckligt antal timmar personlig assistans för fritiden och att staden erbjuder nödvändiga stödåtgärder för boende I EGET HEM, alltså inte till ett anstaltliknande gruppboende. Vi kräver att assistans för fritiden beviljas i enlighet med det verkliga behovet!


Länken till Veikkos stödsida:

https://www.facebook.com/Veikontaisteluavusta/

Veikkos vädjan på YouTube:

https://youtu.be/oKmmzCZKlDM