Vård efter behov - inte nationalitet

Bakgrund: Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet men idag har vi en hälso- och sjukvårdslagstiftning som strider mot internationella konventioner och som diskriminerar papperslösa och asylsökande.

Till [berörda makthavare]:Det är en självklarhet att sjuka människor ska få vård efter behov. Vi tycker att papperslösa och asylsökande ska erbjudas vård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige, precis som den tidigare statliga utredningen föreslagit.