Upprop Sofie 13 år

IMG_20200628_111148-01.jpeg

Den 20 februari 2020 knackar socialtjänsten på dörren på vad Sofie trodde var hennes föralltidhem, familjehemmet som hon bott i sedan BB. Socialtjänsten meddelar att Sofie hämtats från sin skola och nu är på väg mot ett nytt familjehem. Hennes mående blir snabbt akut och hon ringer både BRIS, barnombudsmannen och IVO-ungdom, samt alla hon känner. Efter många orosanmälningar får hon flytta och kommer att byta boende tre gånger på två månader, för att tillslut hamna på ett hvb-hem för ungdomar för psykosociala svårigheter.

"Hon är traumatiserad" menar förste socialsekreteraren om att hon flyttat från sin familj. Vi menar att socialtjänsten är anledningen till traumat och att socialtjänsten genom kommunikation och samarbete med familjehemmet hade kunnat undvika hela den här händelsen. Sofie är från tredje veckan hos omplacerings-familjehemmet isolerad från vilka hon kallar för sin familj och detta ska fortgå tills SVT sänder inslaget om henne och barnrättsbyrån uttalar sig om hur fel det är. Nu får hon en gång i veckan prata med de hon kallar för sin mamma och pappa, familjehemmet som hon växt upp i. Men hon har ännu inte träffat dem.

Anledningen till omplaceringen är att det fanns ett misstänkt sexuellt övergrepp mellan två andra barn i familjen. Dessa barn bor inte kvar och Sofie hävdar bestämt att ingenting har hänt henne. Socialtjänsten menar att förtroendet är brutet och att Sofie inte är säker hos sin familj. Detta utan att tillsammans med familjen utreda vad som har skett. Man har fått den information som man anser att man behöver (ensidig information) och valt att inte lyssna till en annan sida.

Svt:S Marja Grill granskade detta fall och den 9 juni sändes några inslag om detta på SVT. Det har visat sig att socialtjänsten i Borlänge kommun har brustit på många punkter och går emot lagen på vissa av dessa. Därför vill jag lyfta dessa bristande punkter i detta ärende. Sånt här får inte hända, glada oproblematiska barn ska inte få bli traumatiserade på grund av vuxnas okunskap och bristande yrkesmässig professionalitet. Det ska vara utan tvivel en rättssäker och omfattande utredning bakom en omplacering av ett barn. Barn som är LVU (tvångsomhändertagna) ska inte flyttas runt som brickor för att "lösa" problem, de ska få knyta an och känna sig älskade och trygga. 

 

Länk till en av artiklarna och inslagen i SVT:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sofie-13-ar-ensam-pa-ett-hvb-hem-det-ar-en-hemsk-mardrom

 

Låt Sofie komma hem och genomför en rättssäker utredning som är saklig och objektiv där samtliga parter får komma till tals! Vi vill att socialtjänsten följer lagen.

Det innebär att:

1.  Objektivitetsprincipen gäller för offentlig förvaltning vilken är inskriven i grundlagen (1 kap. 9 § regeringsformen). 

2. Tjänstemän och ledamöter i ansvarig nämnd som uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot bestämmelser som gäller vid myndighetsutövning kan ha gjort sig skyldiga till [grovt] tjänstefel vilket regleras i Brottsbalkens 20 kapitel, 1 §.

3. Myndigheter har en skyldighet att göra en åtalsanmälan om de misstänker att en anställd har gjort sig skyldig till tjänstefel som inte är ringa vilket är fallet i det här specifika ärendet.

4. Detta ärende skall hanteras av er personalansvarsnämnd utifrån att vi menar att gärningarna är olämpliga eller felaktiga.

 

 

För att säkerställa att det som händer Sofie inte händer igen vill vi att:

5. Högre krav på socialarbetares kompetens och krav på professionalitet. De ska ha omfattande kompetens om barn- och vuxen psykologi, juridik, samhällskunskap, och beteenden speciellt kring funktionsnedsättning.

6. Låt i allmänhet blivande socionomer och i synnerhet socialsekreterare genomgå psykolog- och begåvningstester likt det som polisyrket har.

7. Stärk IVO:s befogenheter i form av utfärdande av vite och övertagande av förvaltning i de fall socialtjänster begår allvarliga misstag.

8. En garanterad och lagförd vårdnadsöverflyttning i samarbete med barnet, om barnet vill. Se barnets bästa, en trygg och säker framtid.

9. Barns rätt till ett juridiskt ombud i alla frågor inte bara LVU. 

Slutligen vill vi att barnets bästa skall råda och i alla lägen och att man lyssnar och bejakar barnets åsikt och upplevelse trots att barnet är under 15 år.

I samarbete med Susanne Säfström-Markebjer, grundare av B.A.R.N. (Barnets rätt, Alltid, Rättsäkerhet, Nu), som arbetar för en grundlig förändring av socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet samt socionomprogram i syfte att höja kompetens, arbeta rättssäkert och att barnets bästa alltid ska gälla.


Ann-Louise Westberg - Sofies röst.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ann-Louise Westberg - Sofies röst. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook