Upprop mot "ledaren i mig"

Upprop mot ”Ledaren i mig”


På Matteusskolan i Stockholm har man under våren 2013 infört det manualbaserade utbildningsprogrammet ”Ledaren i mig”. Programmet utgår från en amerikansk företagsutvecklingsstrategi baserad på boken ”7 Habits of Highly Effective People”.

Vi är kritiska till programmet som sådant, till hur det implementeras i klassrummen och till att hur detta överhuvudtaget togs in i skolan.

Matteusskolan har, med utbildningsförvaltningens godkännande, tagit beslut om, och börjat implementera ”Ledaren i mig” utan att göra någon bakgrundsundersökning kring forskning och utvärderingar om detta och liknande program. Den etablerade svenska pedagogiska forskningen är kritisk till manualbaserade program. Skolinspektionen har i andra sammanhang yttrat sig kritiskt om liknande program. Vad vi vet finns det ingen seriös utvärdering av vilken effekt detta
program fått på de få skolor i Sverige som köpt in konceptet. Någon konsekvensanalys av hur detta kan påverka barnen och deras psykiska välbefinnande och utveckling har inte gjorts.

Beslutet om införandet av ”Ledaren i mig” har tagits utan elevers och föräldrars samtycke. Implementeringen började utan att föräldrar fick någon mer ingående information om de värderingar som genomsyradeprogrammet, eller om hur det var tänkt att i praktiken användas i klassrummen.

Programmet som sådant präglas av att det från början kommer från den amerikanska företagsvärlden där individuellt konkurrenstänkande och vinstmaximering är ledstjärnor. Vi ställer oss kritiska till att detta appliceras på barn och skola. Vi menar att programmet strider mot den värdegrund som anges i gällande läroplan, bland annat om att verka för en
solidaritet med svaga och utsatta, främja kritiskt tänkande och stödja elever utifrån deras skilda villkor.

Vad gäller de klasser där programmet börjat implementeras är vi också kritiska till att barnen uppmanas att t.ex. inte reda ut konflikter och att inte visa känslor. Barnen lär sig dessutom felaktiga och värdeladdade betydelser av begrepp på ettsätt som både är komplicerat i stunden och som riskerar att bli förvirrande för dem när de möter den begreppsanvändning som
finns i övriga samhället.

Slutligen menar vi att de resurser i form av lektionstid och pengar som nu läggs ned på ”Ledaren i mig” skulle kunnat användas bättre.

Vi vill att arbetet med ”Ledaren i mig” i Matteusskolan avslutas och att Stockholms stads utbildningsförvaltning från och med nu börjar göra kritiska och granskande bakgrundsundersökningar där hänsyn tas till pedagogisk och psykologisk forskning, samt riskbedömning och konsekvensanalys, innan stadens skolor köper in program av detta slag.