Undervisning i antikens kultur och klassisk arkeologi bör fortsätta i Helsingfors!

Dekanen vid Helsingfors universitets (HU) humanistiska fakultet har meddelat att lektoratet i klassisk arkeologi inte kommer att tillsättas. Vi som undertecknat denna adress kräver att en ny lektor väljs till tjänsten.

Lektoratet har en nyckelroll eftersom undervisningen i antikens materiella kultur stöder flera andra läroämnen samt kännedomen om det europeiska kulturarvet. Den kunniga undervisningen i läroämnet har för sin del även verkat som en förutsättning såväl för HU:s humanistiska fakultets högt profilerade internationella projekt som för forskningsverksamheten vid Finlands Rom-, Aten- och Mellanöstern-institut. Likaså har branschens utbildade experter möjliggjort de populära utställningar som bidrar till att forskningen kring antiken och dess efterdyningar når en större publiks medvetenhet.

Som en bisyssla har undervisning i antikens materiella kultur idkats sedan 1780-talet och sedan 1900-talets sista årtionden som en heltidssysselsättning vid Uleåborgs och Helsingfors universitet. Uleåborgs lektorat tillsattes inte efter att tjänsteinnehavaren pensionerades år 2014. Vid denna tidpunkt är således HU genom sitt lektorat den enda instansen i Finland som erbjuder regelbunden närundervisning i antikens materiella kultur.

Genom att avskaffa lektoratet i antikens kultur och klassisk arkeologi försvagar HU undervisningens och forskningens bas. Genom att istället låta bli att dra in lektoratet kan HU med en ringa ekonomisk insats garantera kontinuiteten i ett kunnande som behövs såväl på universitetet som i hemlandet och på den internationella arenan.