Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser.

Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser.

Skriv under uppropet och stöd skrivelsen till SKK för våra rasers överlevnad i framtiden. 

trubbnos.jpg

Till berörda på SKK. Sverige 2019 09 15

Vi är en grupp uppfödare av brachycephala raser som vill framföra ett påpekande för omedelbar handläggning till SKK Central Styrelsen angående våra rasers framtid. Vi följer utvecklingen runt omkring oss mycket noggrant och upplever att man kan hantera den uppkomna situationen på olika sätt.

Vi vill härmed klargöra att vi önskar följa FCI's rekommendation, avseende hur vi ska lägga upp vårt avelsarbete i framtiden. Det innebär att vi vill följa Norges exempel och införa Cambridgemetoden, som bygger på ett gediget forskningsarbete.

Cambridgestudien påverkar starkt hur man hanterar rasernas framtid i Storbritannien. Denna studie stöder sig på forskning sedan 7 år tillbaka och de har arbetat fram ett tydligt sätt för att redovisa graden av BOAS-påverkan i de olika raserna. Därför vore det önskvärt att även SKK skulle känna tillit till denna välbeprövade metod.

I Norge ser vi hur de påbörjat en utbildning av veterinärer för att utröna skillnader mellan, samt gradering av, BOAS eller icke BOAS. Detta helt utifrån den ovan nämnda Cambridgemetoden. Det är viktigt att poängtera att BOAS är en sjukdom som drabbar individer. På så vis drabbar den inte hela raser och problematiken sitter inte i nosens längd utan har andra orsaker.

Vi uppfödare lever med våra hundar dagligen. Vi föder upp och värnar dem på bästa tänkbara sätt.

Och inte minst:

Det är ingen av oss som någonsin förnekat att det finns problem i våra raser. Dock kräver vi att graderingen av situationen ska klargöras på ett annorlunda sätt än vad som görs idag. Som vi tidigare nämnt, så utfördes nyligen en utbildning av norska veterinärer, enligt Cambridgemodellen, och då var även FCI's ordförande Tamas Jakkel närvarande. Han ansåg att denna utbildning var ett föredömligt sätt att hantera situationen på. Jakkel uttryckte dessutom att han har en stark önskan om att resten av FCI-länderna följer efter.

I de skrivelser gällande brachycephala raser, som hittills utgått från SKK, så omnämns inte rasklubbarna eller uppfödarna någonstans. Detta skulle kunna tolkas som om vi är polariserade och motståndare till en sund utveckling av våra raser. I själva verket är det precis tvärt om! Det är vi uppfödare som vill ha en tydligare utveckling och ett otvivelaktigt ställningstagande för våra rasers framtid. Genom erfarenhet och engagemang är det vi som kan raserna.

SKK har alltid varit uppfödarnas trygga moderklubb, men efter de senaste skrivelserna Ni gått ut med så känner vi tyvärr inte längre samma trygghet...

Vems klubb är Ni?
Vilka samarbetar Ni med?
Vi uppfödare finns här.
Våra rasklubbar finns här.
Frågan är, finns SKK för oss?

Valet av veterinärer som ska utföra tester på våra hundar känns ytterst olyckligt. Ska vi lägga våra hundars öde i händer på människor som valt att skriva på listor om att förbjuda deras existens?

 

Från uppfödarhåll yrkar vi att SKK beaktar följande:

  1. Att veterinärer, som utför testerna undergår samma utbildning som de norska veterinärerna gjort, i enlighet med den väldokumenterade Cambridgestudien.

  2. Att belastningstestet på våra hundar ska utföras enligt den metod som utarbetats vid Cambridge University.

  3. Att valet av veterinärer, som ska utföra belastningstesterna, ska förankras i rasklubbarna.

  4. Att vid förändringar, av något som påverkar avelsarbetet, bör det ske i samråd med rasklubbarna och dess uppfödare.

  5. Att SKK bör utöva och utveckla en tydlig påtryckning på de svenska veterinärklinikerna, att registrera in hundarna med deras chipnummer samt eventuella kennelnamn. Detta för att på så vis kunna få tillgång till en korrekt och tillförlitlig statistik som påvisar var, samt hos vilka individer, problemen hos de brachycephala raserna finns.

 

Idag är situationen fullständigt ohållbar, då vi svenska uppfödare tvingas ner i en såväl negativ som destruktiv spiral. Vi känner en stor oro inför framtiden gällande våra raser. Gång på gång nås vi av informationen om hur svenska veterinärkliniker rekommenderar människor att inte köpa brachycephala hundar, då veterinärerna hävdar att det kommer att bli extremt kostsamt för köparna i framtiden. Detta parallellt med att våra försäkringsbolag kontinuerligt höjer premierna, trots att de tagit bort ersättningsansvaret för sådant som de anser vara rasrelaterat.

Vi möts även av återkommande historier om hur våra valpköpare bemöts på veterinärklinikerna, där de rekommenderas att operera andningsvägarna på sina valpar/unghundar i förebyggande syfte, redan vid tidig ålder. Detta är fullständigt horribelt och oacceptabelt. Allt annat vore orealistiskt och står dessutom i direkt strid med svensk lagstiftning.

Domare har, av såväl delar av veterinärkåren som av vissa "trubbnosmotståndare", redan i ett tidigt skede av denna "jakt" på våra raser, utpekats som ansvariga för att utvecklingen av de brachycephala hundarna blivit allt mer extrem. Trots det så ska alltså samma domare, vid varje enskild utställning fr.o.m 2020, ansvara för huruvida en hund har hälso-/andningsproblem eller inte. Domare ska alltså gå från att ha anklagats för att ha orsakat det överdrivet extrema utseendet hos våra brachycephala hundar, till att bedöma hälsotillstånd och andningsproblem hos samma individer. Det överlåts även på domaren att avgöra om hunden eventuellt ska beläggas med avels- och tävlingsförbud.

Det känns orimligt att ett så stort ansvar ska vila på domarens axlar i samband med de nya utställningsdirektiven, då de i dagsläget varken har utbildning eller verklig befogenhet att göra en sådan bedömning av hälsoläget under några få minuter i en utställningsring.

Om SKK ändock vidhåller sitt ställningstagande, gällande domares nya ansvarsområde fr.o.m år 2020, så vill vi från uppfödarhåll se att även domarna får tillgång till utbildning utifrån Cambridgestudien. Allt annat vore ytterst oansvarigt och oetiskt från SKK's sida.

Vårt mål är att alla uppfödare följer RAS. Det har och är en självklarhet att alltid använda sunda friska individer i avelsarbetet.

Vi stöttar SDHK helhjärtat i deras arbete för friska hundar. Utbildning och samarbete är kloka ledord inför framtiden!

 

Vänligen

Uppfödare av brachycephala raser i samarbete.

 


forbrachycephala2019@gmail.com    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att forbrachycephala2019@gmail.com lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...