De höga tomthyrorna i Helsingfors måste sänkas

Adressi suomeksi

I tusentals husbolag med hyrestomt är tomthyran hög i Helsingfors. Nya avtal har och gamla avtal som inom de närmaste åren löper ut kommer att få en rekordhög hyra. Tomthyran kommer att bli den absolut största kostnadsfaktorn i bolagsvederlaget och kan höja hyran t.o.m. 70 %.


Grunden för tomthyran är det höga pris som staden beräknat för sina tomter. I praktiken kommer man att ha betalat priset för tomten på 25 år. Det är fullkomligt fel att låta en enda generation stå för den samtliga kostnaden, när det är möjligt att i princip driva in hyra under flera hundra år. Samtidigt som de gamla hyresavtalen löper ut står ett stort antal hus också inför rörreparation. Bolagen kommer att ha synnerligen höga kostnader för dessa reparationer som för sin del kommer att göra bolagsvederlaget två-tre gånger högre än vad de är för tillfallet.


Det är allmänt känt att det är mycket dyrt att bo i Helsingfors. Detta gäller såväl priset på bostäderna som boendekostnaderna. Tomtpriserna är flerdubbla i jämförelse med stora städer i Sverige och andra städer i Finland. De är också dubbelt så höga som i Stockholm.


Avkastningen på tomthyrorna var 69,6 miljoner euro år 2007 i Helsingfors. Det årliga överskottet i stadens budget har samtidigt varit nästan 300 miljoner euro under åren 2006 och 2007. Helsingfors har alltså råd att sänka sina tomhyror ordentligt. Staden kan helt självständigt fatta beslut om storleken på dessa hyror.


Vi föreslår att Helsingfors stad ser över sina principer att bestämma hyran för sina tomter och sänker årshyran så att den i stället för 4 % utgör 1-2 % av tomtens beräknade pris.


MED FÖRENADE KRAFTER FÖR RIMLIGA TOMTHYROR!


Underteckna adressen, sprid den, samla ihop namn, kom med i verksamheten.


Medborgarrörelsen Tomtarrendatörerna


Kontakt: heikki.tervahattu@gmail.com


Ytterligare upplysningar: http://www.slideshare.net/jemiweb/helsingin-tonttivuokrat

Heikki Tervahattu    Kontakta namninsamlingens skapare