Synpunkter på planerad etapp 2a Stora Sköndal, från boende i Sköndal

Vi är många som engagerat oss i utbyggnadsplanerna för Stora Sköndal. Sammantaget anser vi att exploateringen är positiv och kommer att stärka Sköndal på flera sätt, inte minst beträffande service och kommunikationer.  

Denna skrivelse innehåller ett par förbättringsförslag, av vilka flera ansluter till dem som bl.a. Farsta stadsdelsnämnd framfört i tidigare skede.  

Detaljplan 2a anser vi kan förbättras på följande punkter:  

-          Storskaligheten behöver tonas ned genom sänkning och utglesning av planförslagets byggnader.
-          Alternativ lösning till att förlänga Pepparkaksgränd söderut behöver åter utredas.  

Skala
Vi menar att den planerade bebyggelsen förändrar landskapsbilden på ett alldeles för genomgripande sätt. Randzonen mellan det storskaliga och det småskaliga behöver breddas och mötet behöver mjukas upp genom en sänkning av antalet våningar. Befintlig bebyggelse ges på så vis mer utrymme. Inte bara gör detta att mötet mellan de båda områdena blir mer harmoniskt. Det minskar också skuggverkan mot befintliga småhus. Därtill blir bebyggelsen i den redan högt belägna Skogsbyn mindre iögonfallande, vilket t.ex. påverkar upplevelsevärdena i Flatens naturreservat positivt. Höghus placeras med fördel i lågpunkter snarare än tvärtom. Om Skogsbyn även kunde glesas ut något, så skulle större delar av områdets rika tallskogsbestånd kanske också kunna bevaras. Precis som Miljöförvaltningen beskriver i sitt remissvar, så utgör planerad bebyggelse barriärer för olika ekologiska spridningssamband, vilket medför en försvagning av dessa. Med lägre hus är det möjligt att barriäreffekten blir mindre, enligt Miljöförvaltningen.

Efter samrådet för planprogrammet gjorde Stadsbyggnadskontoret en rad bearbetningar, i syfte att möta inkomna synpunkter och förbättra planprogrammet. Antalet tillkommande bostäder minskade från 4400 st. till 3800 st. mellan antagandehandling och godkännandehandling. Mötet med de omgivande bostäderna bearbetades också beträffande avstånd och skala, för att minska risk för olägenheter. Förändringarna, menar vi, var både positiva och demokratiska.  

Antalet bostäder har sedermera ökats till 4500 st. Därtill har mötet mellan den nya bebyggelsen och Lilla Sköndal gjorts skarpare, då husen längst österut i detaljplan 2a, alldeles intill Maj Brings väg, har höjts. Förändringarna går tvärtemot avsikten med de initiala anpassningarna efter samrådet och vi anser att de kraftigt missgynnar området. Det förefaller som om Stadens övergripande intresse att bygga fler bostäder har fått gå före lokala förutsättningar. Detta efter det att bedömningar och avvägningar redan gjorts av sakkunniga inom berörda förvaltningar.

Trafik
På ömse sidor om Pepparkaksgränd ligger Sandåkraskolan (900 elever efter planerad utbyggnad, F-6) och förskolan Lilla Skogen (86 barn). Sandåkraskolans skolgård är, med sitt läge alldeles intill Tyresövägen, kraftigt bullerutsatt, något som bedöms öka som en konsekvens av utbyggnaden av Stora Sköndal. Primärt upptagningsområde för skolan resp. förskolan är Lilla Sköndal. På grund av det relativt stora avståndet från området till skolan, upp till uppskattningsvis knappt 1500 m, så cyklar väldigt många barn, vilket enkelt kan konstateras en vardagsmorgon. Dessa cyklande barn kommer behöva korsa Pepparkaksgränd. Att förvandla denna smala gränd till gata för tung trafik, för att inte tala om byggtrafik, ter sig synnerligen olämpligt, för att inte säga farligt, oavsett vilka säkerhetshöjande åtgärder som tas till. Det påpekas även av Farsta stadsdelsförvaltning. Därtill ökar dragningen bullernivåerna på den redan så bullerutsatta skolgården.

Vi menar att det måste gå att hitta en lämpligare lösning där intressen ställs mot varandra och säkerhetsfrågan för det stora antalet berörda barn ges större vikt. Trygga skolvägar måste kunna ges högre prioritet än vad som gjorts i planförslaget.  


Caroline Le Lann Roos    Kontakta namninsamlingens skapare