Stoppa vägen vid John Bauers Park!

ab7e7487b6cb6c2141db4b167de81213.png Foton: Anders Ahlstrand förutom fotot på John Bauer (Jönköpings läns museum)

---
Namninsamling, kort sammanfattning, se nedan:
---

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Mycket brådskande!!

Jönköpings kommun tänker nu göra allvar av planerna att dra en väg vid John Bauers park och genom naturen där – en genomfart mellan två rondeller.
En väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är där! Naturen hyser en mängd fridlysta och mycket ovanliga arter, den natur John Bauer själv fascinerades av och avbildade. Nu måste vi tillsammans framföra protester mot planerna!

-> Skriv under! OBS! Bekräfta sen i svarsmejl från info@skrivunder.com!
Glöm inte att dela vidare! (Resultatet av namninsamlingen kommer successivt att presenteras för politikerna och massmedia fram till dess att slutgiltigt beslut tas i frågan, men det är nu skarpt läge!)

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får svarsutskicket.
Tack för Ditt stöd i frågan om att stoppa vägen! Thor Ahlstrand, Anna Madsen i Rocksjögruppen.

 ---
En längre och mer detaljerad version, se nedan:
---

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

 

John Bauers park
Denna park har fått sitt namn efter Jönköpings kanske mest berömda person. Likt en grön oas ligger John Bauers park i de centrala delarna av Jönköping, intill Rocksjön och dess naturreservat.  

John Bauer
Här växte John Bauer upp i familjens sommarvilla ”Villa Sjövik”, som snart blev permanentboende. Tidigt fann John intresse för naturen här och inspirerades till bl.a. de fina naturstudier av träd, blommor, gräs och fjärilar, som nu finns att se på Jönköpings läns museum. Till Sjövik återkom han med glädje genom alla år. På bilden ovan sitter John och illustrerar i sin ateljé på övervåningen.  

Villa Sjövik
Tyvärr lät kommunen riva Villa Sjövik på 1960-talet, ofattbart för alla då liksom nu, med tanke på den så nära anknytningen till en världsberömd och uppskattad konstnär. Nu står också parken som bär hans namn inför ett hot.

Väg vid John Bauers park och genom naturen
Jönköpings kommun står just nu i begrepp att åter begå ett oåterkalleligt misstag. I parkens gräns och genom värdefullt naturområde till parken, planeras en väg för genomfartstrafik mellan två rondeller (Kålgårdsrondellen och Tullportsrondellen).

Förödande konsekvenser
En sådan vägdragning får på flera sätt, förutom på det kulturhistoriska värdet, förödande konsekvenser för området.

Ett hotat rekreationsområde
Parken och naturen är ett uppskattat rekreationsområde för så många i kommunen och för boende på Kålgården dessutom ett närgrönområde. Till parken kommer också många turister för anknytningen till John Bauer. Många barn som besöker den stora lekplatsen intill, fortsätter gärna med äventyrslekar i naturen. En väg blir en barriär mot naturen och kommer att utgöra en trafikfara i en miljö där så många barn vistas och rör sig.  

Trafikfarligt
Trafikfarligt blir det också för alla de skol- och förskolebarn som dagligen besöker parken och då måste korsa genomfartstrafiken. Kålgårdsskolans låg och mellanstadier och dess förskolor nyttjar flitigt naturen för både lek och naturundervisning och ett uteklassrum är byggt i parken helt nära den planerade vägen.  

Naturvärdesklass 1
Naturen här är oerhört värdefull, ”naturvärdesklass 1” och har länge varit föreslagen att ingå i det angränsande Naturreservatet Rocksjön, vars ekosystem den är sammanlänkad med och utgör viktigt komplement till.  

Många fridlysta arter
Naturen hyser en rik biologisk mångfald och mer än 70 fridlysta arter har påträffats.  

Nya och unika arter
Vid en inventering LONA ”Projekt John Bauers park” 2017 *, påträffades även ett antal nya arter för Jönköpings kommun och för Jönköpings län. Även andra arter har här sin enda förekomst i länet, andra med en för hela landet nästintill unik förekomst.  

Hur kommer vägen att påverka parken och dess omgivningar?
Naturen blir starkt påverkad både direkt och indirekt. Många djurarter i naturreservatet är beroende av att deras vistelse- och födosöksområden lämnas intakta och obeskurna. Vägen decimerar och skär av dessa områden. För flera av de funna unika djurarterna blir en väg fullständigt förödande, då vägen sträcks direkt över deras små speciella livsmiljöer, vilka utraderas. Andra arter, som t ex groddjur och mycket sällsynta snäckdjur, får också sina biotoper, som de är beroende av, ödelagda då värdefull våtmark och små vattensamlingar försvinner genom kulvertering och grundvattensänkning. Belysning längs vägen, i ett tidigare tämligen mörkt område, rubbar den naturliga dygnsrytmen hos alla djurarter. Artificiellt ljus påverkar t.ex. fåglar så att de häckar alldeles för tidigt. Nattaktiva arter såväl insekter, fladdermöss som ugglor blir desorienterade och kraftigt störda.  

Upplevelsevärdet förstörs
För oss människor förstörs upplevelsevärdet av park och natur, inte bara genom en kraftig decimering av arter. Även vi kommer att störas av inflödande ljus i naturmiljön, liksom av buller och avgaser. Området är det mest fågelrika av alla delområden runt Rocksjön och fågelsången under vår och försommar är en begivenhet i sig. Många söker sig hit till den rofyllda miljön undan stadens larm. Med den planerade vägen tätt intill förstörs för alltid en unik oas för oss alla!  

Ytterligare en viktig aspekt
På andra ställen där vägen ska dras fram finns kraftiga markföroreningar, som måste tas om hand vid urschaktnings- och grundläggningsarbetena. I kombination med dåliga grundförhållanden och sättningsrisker i Kålgårdsområdet finns en uppenbar risk att gifter, bl.a. arsenik och kadmium, kan spridas till grundvattnet, till Rockjsöån och sjöarna, liksom till damm och småvatten. En säkerhetsrisk för både människor och miljö!  

Detaljplan nu på samråd
Detaljplaneförslaget** där vägen ingår är nu och t o m den 30/9–20 ute för samråd för att tycka till om. Det är i detta skarpa läge oerhört viktigt att vi tillsammans kan visa politikerna i Jönköpings kommun en stark opinion mot vägen! Vi kommer i det här läget att redovisa delresultatet av namninsamlingen för dem, och sedan successivt fram till dess att frågan är slutgiltigt avgjord.  

-> Skriv under, OBS! Bekräfta sen i svarsmejl från info@skrivunder.com!
Glöm ej att dela!

Tack för Ditt stöd i frågan om att stoppa vägen! Thor Ahlstrand, Anna Madsen i Rocksjögruppen.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får svarsutskicket.   

* I inventeringen deltog Rocksjögruppen och Naturskyddsföreningen.
** ”Detaljplan för Charaden 10 m.fl. på Kålgården, Jönköpings kommun”.

Detaljplaneförslaget:
Vill Du även ta del av detaljplaneförslaget eller lämna synpunkter direkt till kommunen kan Du följa denna länk: Detaljplaneförslaget:

 

 

 

Anna Madsen: anna_madsen@hotmail.com
Thor Ahlstrand: thor.ahlstrand7@gmail.com

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Rocksjögruppen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...