Stoppa sjukvårdens diskriminering av tjocka personer!

Det finns många berättelser från tjocka personer som vittnar om sjukvårdens fördomar, förakt och okunskap kring tjocka människor och tjocka kroppar. Hånfulla kommentarer, antaganden istället för undersökningar, tips om viktnedgång istället för adekvat vård. 

Många tjocka drar sig för att söka vård på grund av detta och tjocka som ändå söker vård riskerar att felbehandlas och att allvarliga sjukdomar inte upptäcks. Att en person är tjock innebär inte att den är ohälsosam eller sjuk och en tjock persons åkommor beror inte nödvändigtvis på kroppsform eller vikt. 

Susanne Brandheim är en av få forskare i Sverige som forskar kring hur tjocka bemöts i vården. I hens avhandling A systemic stigmatization of fat people från 2017 påvisar Susanne att fördomar, negativa attityder och förakt mot tjocka personer är det som oftast får tjocka att må dåligt. Speciellt nämns sjukvården som en bidragande faktor till dåligt mående och diskriminering av tjocka personer beroende av deras kroppsform.

Diskrimineringen av tjocka personer måste upphöra och berörda instanser, beslutsfattare, chefer och utbildare måste göra vad som krävs för att detta ska ske.

Vi kräver att tjocka personer får korrekt vård och ett respektfullt bemötande!

När denna namninsamling avslutats kommer underskrifterna att lämnas till Socialdepartementet och Socialstyrelsen med krav på omedelbara åtgärder.

Läs vår debattartikel här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qvd99/sluta-diskriminera-oss-tjocka-i-varden

 OBS!!! När ni skrivit under namninsamlingen får ni ett mejl från skrivaunder.com om att bekräfta er underskrift. Får ni inte mejlet så kolla i er skräppost. OBS!!!

CALL! Stop the public health system’s discrimination of fat people – sign our petition! 

There are many stories from fat people witnessing the public health care staffs prejudices, contempt and ignorance directed to fat people and their bodies. Contemptuous comments, assumptions instead of examinations, tips on how to lose weight instead of adequate care. 

Many fat people withdraw from seeking help because of this and the fat people who do seek help risks being treated incorrectly and that serious illnesses remain unnoticed. Being a fat person does not equal being unhealthy or sick and a fat person's infliction is not necessarily caused by the shape of their body or by their weight. 

Susanne Brandheim is one of few researches in Sweden who studied how fat people are being treated as they seek care from the public health system. In Brandheim’s thesis ”A systematic stigmatization of fat people” from 2017, Brandheim states that prejudice, negative attitudes and contempt directed towards fat people is what often causes fat people to experience mental illness. The health care system is especially mentioned as a factor of mental illness and discrimination of fat people depending on the size of their body. 

The discrimination of fat people must be stopped and affected instances, decision-makers, executives and educators must do what it takes to make this happen. 

We demand that fat people get the correct health care and a respectful treatment!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Malmö fat front kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...