Stoppa rivningen av Barsebäcks Boställe och förstör inte våra historiska entréer till byn.

Kävlinge kommun har lagt ett förslag på detaljplan över fastigheten Barsebäck 42:111, Barsebäcks boställe, där de planerar att riva befintliga byggnader, försöka flytta de stora träden, ta bort grönska och bygga ca: 60 nya bostäder i 1-3 plan med samma täta utformning som Barsebäcks trädgårdsstad. 

Barsebäcks by omges av åkerlandskap och vid varje infart till byn ligger fyra gårdar med gamla anor, i norr Barsebäcks gård, i söder Bauers gård på Gillhögsvägen 21 och i öster Åtorpsgården (gamla 4H eller Johan i Svängen som den kallades förr) och Barsebäcks boställe (Sparrisgården).

Vi i Basebäcks Byalag vill bevara de här historiska entréerna till byn och vill därför stoppa den planerade rivningen av Barsebäcks boställe. Kommunens nuvarande förslag är för tätt, okänsligt och passar dåligt in i vår bymiljö som vi gärna vill bevara.

Vi har lagt ett eget förslag där vi bevarar både mangårdsbyggnaden, infart med allé, stallbyggnaden, alla träd, stora gräsytor inklusive damm, hagarna där alpackorna går men ändå ger plats för ca 24 nya och attraktiva bostäder i olika former. 

 

Hjälp oss att stoppa rivningen och kommunens förslag på detaljplan genom att skriva under den här namninsamlingen. Vi tackar på förhand för ditt engagemang.

När du skrivit på så glöm inte att bekräfta din underskrift. Du får ett mail där du ska bekräfta.

Här nedan se ni båda förslagen.

 

Barsebäcks Byalag genom ordförande Åsa Fondin

 

Byalagets förslag

Förklaring till Byalagets illustrationsplan

A Prästlöneboställets bostadshus bibehålles med nuvarande utformning för användning som enbostadshus alternativt gemensamhetslokaler. Exteriören återställes till ursprunget från byggnadsåret 1940.  

B Stallbyggnaden bibehålles och byggs om till (c:a) 7 st lägenheter i 1 ½ plan med entréer från gårdsplan, uteplatser mot norr med kvällssol och bilplatser vid gårdsplan. Stora gräsytor bibehålles. Se illustration. Stallbyggnadens exteriör bibehålles så långt möjligt med avseende på volym, material och färgsättning. Nya muröppningar utföres med utformning anpassad till stallbyggnadens nuvarande exteriör. Ladulängan föreslås rivas då det kulturhistoriska värdet för denna byggnad får anses vara lägre.  

C Ny radhuslänga innehållande 5 st bostäder i 1½ plan. Bottenplan utföres lämpligen med entré från öster och uteplats mot väster. Radhuslängan anpassas exteriört till stallängan med avseende på byggnadens bredd, taklutning, fasadmaterial och färgsättning. Bilplatser till bostäderna ordnas gemensamt vid gårdsplan.  

D Totalt 12 st (8+4) nya enbostadshus i 1½ plan uppföres längs prästlöneboställets västra och södra gränser. Avgränsade tomter, möjliga att avstycka. Tomtbredder c:a 13 m som ska möjliggöra bilplats(-er)  på tomterna. Gästbilplatser intill enligt illustrationsplanen.   Allmänt Befintlig damm intill stallängan föreslås bibehållas och ”snyggas till”. Boställeområdets sydöstra del bibehålles men anpassas för användning som ”grön” park med en liten lekplats. Befintlig vegetation bibehålles.

Barsebäcks_boställe[841]_(2)1.jpeg

Kommunens förslag

Kommunens_bild_på_Barsebäck_42_111.png