Stoppa planeringen av höghus på Fregattvägen/Gröndalsvägen i Gröndal!

Folkhem Ask AB som ägs gemensamt av Rikshem AB, Nordr Sverige AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret sthlm har planerat följande:

På kärnmärkt naturmark söder om Gröndals bollplan vill fastighetsbolaget Folkhem nu bygga fem st punkthus som är 8 våningar högt med cirka 105 bostadsrätter.

Det var i december 2021 som stadsbyggnadsnämnden antog startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Gröndal 1:1 och vid Fregattvägen. Sammanlagt cirka 150 bostäder. 

Exploateringsnämnden beslutade samtidigt att ge markanvisning till fastighetsbolaget SKB om cirka 50 hyresrätter inom planområdets norra delar, söder om Gröndalsvägen. 

Såhär ser det vinnande förslaget ut (som vi i närliggande bostäder inte ens fått vara med på att rösta fram):

20221202_130222.jpg

20221202_130100.jpg

20221202_130118.jpg

Bolaget planerar byggstart till år 2025 och första inflyttning bedöms till år 2027.

"Men det finns ju skog kvar" kanske ni tänker- Även under dessa nya hus ska det byggas hyresrätter längst med gröndalsvägen. Så nästan all skog blir bebyggd.

Marken är kartlagd som viktigt kärnmärkt område. Analys av grön infrastruktur här i söderort visar på att marken är högst upp på skalan av viktig mark att behålla för vårt ekosystem av djur och natur. 

Se bild:

20221130_151125.jpg

20221202_134534.jpg

Denna mark behövs för att: 

• Ha livsmiljöer för en mångfald av arter.
• En variation och mångfald av ekologiska
strukturer.
• Tillräckligt stora sammanhängande
grönområden.
• En lång kontinuitet (tillräckligt med tid).
• Goda möjligheter för arter att sprida sig
mellan grönområden.

Varför anses marken vara av högsta upp på listan över mark att behålla? Såhär står det i analysen:

Stödjande ekosystemtjänster är grunden för fungerande ekosystem. Tjänsterna som marken nu besitter 
behövs för att andra ekosystemtjänster ska kunna
produceras. Exempel på stödjande tjänster är,
habitat, biologisk mångfald, ekologiskt samspel
och upprätthållande av markens bördighet

De områden som i dagsläget innehåller de högsta värdena (som denna skogsdel) och som
därav är av störst vikt för den gröna infrastrukturen är viktiga att värna om. Exempel på åtgärder för att göra detta kan vara:
Minimera exploatering i dessa områden.
• Upprätta och/eller utveckla skötselplaner för områdena så att ekologiska kvaliteter kan bibehållas och utvecklas.
• Utför skötselåtgärder och/eller investeringar i områdena för att bibehålla och utveckla kvaliteten. Skötselinsatser som kan vara relevanta varierar beroende på biotop och förutsättningar.
• Se över förvaltnings- och skyddsformer för grönytorna. Vissa områden kan vara lämpliga att utveckla till naturreservat, biotopskyddsområden eller tillämpa annat skydd för.

Denna mark fungerar alltså även som en grön passage för djuren som nu, enligt stadsbyggnadskontoret sthlm tillsammans med Folksam AB, Rikshem AB och Nordr Sverige AB, ska tas bort för att istället bygga svindyra bostadsrätter. Dom ursäktar förslaget med att Stockholm är i en rådande bostadsbrist där man behöver bygga mer. Men behöver vi inte bygga fler billiga hyresrätter istället för dyra bostadsrätter? Och även om vi hade behövt bygga båda- är det verkligen rätt att bygga på denna viktiga kärnmärkta skogsmark? Det ska även i samtid med detta byggas flertal hyres- och bostadsrätter i närliggande område. Varför kan man inte stanna där för att bevara vårt och djurens ekosystem?

Stadsbyggnadskontoret påstår att dom tagit hänsyn till detta och även tagit hänsyn till boende som bor i fastigheter längst Fregattvägen och Gröndalsvägen. Då vill jag fråga er som bor på de gatorna, men även närliggande gator- har ni blivit kontaktade och fått vara med under planeringsstadiet och fått tycka till? Känner ni er hörda och respekterade?

På ritningarna kan man se att djurens passage och ekosystem påverkas extremt. Detta besvaras inte av stadsbyggnadskontoret utan dom hänvisar till att vi kan skicka in våra åsikter först när planarbetet och beslutet är gjort. Anser ni att det är rimligt?.

Stadsbyggnadskontoret skriver också, som ett svar på att vi boende är oroliga, att det kommer med högst sannolikhet att byggas här. Jag tolkar deras svar nästan som att dom anser att vi som berörs av detta inte har någon röst i detta. 

Vad anser du?

Flertal år har det satts stopp för att bygga på denna mark tills nu. Nu ska det bli verklighet anser stadsbyggnadskontoret, Folksam AB, Rikshem AB och Nordr Sverige AB. 

Vi behöver, utöver annat, visa vårt missnöje med detta och skicka in denna namnsamling till instanser som är av intresse för att detta inte skall ske och även till de som tycker att det ska bli av.

Sen kan man ju fråga sig - Vad finns det ens för idé av miljöförvaltningen i Stockholm att få uppdraget att utmärka dessa viktiga platser om dom ändå ska förbises av Stockholm stad och stadsbyggnadskontoret i Stockholm? 

Vill ni också grusa dessa planer? Hjälp då oss med denna namninsamling- Skriv under.

Ni kan följa planarbetet via https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete  Sök då på diarienummer: 2021-14978

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att André Bergsten lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...