Stoppa nedskärningarna i Vaxholms skolor!

Vi är många Vaxholmsbor som är mycket oroade över de kort- och långsiktiga effekterna av de planerade nedskärningarna i stadens skolor. Situationen i Vaxholms skolor är redan ansträngd, och nu planeras omfattande nedskärningar som redan har gett negativa effekter. Kommunen har beslutat att minska antalet lärare och speciallärare i Vaxholms kommuns samtliga grundskolor (F-6) med totalt 13 tjänster under 2024.

Läsåret 2024/25 kommer nedskärningarna att slå med full kraft mot alla Vaxholms grundskolor (F-6). Varslet kommer att innebära färre lärare och större klasser. I vissa fall planeras klasser med över 30 barn. Redan nu har klasslärare i ett flertal klasser på en av de berörda skolorna ersatts av vikarier och tillfälliga lösningar till följd av bristande analys av, och beredskap inför, varslets konsekvenser för barn och personal.

Nedskärningarna görs med hänvisning till vikande framtida elevunderlag. En förändring av lokalhyresmodellen har lett till kraftigt ökade lokalkostnader för vissa skolor. På så vis måste en större och större andel av skolbudgeten gå till att täcka lokalkostnader, på bekostnad av personaltäthet.

Vi är flera som anser att besparingar och s.k. effektiviseringar i Vaxholms skolor och i barn- och elevstöd är fel väg att gå. Kort planeringshorisont och omstruktureringar för barn som går i grundskolan, menar vi är direkt oansvarigt att genomföra. Risk- och konsekvensanalysen som skolan gjort visar att särskilt sårbara elever riskerar att påverkas negativt av dessa förändringar. Enligt uppgift från Kommunfullmäktigemöte 11/12 2023, har Barn- och ungdomsnämnden en positiv budgetavvikelse som ackumulerats under året. Samtidigt väljer kommunstyret att för kommande budgetår ”effektivisera” i skolor som drivs i egen regi. Lärartätheten i Vaxholms skolor är redan lägre än Sverigegenomsnittet. Något som oroar oss är att det saknas en prognos för antal elever per lärare för läsåret 2024/25.

Vi uppmanar styret att göra ett omtag, se över och göra nödvändiga omfördelningar i kommunens budget, genomföra en översyn och förändring av lokalhyresmodellen för att öka likvärdigheten mellan skolorna samt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bibehålla en livskraftig och högkvalitativ skola med hög lärartäthet, hög grad behöriga lärare och personalnöjdhet, trygga elever och goda förutsättningar för alla Vaxholms elever också i framtiden.

Kvalitet, trygghet och resultat i skolverksamheten är mycket viktiga för att göra Vaxholm till en attraktiv kommun för barnfamiljer, vilket är en viktig faktor för att undvika framtida vikande elev- och skatteunderlag.


Hanna och Therese    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Hanna och Therese kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...