Stoppa Muren mot Järfälla (2017-17157)

logo74.png

Stockholms Stad har gjort ett vägval med sin planerade byggnation av ett urbant stadsstråk rakt igenom villastaden i Hässelby/Skälby. Det riskerar att förändra och försämra stadens villastäder på ett oåterkalleligt vis.

Planförslaget innebär en ny planeringsinriktning där tidigare buffertzoner utmed större gator är en resurs för framtida bostadsbyggande.” /Stadsbyggnadskontoret

Stadens villastäder har planerats och vuxit fram med gröna stråk som naturlig barriär mellan småhusens tomter och de större vägarna. Staden vill med Växthusvägens detaljplan öppna upp för att ersätta denna grönska med höghus. 

Vi kräver att:

 • Stadens detaljplaner skall följa “Stockholms Byggnadsordning”.
 • Staden ska vid exploatering i villastäderna följa “Varsam utveckling av småhus- och villaområden”.
 • Staden skall inte markanvisa lågpunkter som riskerar att översvämmas vid skyfall. Dessa ytor bör utredas och översvämningsrisker uteslutas innan markanvisningen. 
 • Staden skall utveckla kollektivtrafik och vägnäten i samband med alla nya detaljplaner. 
 • Exploatering på eller vid kommungräns skall båda kommunernas översiktsplaner ges samma utrymme att påverka utvecklingen av området. 
 • Villastädernas smala gröna stråk inte ska bebyggas med höghus.
 • Avslag ges till detaljplan Växthusvägen 2017-17157.
  Den får inte bli argumentet för ytterligare ovarsam förtätning.
 • Stadsbyggnadskontoret ser skillnaden mellan trivsel och trängsel.

Vi är många som på ett eller flera sätt kommer att påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen, som visar på total hänsynslöshet för de närboende men också skapar stor påverkan i infrastrukturen för boende i såväl Skälby och Hässelby villastad. Vi vill därför protestera/framföra våra synpunkter mot Stockholms stads förslag på ny detaljplan. Detta måste göras under granskningstiden, dvs senast 19/10 2021

Granskningen är sista steget innan planen redovisas nämnden för antagande eller avslag. 

Vi hoppas på att du vill skriva under denna namninsamling, som kommer att lämnas in till Stadsbyggnadskontoret i slutet av granskningstiden.

 • Välj gärna alternativet att ditt namn ska visas, eftersom det är oklart om din namnunderskrift annars räknas. 
 • Glöm inte att gå in i din skräpmailbox och verifiera din mailadress efter att du skrivit under!

Stort tack på förhand!

-------------------------------------------------------
Vill du dessutom framföra synpunkter (vilket uppmuntras!), så görs detta via brev eller email senast den 19 Oktober. För att de ska diarieföras och ingå i granskningshandlingarna måste de lämnas skriftligt. Det behöver inte vara formellt skrivet och enligt en massa regler, utan det viktigaste är att du skriver det du vill få fram samt anger förslagets diarienummer 2017-17157 plus ditt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. 

Via e-post:   
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Via brev:    
Stadsbyggnadskontoret   
Box 8314   
104 20 Stockholm


-------------------------------------------------------

Facebookgrupp
En facebook-grupp har startats, i vilken den nya detaljplanen diskuteras och vad vi kan göra för att få den förbättrad till vår fördel. Gå gärna med! https://www.facebook.com/groups/2838151592973492/?hc_location=ufi Facebook gruppen 2017-17157 Detaljplan Växthusvägen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Facebook gruppen 2017-17157 Detaljplan Växthusvägen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )