Stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen, projektet Gläntan

Denna namninsamling är skapad för att stoppa föreslagen detaljplan (Räng 10:231 och Höllviken 19:54 m fl, Gläntan vid Falsterbokanalen) och fastighetsöverlåtelse till exploatören av och få våra politiker att hörsamma & involvera oss medborgare mer. Tidigare generationer har värnat och vårdat Falsterbonäsets unika natur, vilket gett oss en fantastisk uppväxt och boendemiljö. Nu är kommunen på god väg att förstöra den för all framtid.  

För dig som redan skapat dig en uppfattning - visa ditt stöd och skriv under nu! (Kom ihåg att bekräfta din underskrift via mail!)

För dig som vill ha mer fakta i ärendet, läs vidare nedan.    

BAKGRUND

Sommaren 2016 hölls en utställning gälladen ny bebyggelse vid Falsterbokanalen för områdena ”Hamnen”, ”Piren” & ”Gläntan”. Ca 500 yttrande inkom där många uttryckte sitt bekymmer och oro.     För området Gläntan var de största angelägenheterna att:

 • Offra inte Falsterbonäsets unika natur för exploatering
 • Förvärra inte en redan ohållbar trafiksituation
 • Kanalvaktstornet ska förbli ett landmärke
 • Värna om sjöscoutsverksamhet
 • Släpp övertron på en Superbuss med färre hållplatser
 • Höjden på husen ska underställa sig platsen – inga höghus
 • Sikt och vyer över hav, kanal och tallskog är Falsterbonäsets DNA som till varje pris ska värnas om.

Efter samråd uttrycker Kommun Fullmäktiges ordförande: ”Det är glädjande att intresset varit så stort. För oss är det viktigt att vi har en bred förankring hos våra medborgare när vi utvecklar detta område.” och lovar även att ”Exploateringsgraden sänks i delområdet Gläntan närmast väg 100 så att kanalvaktartornet får en mer framträdande roll.”

En markangivelsetävling utlystes 2017 för Gläntan där det vinnande bidraget var bostadshus i 2-3 våningar.  

Sommaren 2021 ligger detaljplan av Gläntan ute för granskning hos medborgarna. I denna detaljplan har följande förändringar skett utan dialog med medborgarna:

 • 2-3 våningshusen har blivit 4-våningshus.
 • Kanalvaktstornet är underställt omgivande bebyggelse.

Många sakägare, föreningar, politiker och boende yttrar sig sommaren 2021. Åsikterna är de samma som 2016, detta pga att politikerna fortsatt prioriterar exploatering i stället för att hörsamma sina medborgare. Svaren från kommunen på yttrandena tyder på att politikerna bryr sig föga om vad folket har att säga och i stället frångår sin egen marklovspolicy och sitt eget nysignerade program för hållbar utveckling.

FAKTA

Exploatering av ”Gläntan” är steg ett i en planerad omfattande exploatering av Falsterbokanalen med:

 • Totalt 11 huskroppar i upp till 4 plan
 • ca 70st bostadslägenheter
 • Kontorshus med centrumverksamhet
 • Parkeringshus
 • Restaurang- och caféverksamhet

Utdrag_ur_Vellinge_kommuns_bostadsplan1.jpg

Vad innebär det konkret för oss boende?

1) Trafiksituationen

 • Trafikundersökningar från 2008 visar att under högsäsong, soliga dagar passerar ca 19.000 fordon per dag vid Falsterbokanalen. Nyare trafikutredning visar att 2040 förväntas 18.900 fordon passera dagligen.
 • Korsningen vid Höllvikstrand har redan idag kapacitetsbrist och många väljer nu att köra genom byn.
 • Superbuss med hållplats vid brofästet föreslås, vilket medför att Elvabovägen och Höllvikstrands hållplatserna tas bort. För att säkra övergång för busspendlare rekommenderas ett hastighetsdämpande upphöjt farthinder över väg 100 vid brofästet.
 • Exploateringstakten under senaste åren har medfört ökad trafik och därmed ökat buller från väg 100. I kommunens senaste trafikutredning föreslås hastighetssänkning på väg 100 och bullerplank utmed Falsterbovägen.

2)    Tätortsnära natur försvinner

 • Skog mellan elcentralen och fram till naturreservatet, dvs en bit in i kanalskogen, kommer att avverkas.
 • Kommunen frångår sin Marklovspolicy och låter exploatören ta ner tallar på tilldelad kvartersmark till en förutbestämd kostnad.
 • Kommunen frångår sitt nyligen antagna hållbarhetsprogram, Program för hållbar utveckling, där de lyfter:
 1. Naturen är en viktig del av kommunens identitet för hög livskvalitet”
 2. ”Tätortsnära natur som är värdefull för friluftsliv, kulturmiljö och/eller biologisk mångfald ska värnas, bevaras och vid behov nyskapas, samt vara tillgänglig för människor”
 3. Det är också viktigt att utveckla gröna och stimulerande utemiljöer som bidrar till ökat välmående och kreativitet hos barn och unga.”
 4. ”Värna om kommunens unika kvaliteter och befintliga värden genom att verka för en måttfull befolkningstillväxt på i snitt 1% per år”  

Det bör även poängteras att kanalskogen är Höllvikens enda publika tätortsnära naturområde förutom stränderna. Skanör & Falsterbo har vidunderlig tätortsnära mark i form av Flommarna, Skanörs ljung och flertalet insprängda skogsområden mellan tomterna. Liknande situation råder för Ljunghusen. Höllvikens talldoftande sommarhustomter som skapat en idyll, styckas och omvandlas i snabb takt till åretomboende med villaträdgårdar. Därav är det av enormt stor vikt att kanalskogen behålls och ger boende möjlighet till tätortsnära natur för lek och rekreation.  

3)    Barnperspektiv

 • En lång tradition av sjöscoutverksamhet, ett komplement till all sportverksamhet, riskerar att försvinna då ingen lösning finns presenterad trots efterfrågan.
 • Många barn passerar dagligen området till/från skola och fritidsverksamhet, dessa måste ges prioritet före biltrafik pga utökad exploatering.

Därutöver bör lyftas ytterligare två punkter:  

1)    Felaktigt förskönande visionsbilder

 • De visionsbilder som kommunen publicerat, ritade av Wingårdhs arkitekter, är vilseledande och missvisande då de illustrerar byggnadsvolymer underställda både kanalvaktstornet och tallar. I verkligheten kommer siluetten av kanalvaktstornet att försvinna bakom/bland huskroppar.
 • Kommunens marklovspolicy som inleds med ”ett boende under trädkronorna” kommer aldrig bli en verklighet dels då majoriteten av dagens tallar kommer att avverkas, dels då visionbilderna visar höga nyinplanterade tallar, men dessa kommer inte att nå 4-våningarnas tak förrän om ca 100år. 

Matad med förskönande visionsbilder på näthinnan kan det vara svårt att visualisera att 17m höga tallar ej kommer att synas bakom 14m höga hus. Ställ dig vid de nybyggda JM-husen vid OKQ8 eller vid fd. Finamacken, då förstår nog de flesta att siluetten av tallskog försvinner bakom 4-våningshusen.  

2)    Brist på behovsanalys av centrumverksamhet

 • Efterfrågan på grundligt behovsmaterial gällande centrumverksamhet vid kanalvaktstornet har efterfrågats. Kommunen verkar lutar sitt beslut mot en rapport av Tyréns från 2014, Nulägesanalys och Marknadsförutsättningar för centrala Höllviken, 2014-09-01. I den 80-sidiga rapporten finns endast en punkt som berör exploatering av Falsterbokanalen. I samma dokument påpekas däremot flertalet gånger att Höllvikens centrumverksamhet i området vid Coop redan idag är utsatt för stark konkurrens och att exploateringen vid Falsterbokanalen kommer att utgöra än mer konkurrens.  

 

VAD ÄR PÅ GÅNG I KOMMUNHUSET?

Fastställande av detaljplan och fastighetsöverlåtelse till exploatören ligger uppe för beslut i Kommunfullmäktige, Vellinge kommun.

Vad betyder det?

 1. Detaljplan av mark som idag nyttjas av bla Ljungens Sjöscouter (detaljplan H49) och som idag är planlagd för fritidsändamål vill kommunen omvandla till exploaterbar mark med bostadshus upp till 17m över nollplan.
 2. Mark som idag är bevuxen med 150år gamla tallar, området mellan Ljungens Sjöscouterna och fram till naturreservatet, vill kommunen omvandla till exploaterbar mark med bostadshus upp till 17m över nollplan.
 3. Detaljplan av marken vid Kanalvaktstornet/brofästet (Räng 10:231 och Höllviken 19:54 med flera) vill kommunen tillåta exploatering av ett nytt centra med kontorshus, parkeringshus, restaurang- och caféverksamhet samt bostadshus upp till 17m över nollplan, högre än dagens kanalvaktartorn.
 4. Ovan nämnda markområden vill kommunen godkänna för fastighetsöverlåtelse till exploatören (byggherren).

Ett JA till det som ligger för beslut i kommunfullmäktige är ett oåterkalleligt beslut som kommer att påverka oss boende och kommande generation samt vara förödande för vår unika miljö på Falsterbonäset, nu och för all framtid.    

 

Avslutningsvis vill vi lyfta att vi ser att man skulle kunna nyttja området vid Gläntan på ett bättre sätt än idag och föreslagen plan. Lågmälda byggnader i Per Fribergs anda skulle kunna byggas för naturnära verksamhet, exempelvis marint centra, sjöscoutsverksamhet, men även för ett fåtal bostäder. SUP/kajak-uthyrning, startpunkt för vandringar i kanalskogen, fågelskådning- & utsiktsbesök i kanalvaktstornet, fiskeuthyrning, restaurang- & caféverksamhet etc. i samspel med uppgradering av Falsterbokanalens marina och existerande seglingsverksamhet och en hållbar trafikbelastning.  

 

SKRIV UNDER

Med denna namninsamling uppmanar vi till ett stopp av föreslagen detaljplan (Räng 10:231 och Höllviken 19:54 m fl, Gläntan vid Falsterbokanalen) och fastighetsöverlåtelse till exploatören och vi ber våra politiker att öppna upp för en dialog där vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle och miljö som kommer barn, ungdomar och vuxna till godo, både nu och i framtiden.  

Vänliga Hälsningar,

Anna Lundberg & Johan Huber, uppvuxna och återinflyttade till Höllviken 

PS. Alla handlingar, rapporter och undersökningar som nämns i namninsamlingen är offentliga och finns hos Vellinge Kommun.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anna Lundberg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...