Stoppa fördärvandet av Fullersta bio!

P9073393.jpg

 

Huddinge kommun har i sommar beviljat sig själv bygglov för radikala ingrepp i Fullersta bio. Bland annat ska en majoritet av fönstren muras igen, och innertaket i teatersalongen ska sänkas med uteblivet ljusinsläpp som följd. Se bygglovsansökan med diarienummer MBF 2019-000915.

Fullersta bio, byggd 1931, är ett praktexempel på en byggnad i funktionalistisk stil från den aktuella tiden. Ursprungligen har den tjänat som Konsum-affär och biograf. Senare har den inhyst teaterverksamhet för barn och ungdomar likväl som konstföreningsverksamhet med utställningar innanför de stora för ändamålet perfekta glasfönstren i entréplanet.

Byggnaden och området runt omkring har av Stockholms länsmuseum klassats som "en känslig miljö med högt kulturhistoriskt värde".

I samband med den aktuella bygglovsansökan har en arkitektonisk utredning gjorts med fokus på kulturhistoriskt värde och konsekvenser av de föreslagna ändringarna. Utredningen fastslår:

"Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde med välbevarad funktionalistisk exteriör. Fasaden har, trots några utbytta fönster och vissa material i butiksentréer, behållit det ursprungliga utseendet."

[...] "Delar och detaljer med särskild betydelse för fastighetens kulturhistoriska värden:

  • Fasaden med fönstrens placering och utförande
  • Det glasade entréplanet med skärmtaket vid biografentrén
  • Butiksentréer
  • Butikslokaler
  • Ursprungligt kakel i butikslokal, en rest som visar på tidigare användning.
  • Trappan och foajén till teatersalongen, kalkstensgolv och dörrar
  • Biograf/teatersalongen; ursprunglig rumsvolym, väggar och väggmålning.
  • Ursprungliga pardörrar i teatersalongen"

Konsekvenser av ombyggnad:

"I bottenvåningens butikslokal går rumsvolymen förlorad när en inre vägg rivs och lokalen delas upp i mindre rum. Kaklet blir kvar i viss omfattning men rivs på innervägg i f d köttbutik och byggs över inne i nytt schakt. Upplevelsen av lokalens ursprungliga användning försvinner med uppdelningen i mindre rum." [...]

"I teatersalongen som är husets hjärta och viktigaste rum sänks innertaket vilket får en viss negativ inverkan på befintlig rumsvolym. En sänkning lägre än fönstrens överkant inskränker möjligheten till ljusinsläpp. Vid en igensättning av fönstren i teatersalongen förändras rummets utförande avsevärt och ljusinsläppet försvinner helt. Förutsättningarna för att använda salongen till flera olika verksamheter begränsas då också. Att mura igen fönstren är en stor exteriör förändring som påverkar fasadens karaktär och sänker byggnadens kulturhistoriska värde". [...]

Kommunen ämnar på trots emot detta genomföra de ändringar som beskrivs i bygglovet, och som alltså blivit beviljade av bygglovsavdelningen - allt detta för att ungdomsverksamhet med pop- och rock-kurser och -spelningar ska kunna bedrivas i lokalerna.

Jag menar att det finns gott om tomter i kommunen som skulle lämpa sig lika bra och bättre för denna potentiellt ljudmiljöstörande ungdomsverksamhet (som i sig är högst lovvärd och önskvärd). Några exempel är: Vårdkasen 1:8, Vårdkasen 1:46/1:48, Supernova 5 och Meteorskuren 8, Källbrink 1:163, Balingsnäs 1:5,  Lagret 5. Kommunen har inte ens brytt sig om att bemöta dessa förslag.

Ungdomsverksamheten med pop/rock-rep och -konserter är på intet sätt skäl nog för att gravt förvanska den arkitektoniska pärla i ett kulturhistoriskt känsligt område som Fullersta bio utgör.

Jag vill att Huddinge kommun underkänner bygglovet om ändring av Fullersta bio, och därmed också återkallar sitt beslut om verksamheten "Husets" flytt till samma Fullersta bio. Skriv under om du håller med!

[Tillägg 23/8-19: Ombyggnaden av Fullersta bio beräknas kosta 20 miljoner kronor, enligt 2018 års beräkningar.]

[Tillägg 9/9-19: Stockholms länsmuseum ger oss nu sitt stöd enligt följande:

"Hej Björn

Tack för alla handlingar. Byggnaden är, vad jag kan se, unik i sitt slag och bör hanteras som "särskilt värdefull" i plan- och bygglagen.  Konsekvenserna  bedöms bli stora på byggnadens antikvariska värde och strider mot plan- och bygglagens 8 kap. §§ 13, 14 och 17. Den antikvariska utredningen är tydlig med vilka värden som bör beaktas samt vilka negativa konsekvenser ombyggnaden har på de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Det borde räcka för att avslå ansökan och kräva bättre anpassning till byggnadens värden.  Här bör en antikvarisk sakkunnig krävas in som är med i projektet och hjälper fastighetsägaren att uppfylla de krav som lagen ställer. Vad som finns att göra är att överklaga med hänvisning till lagstiftning ovan, kontakta länsstyrelsen om de fått in ärendet och/eller försöka informera förvaltaren om byggnadens unika värden. Bygglovshandläggaren kan även kontakta oss om de vill ha stöd i hantering av ärendet. Vi tar inte emot remisser från bygglov, men stöttar och ger antikvarisk rådgivning till kommunerna i länet.

Mvh Johanna

Johanna Ulfsdotter

johanna.ulfsdotter@stockholmslansmuseum.se

Bebyggelseantikvarie]

[Tillägg 10/9-19: Svenska Byggnadsvårdsföreningen stöder nu vår sak. Fullersta bio tas därmed in på ”Gula listan” över hotade byggnader i Sverige. Länk: https://byggnadsvard.se/fullersta-bio/ ]

P9073406.jpg


Björn Carlén, Huddinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Björn Carlén, Huddinge överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook