Stoppa fördärvandet av Fullersta bio!

P9073393.jpg

 

Huddinge kommun har i sommar beviljat sig själv bygglov för radikala ingrepp i Fullersta bio. Bland annat ska en majoritet av fönstren muras igen, och innertaket i teatersalongen ska sänkas med uteblivet ljusinsläpp som följd. Se bygglovsansökan med diarienummer MBF 2019-000915.

Fullersta bio, byggd 1931, är ett praktexempel på en byggnad i funktionalistisk stil från den aktuella tiden. Ursprungligen har den tjänat som Konsum-affär och biograf. Senare har den inhyst teaterverksamhet för barn och ungdomar likväl som konstföreningsverksamhet med utställningar innanför de stora för ändamålet perfekta glasfönstren i entréplanet.

Byggnaden och området runt omkring har av Stockholms länsmuseum klassats som "en känslig miljö med högt kulturhistoriskt värde".

I samband med den aktuella bygglovsansökan har en arkitektonisk utredning gjorts med fokus på kulturhistoriskt värde och konsekvenser av de föreslagna ändringarna. Utredningen fastslår:

"Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde med välbevarad funktionalistisk exteriör. Fasaden har, trots några utbytta fönster och vissa material i butiksentréer, behållit det ursprungliga utseendet."

[...] "Delar och detaljer med särskild betydelse för fastighetens kulturhistoriska värden:

  • Fasaden med fönstrens placering och utförande
  • Det glasade entréplanet med skärmtaket vid biografentrén
  • Butiksentréer
  • Butikslokaler
  • Ursprungligt kakel i butikslokal, en rest som visar på tidigare användning.
  • Trappan och foajén till teatersalongen, kalkstensgolv och dörrar
  • Biograf/teatersalongen; ursprunglig rumsvolym, väggar och väggmålning.
  • Ursprungliga pardörrar i teatersalongen"

Konsekvenser av ombyggnad:

"I bottenvåningens butikslokal går rumsvolymen förlorad när en inre vägg rivs och lokalen delas upp i mindre rum. Kaklet blir kvar i viss omfattning men rivs på innervägg i f d köttbutik och byggs över inne i nytt schakt. Upplevelsen av lokalens ursprungliga användning försvinner med uppdelningen i mindre rum." [...]

"I teatersalongen som är husets hjärta och viktigaste rum sänks innertaket vilket får en viss negativ inverkan på befintlig rumsvolym. En sänkning lägre än fönstrens överkant inskränker möjligheten till ljusinsläpp. Vid en igensättning av fönstren i teatersalongen förändras rummets utförande avsevärt och ljusinsläppet försvinner helt. Förutsättningarna för att använda salongen till flera olika verksamheter begränsas då också. Att mura igen fönstren är en stor exteriör förändring som påverkar fasadens karaktär och sänker byggnadens kulturhistoriska värde". [...]

Kommunen ämnar på trots emot detta genomföra de ändringar som beskrivs i bygglovet, och som alltså blivit beviljade av bygglovsavdelningen - allt detta för att ungdomsverksamhet med pop- och rock-kurser och -spelningar ska kunna bedrivas i lokalerna.

Jag menar att det finns gott om tomter i kommunen som skulle lämpa sig lika bra och bättre för denna potentiellt ljudmiljöstörande ungdomsverksamhet (som i sig är högst lovvärd och önskvärd). Några exempel är: Vårdkasen 1:8, Vårdkasen 1:46/1:48, Supernova 5 och Meteorskuren 8, Källbrink 1:163, Balingsnäs 1:5,  Lagret 5. Kommunen har inte ens brytt sig om att bemöta dessa förslag.

Ungdomsverksamheten med pop/rock-rep och -konserter är på intet sätt skäl nog för att gravt förvanska den arkitektoniska pärla i ett kulturhistoriskt känsligt område som Fullersta bio utgör.

Jag vill att Huddinge kommun underkänner bygglovet om ändring av Fullersta bio, och därmed också återkallar sitt beslut om verksamheten "Husets" flytt till samma Fullersta bio. Skriv under om du håller med!

[Tillägg 23/8-19: Ombyggnaden av Fullersta bio beräknas kosta 20 miljoner kronor, enligt 2018 års beräkningar.]

[Tillägg 9/9-19: Stockholms länsmuseum ger oss nu sitt stöd enligt följande:

"Hej Björn

Tack för alla handlingar. Byggnaden är, vad jag kan se, unik i sitt slag och bör hanteras som "särskilt värdefull" i plan- och bygglagen.  Konsekvenserna  bedöms bli stora på byggnadens antikvariska värde och strider mot plan- och bygglagens 8 kap. §§ 13, 14 och 17. Den antikvariska utredningen är tydlig med vilka värden som bör beaktas samt vilka negativa konsekvenser ombyggnaden har på de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Det borde räcka för att avslå ansökan och kräva bättre anpassning till byggnadens värden.  Här bör en antikvarisk sakkunnig krävas in som är med i projektet och hjälper fastighetsägaren att uppfylla de krav som lagen ställer. Vad som finns att göra är att överklaga med hänvisning till lagstiftning ovan, kontakta länsstyrelsen om de fått in ärendet och/eller försöka informera förvaltaren om byggnadens unika värden. Bygglovshandläggaren kan även kontakta oss om de vill ha stöd i hantering av ärendet. Vi tar inte emot remisser från bygglov, men stöttar och ger antikvarisk rådgivning till kommunerna i länet.

Mvh Johanna

Johanna Ulfsdotter

johanna.ulfsdotter@stockholmslansmuseum.se

Bebyggelseantikvarie"]

[Tillägg 10/9-19: Svenska Byggnadsvårdsföreningen stöder nu vår sak. Fullersta bio tas därmed in på ”Gula listan” över hotade byggnader i Sverige. Länk: https://byggnadsvard.se/fullersta-bio/ ]

[Tillägg 19/9-19: Huddinge KonstnärsKlubb har till Länsstyrelsen lämnat in en ansökan om byggnadsminnesförklaring av Fullersta bio. 

Ur motiveringen:

"Anledningen till vår ansökan är att stora kulturhistoriska och arkitekturhistoriska värden i byggnaden kommer att gå förlorade om nu begärt bygglov för ombyggnad av Fullersta Bio blir verklighet. Att kultur- och ungdomsverksamhet mycket väl och framgångsrikt kan bedrivas i husets nuvarande utformning visar Vuxenskolans verksamhet i byggnaden sedan 1996 , liksom HKK´s utställningsverksamhet från 1996 -2014 med såväl lokala, rikskända och internationella konstnärer. Fullersta Bio ska inte anpassas till olika verksamheter, verksamheterna ska anpassas till Fullersta Bio."]

[Tillägg 22/10-19: I dag kom beskedet att länsstyrelsen bifaller vårt överklagande och alltså upphäver det kommunala bygglovet för ändring av Fullersta bio! Avseende såväl fasadändring som interiört anser länsstyrelsen att varsamhetskravet och förvanskningsförbudet inte åtföljs i kommunens föreliggande bygglov. 
"Nämnden har därför sammanfattningsvis inte till någon del haft fog för sitt beslut om bygglov för sökta åtgärder. Länsstyrelsen upphäver därför det överklagade beslutet i sin helhet."  
Ärendenr: 40321-34572-2019. 
Kommunen har nu tre veckor på sig om de vill överklaga till Mark- och miljödomstolen.

På grund av det sistnämnda, alltså att beslutet kan komma att överklagas, lämnar jag denna namninsamling fortsatt öppen för fler underskrifter.]

[Tillägg 12/10-21: 

Kommunen har genom Huddinge Samhällsfastigheter arbetat fram ett nytt förslag för ombyggnad av Fullersta bio. Bygglov har givits för detta och tiden för överprövning går ut den 26 oktober 2021. Diarienumret är 2021-001834 för den som vill ta del av detaljerna.

Det nya förslaget tar i väsentligt större utsträckning hänsyn till byggnadsvård. Fönstren får t ex vara kvar efter att glasen bytts ut och kompletterats.

Där man har kompromissat är i delen som gäller teatersalongen. Originalmålningen på den bakre väggen räddas, men tak och väggar kläs i stor utsträckning in med akustikplattor. Taket kommer därvidlag att sänkas med en meter på sidorna och en halv meter i mitten. Takhöjden läggs precis vid fönstrens överkant och väggarna får en bröstpanel av akustikplattor. Luftvolymen blir således avsevärt mindre, vilket kanske kompenseras av en effektivare ventilation än vad som hittills funnits i byggnaden. Rumsakustiken gissar jag kommer att bli snustorr och i stort sett enbart vara anpassad för förstärkt musik.

Det nya förslaget legitimerar inte, som jag ser det, att denna namninsamling lever vidare. Jag kommer därför, om inget oförutsett inträffar, att annullera den inom några veckor.

Att så många som 446 personer skrivit på, till dags dato, visar att vi är många som bryr oss om hur vårt Huddinge ser ut, vilket ger gott hopp inför framtiden. Stort tack till er alla!]

P9073406.jpg


Björn Carlén, Huddinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Björn Carlén, Huddinge lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...