Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018 !

  Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige.

Våra svenska Lodjur är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några stora skador på tamdjur och ändå har våra politiker 2018 beslutat om en licensjakt på 76 lodjur!!

I Skandinavien kommer f.ö hela 106 djur att dödas (bl.a genom grym fällfångst) under denna skoningslösa jakt! Under lång tid i vår historia har våra lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket har lett till att de under vissa tider varit nära utrotning.

Räddningen har då varit att de blivit fridlysta och att jakten avtagit, vilket fått effekten att stammen långsamt återhämtat sig. Parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten börjar.

Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen!
Vid tiden för licensjakten är även fjolårsungarna fortfarande beroende av sin mamma... och skjuts moderdjuren blir konsekvenserna av jakten att stammen kommer att minska än mer, än bara genom de djur som skjuts, eftersom en del ungar då förlorar sin mamma och därför kommer att dö av svält.

Lodjuret är rödlistat eftersom bevarandestatusen för lodjur inte är gynnsam. För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet- och dit hör lodjur, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam.

Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus inte kan genomföras.

Den svenska licensjakten på lo måste stoppas nu!! 1531383_486x294_scale_902.jpg

Till;
Berörande Läsnstyrelser
Registrator@regeringen.se
Jens Holm
European Commission Directorate-General for Environment 1049 Brussels Belgium Karmenu Vella