Stoppa anläggningen av ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen

Stockholms stad planerar inom projektet Norra Djurgårdsstaden att i Frihamnen anlägga ett masslogistikcenter (MLC) för hantering av förorenade massor (Diarienr E2018-03609).

I miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts inom ramen för projektet framgår att den planerade verksamheten bedöms kunna ha en betydande påverkan på omkringliggande miljö, bland annat i form av utsläpp av klimatgaser, spridning av förorenade massor, buller, utsläpp till vatten samt risker vid transport. 720 000 ton massor per år kommer att hanteras på MLC och antalet transporter till och från platsen bedöms motsvara cirka 300 lastbilar per dag de närmaste 20 åren.

På grund av den betydande effekt detta kan väntas ha på det omedelbara närområdet har Exploateringskontoret upprättat ett samrådsunderlag. Detta har dock inte delats med de boende i de drygt 400 bostäder som ligger i direkt anslutning till det planerade MLC. I det snabbt växande bostadsområdet har det nyligen byggts och håller på att byggas ytterligare cirka 800 bostäder. Det finns fyra förskolor, en grundskola och en gymnasieskola i området. Det har alldeles nyligen öppnat en stor lekplats ca 150 m från den planerade platsen för MLC.

I 2 kap. i Miljöbalken framgår av 2§ "Hänsynsregler" att "alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet."

I 6§ "Val av plats" framgår att "för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön."

Området är också en del av nationalstadsparken och i 4 kap. 7§ kan man läsa att "inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas." I samrådsunderlagets miljökonsekvensbeskrivning framgår att den planerande verksamheten innebär betydande risker i form av luftföroreningar och utsläpp till vattendrag.

Stockholms stad behöver hitta en plats för hantering av massorna men att detta planeras i direkt anslutning till ett tätbebyggt område med mycket barnfamiljer är orimligt och dessutom i strid med miljöbalken, vilket framgår ovan. Även med de skyddsåtgärder som nämns på sidan 4 på samrådsunderlaget går det inte att komma ifrån de luftföroreningar, buller och andra risker som blir resultatet av den kraftigt ökade trafiken på Tegeluddsvägen.

Vi kräver att staden tänker om och hittar en placering för MLC som inte ligger i nära anslutning till bostäder.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Paula Akerman överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook