Stöd "Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden"

Upprop i frågan om förnyelsen av Saltsjöbadens centrum!  

Vi riktar oss till ansvariga i Nacka kommun – vi som undertecknar denna skrivelse anser:  

  • att ny bebyggelse ska uppföras endast på mark som skapar förutsättningar för en bra bostadsmiljö. Det innebär att norrlägen, branter och markbitar utan sammanhang med omgivningen bör undvikas.  
  • att höjden på ny bebyggelse ska anpassas till Saltsjöbadens karaktär med en blandning av flerfamiljshus, gruppbebyggelse och friliggande hus. Det innebär att hushöjden bör begränsas till 3-4 våningar.
  • att en förtätning är motiverad i centrumområdet men högt ställda krav på dagsljus, utblickar och naturkontakt ska tillgodoses. 
  • att bensinstationen ska finnas kvar som en viktig del av serviceutbudet i centrumområdet  
  • att antalet nya bostäder i det aktuella området ska begränsas till de 400-450 som även översiktsplanen anger som möjligt. De studier som redovisats visar att området inte tål en högre exploatering. Det gäller både när man ser till området i stort och när bebyggelsen betraktas mer detaljerat.

Mirja Raukas Lind    Kontakta namninsamlingens skapare