Skyttecenter förstör rekreationsområdet Hall/Gärtuna i Södertälje

Hall/Gärtuna - En plats för alla?
Södertälje kommun utreder Gärtuna för placering av nytt centrum för skytteklubbarna i Södertälje.

IMG_20170313_163026.jpg

 


Planen är ett 37 hektar stort område och att anlägga många skjutbanor samt att kunna anordna större evenemang och tävlingar. Många andra kommuner har valt att inte prioritera och behålla en omfattande skytteverksamhet utifrån att det ställer mkt höga krav via Naturvårdsstyrelsen samt att det är mkt svårt att hitta lämpliga platser. Hall/Gärtuna kan på intet sätt anses som en lämplig plats. 

I tjänsteskrivelsen från Samhällsbyggnadskontoret har man helt bortsett från att Hall/Gärtuna är ett mycket hästtätt område med flera stall samt omfattande barn och ungdomsverksamhet. Fleratalet stall kommer att bli starkt påverkade då hästar till sin natur är ett flyktdjur vilket gör att en skytteverksamhet av den dignitet som kommunen planerar för är djupt olämplig i detta område.

Vi är många som nyttjar Hall/Gärtuna området som rekreations och friluftsområde, där tystnaden är en väsentlig del av naturupplevelsen, det räcker att du kommer några hundar meter från riksväg 225 så råder tystnad. Själva förekomsten av skytteverksamhet kommer att upplevas störande oavsett ljudnivån. Det framgår tydligt av Naturvårdsverket att skjutbanor bör lokaliseras till områden där störningarna blir så små som möjligt både för friluftslivet och närboende. I tjänstemännens skrivelse till politikerna framgår varken aspekten att detta område idagsläget utnyttjas av många kommuninnevånare som rekreationsområde samt att det är ett av kommunens mest hästtäta områden.
Tjänsteman på Samhällsbyggnadskontoret framför att risken att störa är liten. Det framgår inte i tjänsteskrivelsen vad de grundar detta på frånsett att det inte är några bostadsområden i närheten, man nämner inte att detta är ett rekreationsområde samt att det redan finns flertalet stall med verksamheter som riktar sin mot barn och ungdomar. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott(7-25 år)bara fotbolls idrott är större, ridsporten har högsta andelen kvinnor av alla Sveriges idrottsförbund. Om detta beslut fattas innebär detta att flickor och kvinnors möjligheter att utöva sport i Södertälje kommun kraftigt minskar. Det är tråkigt att Södertälje kommun väljer att ställa flera grupper emot varandra istället för att hitta ett annat alternativ till Skytteverksamheten.
Vi vill med denna namninsamling bevara Hall/Gärtuna området för alla som rekreationsområde. Namninsamlingen kommer att överlämnas till Södertälje kommuns Tekniska nämnd både politiker och tjänstemän.


Du som vill vara med och påverka:

Din röst behövs. Det räcker med ditt namn, på samma rad som efternamnet kan du skriva på vilket sätt du nyttjar Gärtuna idag, tex, hundpromenader, ridning, svampplockare, joggare, promenader etc

 
Helene Pettersson    Kontakta namninsamlingens skapare