Skydda Svartådalen från provborrning!

SKRIV PÅ i PROTEST MOT PROVBORRNING I SVARTÅDALEN!

Provborrning efter mineraler sker i Sverige av privata företag i syfte att undersöka möjlighet att öppna gruvverksamhet. Både provborrning och gruvverksamhet är miljöstörande verksamheter och utgör hot mot människa, natur och djurliv. Skriv på om du värnar vår bygd, ekologi och hälsa i Svartådalen. Överklagan skickas till Bergsstaten inom en vecka, berörda kommuner och landsting informeras. Mer info nedan:

received_310811691665713~2.jpeg

Bild: Ursprungsbild Bergsstaten. Edit Sofia Jonsson. Röda linjer visar området som beviljats provborrning oktober 2023.

Överklagan Gällande beslut om att Bergmästaren beviljar Rolling Road Exploration Sweden AB, 559177-4483 undersökningstillstånd med tillstånd 2023:144 enligt minerallagen (1991:45) för området Vedarsbo.

 

Bakgrund till ansökan om ändring av beslut

Vi yrkar på att undersökningstillstånd för området dras tillbaka med anledning av att området är i direkt anslutning till Natura 2000-område och en av världens mest skyddsvärda våtmarker (IWC).

Området i beslutet går kant i kant med Fläckebo, Gussjö och inkluderar delar av Svartådalsområdet som är av EU- och riksintresseområde för naturvård. Naturreservatet i Fläckebo är uppdelat i två och tillhör Natura 2000-områdestyp enligt art- och habitatdirektivet 1997 och fågeldirektivet 1998. Naturen utgörs av mindre vattendrag och lövsumpskog och är skyddat på EU nivå i syfte att bevara speciella naturtyper och arter. I området finns bland annat en naturligt uppkommen, över 100 år gammal, björkskog samt en både art- och individrik häckande fågelfauna. Lövsumpskogen är den naturtyp som ska bevaras i orört och ostört skick enligt EU direktiv och Länsstyrelsens bevarandeplan för naturreservatet Fläckebo. Gussjö är också Natura 2000-område och här häckar rödlistade arter som bl.a. ängshök. Hela Svartådalens våtmarkssystem är klassat som Natura 2000-område och det är en hög skyddsklass. Till detta kommer att Svartådalen är klassat som ett av de 10 mest betydelsefulla våtmarksområdena i landet och ingår i Ramsar-listan, som är en lista med världens mest skyddsvärda våtmarker sammanställd av Internationella våtmarkskonventionen (IWC - International Wetland Convention). Att bedriva täkt / provborrning intill området skulle leda till ett omedelbart hot mot naturtypen. Enligt 7 kap 28 § miljöbalken får tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte:  
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,  
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437). Observera att med tillstånd omfattas åtgärder som kan påverka hydrologin även utanför Natura 2000 område.

Vi yrkar på att undersökningstillstånd för området dras tillbaka med anledning av att området innefattar riks- och EU intresseområde för naturvård-, kultur- och friluftsliv.

Området i beslutet tillhör Svartåområdet som består av odlingslandskap med ängar och naturbetesmarker. Här finns artrika områden samt viktiga rast- och häckningsmiljöer för vadare och änder vid sjöarna Gussjön och Fläcksjön som är i direkt och nära anslutningen till området i beslutet. Stävresjön (som ligger österut från området i beslutet) är den enda sjön i Svartåområdet, och en av få i Västmanland, som har ett bevarat ursprungligt bestånd av flodkräfta. Notera att ingenstans i landet finns det så stora sammanhängande våtslåtterängar, som utefter Svartån i Fläckebo och Västerfärnebo socknar, som ligger i mycket nära anslutning till området i beslutet. Biologiskt är dessa marker mycket värdefulla och fantastiskt rika på fågelarter såväl häckande arter som rastande våtmarksarter. Årligen rastar flera tusen gäss, svanar och änder på dessa översvämmade ängar. Områdets sjöar och redan hotade ekologiska värden kommer att påverkas direkt negativt av täkt / provborrning eftersom här sker årliga översvämningar vilket gör att vattendrag förbinder sig med varandra och riskerar kontaminering även om borrning sker vid sidan av å och sjö. Här finns även fodermarker med oerhört lång hävd som har bildat själva grunden för välståndet i de här bygderna. Området beslutet berör är inte bara klassat som intresseområde för naturvård, utan även för kultur och friluftsliv. Enligt översiktsplan för Sala kommun är en viktig del av miljövården att överlämna naturen oförstört till kommande generationer. Till miljövård hör att bevara kulturmiljön med pittoreskt, småbrutet slättlandskap med gårdar, likväl som värdefulla våtmarker och naturligt uppkommen skog, som dessutom är en av Sveriges största björkskogar. 

Vi yrkar på att undersökningstillstånd för området dras tillbaka med anledning av att området går över grundvattenmagasin och att provborrning / täkt hotar grundvattenförsörjningen.
Området i beslutet går över grundvattenmagasin och intill redan (av övergödning) förorenade sjöar. Omfattande insatser görs idag för att förbättra vattenkvalitén i områden men processen tar tid. Grundvattnet kan smutsas ned ytterligare av täkt / provborrning vilket leder till direkt negativa konsekvenser för hundratals boende i området vars vatten hämtas från enskild brunn. Om eventuella fynd i sedemera skulle leda till en gruva blir det ett mycket allvarligt hot mot Västmanlands självförsörjning. Grundvattnet, i området i beslutet, är förankrat i Fläcksjön som mynnar ut i Svartån som förser hundratusentals invånare med dricksvatten. Om olyckan skulle vara framme finns inget reservvatten. Dessutom är rent grundvatten en absolut förutsättning för att kunna idka boskapsskötsel här. Att förbättra den ekologiska statusen för redan hotade sjöar och vattendrag (som Gussjön och Fläcksjön) hör till både Sala kommuns och Västerås översiktsplan med förankring till Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten. Att tillåta täkt eller provborrning över detta redan känsliga område vore rakt motstridigt till att säkerhetsställa god ekologisk status och hållbarhet för människor, såväl som djur och växter. Att tillåta täckt / provborrning går emot Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten som trädde i kraft år 2000.

Förslag till ändring av beslut

Dra tillbaka undersökningstillståndet för ovan nämnda företag samt efterkommande företag med intresse av att undersöka mineraler i området Vedarsbo. Området i beslutet omfattar och/eller är i direkt anslutning till mark och vatten som är av både kommuners, rikets- och EU-intresse att bevara och skydda utifrån ekologiska-, biologiska-, natur-, kultur- och friluftsvärden.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sofia Jonsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...