Skriv på för ett friskare Sverige!


Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) bildades hösten 2016 och är en snabbt växande patientförening. I nuläget har vi ca 400 medlemmar. Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård när det gäller svårdiagnostiserade sjukdomar, som exempelvis ME/CFS, Fibromyalgi och Kronisk borrelios. Vi vill bland annat få till en förändring av de behandlingsrekommendationer, inkluderat diagnostikproblem, som har fokus på borrelia och dess co-infektioner.

Efter avslutad namninsamling kommer den överlämnas till Sjukvårdsministern med kopia till relevanta myndigheter och organisationer. Vi behöver därför ditt stöd med att skriva på, om du ställer dig bakom detta:

1. Svenska behandlingsrekommendationer för borrelia och vektorburna infektionssjukdomar måste uppdateras i samarbete med berörda patientföreningar
Förekomsten av borrelia och co-infektioner ökar dramatiskt i hela Europa. Varje år insjuknar hundratusentals människor i borrelia och co-infektioner. På grund av felaktiga prover går många odiagnostiserade/feldiagnostiserade och obehandlade/otillräckligt behandlade. Flera co-infektioner kan inte ens sjukvården idag upptäcka. Svensk sjukvård har även de mest återhållsamma behandlingsrekommendationerna och en förändring måste ske nu!

Jag vill därigenom verka för att

- Utveckla nya tester och ta fram effektiva behandlingar för borrrelia och co-infektioner

- Validera nya provtagningsmetoder (diagnostik)

- Sjukvårdspersonal utbildas i diagnostisering och behandling av fästingrelaterade infektioner

- Sverige erbjuder vård på lika villkor (slippa egenfinansierad utlandsvård). Bland annat genom att öppna dedikerade kliniker och använda effektiva behandlingsrekommendationer (jmf ILADS eller Tyskland) och behandla så länge som krävs.

- Undersöka möjligheten av sexuell överföring och faror för gravida kvinnor

- Göra allmänheten medveten om de potentiella riskerna med fästingbett

2. Jag vill att landstingen åläggs att inom ramen för offentliga medel vidareutbilda läkare inom främst sjukdomar som idag saknar biomedicinska markörer, eller där diagnostik utifrån laboratorieresultat är osäkra och mer tyngd måste läggas på den kliniska bilden
Vi har den senaste tiden kunnat ta till oss information om att Landstingen inte satsar på läkarnas vidareutbildning, vilket innebär att de svenska läkarna är i händerna på Läkemedelsbolagen när det gäller fortbildning.

3. Jag vill att läkare inte ska få ta emot arvoden överstigande ett bestämt (rimligt) belopp från läkemedelsindustrin
Aftonbladets granskning visade att Läkemedelsindustrin betalade ut 47 miljoner kronor i form av bland annat resekostnader och hotellkostnader till hundratals svenska läkare år 2015. Det är inte acceptabelt. Jag anser att läkare ska vara helt obereoende och enbart utgå från patientens bästa. Något annat intresseområde får inte förekomma. Inom offentlig anställning är det straffbart att ta emot pengar/gåva som kan inverka på tjänstemannens beslut. Självklart ska det även gälla läkare!

Målsättning
Målsättningen är att få in 1000 namnunderskrifter. Efter genomförd namninsamling kommer namninsamlingen lämnas in till ovan nämnda instanser som kan påverka vår framtid och ett friskare liv.

Titta gärna på denna video på 5 minuter som förklarar rätt bra varför mer behöver göras i Sverige

Bli gärna medlem i Föreningen för Svårdiagnostiserade Sjukdomar (FSI) och var delaktig i vårt arbete för ett friskare Sverige (kostnad 200 kr/år).

Efter påskrift - glöm inte att bekräfta din underskrift i ett e-postmeddelande efter registrering 

Styrelsen
Föreningen för Svårdiagnostiserade Sjukdomar (FSI)
styrelsen@fsi-sverige.se
Besök hemsidan
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård