Mölnlycke Skolupprop

Kommentarer

#1

Nej

Ingela Villman Fd Olsson (Göteborg , 2019-11-17)

#4

Detnär för tätt med skolor där och barnen kommer inte att få det utrymmet de älskar och behöver

jessica Dagerot (Mölnlycke, 2019-11-17)

#8

Jag anser att den föreslagna placeringen verkar mycket ogenomtänkt mtp området som det ser ut och används idag, för de boende i närheten. Trafiksituationen måste påverkas negativt i hög grad. Oaktat om IES är en lämplig aktör eller ej, måste det finnas mycket lämpligare platser att bygga en ny skola på, exv något av alla nyetableringar där infrastrukturen kan anpassas från start.

Karin Ekstrand (Mölnlycke, 2019-11-17)

#15

Barnen behöver sin fotbollsplan! Den används både i undervisningen och flitigt under rasterna, i alla väder. En tillfartsväg genom området skulle förstöra den unika placering Furuhällsskolan har, varför förstöra det? Bygg skolan på norra sidan av Mölnlycke, där det byggs och planeras byggas hundratals bostäder, till exempel den nya planen Haga by, där all mark i detta skede är ”ledig”. Eller använd den gula villan vid Mölnlycke fabriker! Vart ska annars alla de barnen som flyttar in där gå i skolan?

Linda Harald (Mölnlycke, 2019-11-17)

#16

Jag tycker att en skola med den placeringen är betydligt sämre än förslaget vid Högadal.

Fredrik Lundgren (Mölnlycke, 2019-11-17)

#20

Grusplanen vid Furuhällsskolan i Mölnlycke är inte ett bra alternativ för en ny friskola med 600 elever.

Nenna Molin (Mölnlycke, 2019-11-17)

#24

Vi har barn på furuhällsskolan och Rullstenens förskola.
Jag är positiv till fler skolalternativ i kommunen men motsätter mig placeringen av skolan IES i Djupedalsäng på nedan grunder;
Trafiken idag är långt ifrån optimal och jag anser att uppförande av en skola med ytterligare600 elever kommer göra att det blir tung trafik under byggnation samt mycket mer trafik när skolan står klar som äventyrar våra barns säkerhet på flera sätt under lång tid.
Att bryta det slutna gång/cykelvarvet i området (Sk piggelinvarvet) påverkar möjligheten för Furuhällsskolans och kringliggande kommunala förskolor alla elever/barn som använder det mycket med effekten minskad säkerhet.
Miljöpåverkan: mycket mer trafik i tätbebyggt område.
Nedtagning av skog kommer minska möjligheten för barnen på Furuhäll och alla närliggande förskolor att enkelt fortsätta komma ut i natur så enkelt som idag. Och dessa skogar runt Furuhäll används idag mycket av många barn i kommunal verksamhet. Dessutom är det rikt djurliv i skogsdungarna och träden tar hand om mycket nederbörd.
Låt oss bevara de fina öppna ytor och skogsmiljöer i tätbebyggt område för ett samhälle där barn kan leka, ta sig runt själva och känna frihetskänsla!
Är kommunen byggsugna så sätt upp en äventyrs/aktivitetslekplats för att främja fysisk rörelse på aktuell plats något många önskar och efterfrågat utan svar från kommunen!

Kajsa Ryrberg (Mölnlycke, 2019-11-17)

#25

Tycker inte att man behöver ytterligare en grundskola i området. Det finns andra områden i Mölnlycke som det hade passat bättre att bygga en ny skola (Nysäter/Långetjärn, Bråta) Finns ju även stora ytor bredvid Fridaskolan vilket är mer lättillgängligt med bil och buss.

Tont Green (Mölnlycke , 2019-11-17)

#27

Pga dålig plats för att bygga en skola.

Emelie Brandin (Mölnlycke , 2019-11-17)

#29

Tycker placeringen av skolan precis bredvid Furuhällsskolan inte verkar vettig. Dels för att det tar bort möjligheterna för barnen på Furuhällsskolan att använda grusplanen för lek, dels för trafiksituationen med många barn som kommer skjutsas dit med bil. Bättre bygga en friskola på en plats det är smidigare att ta sig till än att tränga in den i detta område.

Karl-Johan Leuchowius (Mölnlycke , 2019-11-17)

#33

Eleverna på Furuhällsskolan behöver ha tillgång till en fotbollsplan på raster och idrottslektioner mm. Om eleverna har möjlighet till fysisk aktivitet, tex spela fotboll, brännboll mm så ökar inlärningsförmåga, koncentrationsförmågan mm. De presterar bättre under skoldagarna!!

Anna-Karin Bergman (Mölnlycke, 2019-11-17)

#34

Alldeles för nära en befintlig skola där det redan är hög påverkan på vägar, parkeringar och grönområden.

Marie Nyberg (Göteborg, 2019-11-17)

#35

Trafiken till befintliga skolor intill (ffa Furuhäll men även Djupedal) redan stora utmaningar.

Liselotte Ahnfelt (Mölnlycke, 2019-11-17)

#41

Vi har bott här sedan 1981, uppskattade att barnen själva kunde ta sig till skolorna (Furuhäll och Djupedal) på ett säkert sätt via gång- och cykelbana. Cyklar ofta förbi Furuhällsskolan där barn leker och springer mellan skolgårdarna och grusplanen. Kan inte se något positivt med att bygga en ny skola på plats där barnen leker.

Karin Skåpdal (Mölnlycke, 2019-11-17)

#45

Nej till den nya skolan på grund av:
Befintliga skolor och deras omgivningar
Trafiksituation och infrastruktur inklusive säkra gång och cykelvägar för våra barn
Social påverkan

Emanuele Mazzanti (Mölnlycke, 2019-11-17)

#47

Bygget på Furuhällskolan fotbollsplan är inte genomtänkt. Var är stadsplaneringen, långsiktigheten och varför inte planera och bygga skolor där Mölnlycke växer, där skolor saknas eller i de delar av Härryda kommun där det utrett och klart att det behövs. Tyvärr är detta oseriöst och inte genomtänkt! Ska externa aktörer oavsett om det friskolor el andra aktörer styra Mölnlycke/Härydda kommuns utvecklig. Bygg genomtänkt, hållbart, långsiktigt och ta hänsyn till natur och människors närmiljö!

Maja Ljutic (Mölnlycke, 2019-11-17)

#54

Jag skriver under för att det inte verkar finnas ett ordentligt utfört underlag för framtida skolors placering och var behovet för skolor finns.

Mikael Ohlsson (Mölnlycke , 2019-11-17)

#61

Otillräcklig grund demografiskt, geografiskt och ekonomiskt finns för att gå vidare med alternativet grusplanen vid Furuhäll.

Niclas Björnfot (Mölnlycke, 2019-11-17)

#68

Placeringen av en ny skola måste utredas ordentligt innan beslut. Lämplig placering av en skola där många elever beräknas komma ”utifrån” måste vara där det är enkelt att ta sig med bil och kunna parkera.

Karolina Albinsson (Mölnlycke, 2019-11-17)

#74

Blir så ledsen när det är viktigare att skapa möjlighet för privata aktörer än att ge barnen bästa förutsättning att lyckas med sina studier.

En mycket märklig politik.Låt oss utreda och få svar på era frågor!

Patrik Linde (Mölnlycke, 2019-11-17)

#80

Placeringen av en F-9-skola påverkar närområdet under överskådlig tid. Närmiljö, trafiksituation, inresemöjligheter för elever boende längre bort än cykelavstånd, etc etc. Denna fråga är värd mer än ett flyktigt ”det blir nog bra” från våra politiker. Jag vill se en ingående och allmänt tillgänglig utredning om bästa placering innan beslut tas i frågan.

Kristina Fant (Mölnlycke, 2019-11-18)

#85

Det är på tiden att kommunen tar ett helheltsgrepp om skolsituationen och ser över hur barnen i hela Mölnlycke kan få en kort och trygg väg till skolan, speciellt i de lägre årskurserna.

Anne Sundgren (Mölnlycke, 2019-11-18)

#88

Barnen ska ha kvar sin forfotbollsplan och trafikfrågan går inte att lösa utan att barnen och området drabbas.

Inga-Maj Pilskog (Frufällan, 2019-11-18)

#89

Är det verkligen i detta område Härryda kommun tycker att det behövs fler skolor? Vägg i vägg med befintlig skola och med flera områden i kommunen där det är långt till skolan och där det samtidigt byggs bostäder. Jag söker ett helhetsperspektiv där man tittar på placeringar tillsammans med lämplighet för skolbarnens säkra färd till skolan. Härryda kommun vill ha en skola där det behövs!

Therese Aznar (Mölnlycke, 2019-11-18)

#92

Anna Sundqvist

Anna Sundqvist (Mölnlycke, 2019-11-18)

#97

Jag vill att viktiga beslut som detta grundas på ett ordentligt faktaunderlag och inte enskilda aktörers behov av att snabbt få påbörja etablering av bygge eller enskilda (?) politikers önskan om att genomföra prestigeprojekt.

Malin Löfgren (Mölnlycke, 2019-11-18)

#101

Trafiken kommer att bli hemsk

Ingrid Olson (Mölnlycke , 2019-11-18)

#104

Jag anser att om denna skolan byggs så kommer mer kriminalitet utvecklas på längre sikt. Det kommer även vara mycket trafik på morgonen vilket kommer störa de lugna som vi har nu.

Sebastian Sanpen (Göteborg, 2019-11-18)

#111

Jag ställer mig främst frågande till önskan att placera ytterligare en grundskola i ett redan skoltätt område. Vore det inte bättre att placera i ett område som saknar skola?

Mervi Ruuska (Mölnlycke, 2019-11-18)

#118

Fel plats att bygga en skola på!!

Oscar Kamila (Mölnlycke, 2019-11-18)

#121

Jag skriver under för att det är viktigt att fatta beslut på rätt grunder. Där långsiktighet och hållbarhet (miljö, social och ekonomi) är i fokus.

Carina Fyrsten (Mölnlycke , 2019-11-18)

#125

Jag ser stora ekonomiska, ekologiska och sociala risker med etableringen av IES i kommunen.

Katrin Skagert (Landvetter, 2019-11-19)

#126

- det redan finns två skolor i området
- det kommer öka trafiken i området som mina barn brukar leka
- det tar bort grönområden som mina barn och jag brukar motionera/leka på

Sabine Vesting (Mölnlycke , 2019-11-19)

#131

Anser det inte lämpligt med en ny skola på föreslagen plats, bi.a. med hänsyn till avstånd till befintliga skolor, trafiksituationen och stadsplaneringen generellt.

Gustaf Bergquist (Mölnlycke, 2019-11-19)

#134

Jag tycker inte att det är en lämplig plats att bygga ytterligare en skola på. Med tanke på bostäder, skolor och fsk i närområdet! Blir för mycket trafik och för tätt

Jennie Andersson (Mölnlycle , 2019-11-19)

#148

Bygg inte en skola på Furuhällskolans fotbollsplan. Där har eleverna rast & idrottslektioner.

Fredrik Andersson (Mölnlycke , 2019-11-20)

#152

Frivillgt

Gunilla Eriksson (Mölnlycke, 2019-11-20)

#153

Inte vettigt att ytterligare trafikera och belamra ett område fullt av cyklande ungdomar. Skolor finns redan i området och det rimliga vore att placera en ny skola i ett område där Mölnlycke idag växer med befolkningsomflyttning istället för att dessa skall skjutsas med bil till ett område med redan tät morgon och kvällstrafik.

Erik Orwallius (Mölnlycke, 2019-11-20)

#155

Jag anser inte detta är rätt placering av IES. Placera skolan intill riksväg 40 så vi slipper mer trafik in i Djupedalsäng.

Emma Magnusson (Mölnlycke , 2019-11-20)

#156

Jag hålla med om alla punkter i uppropet. Ytterligare en ny skola just där med en troligen ganska stor mängd tillresande i bil från andra sällen än Mölnlycke samt tung lastbilstransport skulle ha allt för stor åverkan på den fina miljö de befintliga skolorn har och kan bedriva undervisning såväl som rast i. Det skulle bli konkurrens om ytorna

Elisabeth Thomsson (Mölnlycke, 2019-11-20)

#164

Mina barn går på Furuhällskolan.

Hanna Bäck (Mölnlycke, 2019-11-21)

#165

Jag anser att detta måste utredas ytterligare. Jag har två barn på Furuhällsskolan, varav en just börjat. Jag känner stor oro för skolans utveckling om ett bygge av IES skulle sättas igång så nära inpå mina barns älskade och väl fungerande skola. Dess skolgård och omgivningar används flitigt i undervisningen och jag upplever att omgivningen starkt bidrar till skolans framgång på många sätt.

Karin Thörnqvist (Mölnlycke , 2019-11-21)

#167

Man ska inte ta förhastade beslut.

Robin Dahlgren (Mölnlycke, 2019-11-21)

#172

Ha rätt infallsvinkel när en ny skola ska byggas. Man ska inte utgå ifrån att någon vill ha hit engelska skolan utan kommunen ska utgå ifrån var behovet finns av en skola i kommunen beroende på var skolor o barn finns. I södra Mölnlycke finns redan 5 låg o mellanstadieskolor o 3 högstadieskolor. I Mölnlycke norra finns bara 1 låg, mellan o högstadieskola. Dessutom är det i norra Mölnlycke som det kommer att byggas på sikt med massor med barnfamiljer som flyttar in. Till exempel Mölnlycke fabriker med 600 bostäder.

Lena Stolt (Mölnlycke, 2019-11-21)

#175

Jag vill visa mitt stöd t ert upprop

Marie Strid (Mölnlycke, 2019-11-21)

#177

En ny skola i Mölnlycke borde placeras så att kommande utbyggnad av Mölnlycke kring Bråta får en skola i närområdet.

Ulrika Andersson (Mölnlycke , 2019-11-21)

#179

Ny skola ska placeras där barnen finns och kommer att finnas. Det är där Mölnlycke expanderar och det är inte i Djupedalsäng. Vägarna i vårt närområde är inte byggda för ökning av trafiken pga skjussning av barn till och från ytterligare en skola.

Terje Vigmo (Mölnlycke, 2019-11-22)

#180

Tycker det kommunala skolorna skall få finnas kvar i sin nuvarande form där placeringen av skolorna är utspridda så att så många som möjligt har nära till skolan.
Bygg nya skolor där samhället och utbyggnad av samhället kräver det.
En skola som även tar in elever utanför kommunen bör ligga mer lättillgängligt och närmare infarterna till Mölnlycke.

Andreas Berndtzen (Mölnlycke, 2019-11-22)

#188

Jag skriver under skolupproret.

Maria Enbom (Mölnlycke , 2019-11-23)

#194

Känner att detta är helt fel plats för en ny skola

Anders Dahlstedt (MÖLNLYCKE , 2019-11-24)

#199

Skolorna bör spridas ut, inte koncentreras till några få platser.
Platsen vid Furuhäll har inga bra tillfartsvägar utan att skapa stora olägenheter för de närboende (men drabbar inte mig personligen).

Hans Rössle (Mölnlycke , 2019-11-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...