Samarbete med vårdnadshavare vid problematisk skolfrånvaro i Danderyd kommun

77´000 barn i grundskolan (ca 7%) har problematisk skolfrånvaro, och av dessa har ca 3/4 en NPF- diagnos. Det behövs en större kunskap kring hur skolan ska anpassa och bemöta de barn och ungdomar som inte förmår att fullgöra sin skolplikt. I detta krävs en djupare och mer omfattande kunskap hos alla som arbetar med barn o unga kring neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Vid intresse kan vi tillhandahålla en bilaga med fakta och källhänvisningar, kontakta mig om ni vill ta del av den.

Vi föreslår att bildningsförvaltningen beslutar att inledningsvis öppet bjuda in alla föräldrar med npf-barn samt övriga som har barn med oroande skolfrånvaro, till flera utvecklande möten eller workshops.  Detta för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper och på så sätt, lyfta förskolornas, skolornas och fritidshemmens kompetens och deras förmåga att arbeta förebyggande. Att arbeta utifrån föräldrars erfarenheter i kombination med aktuell forskning skulle kunna ge skolorna/förskolorna och fritidshemmen de sista pusselbitarna i att lyckas hitta hållbara anpassningar. Det ska sedan ligga som grund för ett långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända barn och ungdomar. Att behöva kämpa så för sitt barns rätt till god hälsa och god utbildning bränner ut föräldrar. Båda effekterna oerhört tragiska och kostsamma för samhället!

En kontinuerlig satsning på barn och unga med npf ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, lärare, familjer och samhället!

Förhoppningsvis kan en föräldragrupp startas som kan fungera som en remissinstans för politiker, tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, centralt skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga instanser som kan behövas.

Det skulle ge mycket good will och underlätta enormt för dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. Kanske ett folkhälsoteam eller npf-team kan bistå. Danderyds kommun kunde bli ett föredömligt exempel för övriga kommuner i länet och hela Sverige! Inte en enda unge till ska knäckas i skolan!

Inte en enda familj till ska behöva flytta p.g.a. att skolan inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid! Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:

1) Att kommunen tar beslut om nollvision av utbrända barn  i skolan, oavsett om det finns fastställd diagnos eller ej

2) Att kommunen upprättar ett lyhört och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare till npf-elever/elever med oroande skolfrånvaro genom möten/workshops.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Louise Hanka överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...