Saltsjöbanans bullerproblem

Saltsjöbanans bullerproblem och effekterna av ökad turtäthet

Trafikförvaltningen (TF, f.d. SL) planerar en fördubbling av turtätheten för Saltsjöbanan. TF, Nacka kommun och media har gått ut med information om att detta ska möjliggöras genom en ombyggnation av stationerna Tattby och Fisksätra samt genom komplettering av befintlig vagnpark med gamla tunnelbanevagnar.

Problemet för Saltsjöbanans grannar är att de blir mer bullerutsatta jämfört med tidigare. Det finns flera hundra hushåll inom än 85 m från banan. Det ökade bullret beror främst på nya betongslipers i kombination med gamla tågvagnar. Detta bekräftas av Nacka kommun (tjänsteskrivelse M2008-000404). De bullerreducerande åtgärder som vidtagits räcker ofta inte. Med Arbetsmiljöverkets app har ljudnivåer uppmätts till över 90 dB invändigt i tågvagnarna.

Vid invigningen av Saltsjöbanan 1893 var den mycket modern och tyst. 1969, för 50 år sedan, tog SL över driften och nu är vi långt ifrån en acceptabel ljudnivå, en stor teknisk skuld har byggts upp.

Idag vet vi att buller leder till sömnsvårigheter, stress, hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Därför finns det riktvärden som trafikbuller måste hålla sig inom. [1] Socialstyrelsens anvisningar betonar att buller nattetid är särskilt skadligt för hälsan och inte ska överstiga 45 dBA inomhus mer än 3–5 ggr per natt (kl. 22 – 06).

TF använder sig av teoretiska beräkningar i form av bullerkartor. Det har påvisats att beräkningarna lider av en rad brister som underskattar den faktiska bullersituationen. [2]

Bullernivåerna överskrids längs Saltsjöbanan, vilket dokumenterats vid professionella bullermätningar på plats samt vid egenhändiga mätningar med Arbetsmiljöverkets app. När buller från Roslagsbanan mättes på plats konstaterades även där att det faktiska bullret översteg det teoretiska. [3]

Politiker och TF har gemensamt ansvar för att Saltsjöbanan håller sig inom gränsvärdena. Modern teknik möjliggör detta utan problem. Det är en teknisk skuld som nu har blivit en politisk fråga.

Vi ställer följande krav på Nacka kommun, TF och Landstingspolitikerna:

  • att TF omedelbart vidtar åtgärder som medför att bullernivåerna sänks till gällande gränsvärden
  • att ingen förändring av turtätheten görs förrän man redovisat en sammanhållen miljökonsekvensanalys, utförd av en oberoende part
  • att TF tar bort s.k. skipstops. De är alltför negativa ur kommunikations- och bullersynpunkt för Saltsjö-Duvnäs, Storängen, Lillängen och centrala Nacka
  • att professionella bullermätningar kontinuerligt genomförs på plats och redovisas längst hela banan

[1] Regeringens proposition 1996/97:53

[2]http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001301_001400/Publikation_001384/Slutrapport_forskningsproejkt_TVANE.pdf

[3] (http://danderydsbormotbuller.se/bullerm-tning.html


Nackabor mot Buller    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nackabor mot Buller lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...