Riv upp beslutet gällande buss 620!

Detta upprop vänder sig till Dig, samhällsplanerare Sara Karlsson, samt övriga beslutsfattare på Västtrafik AB.

Vi, samtliga personer och hushåll vars underskrift Du finner på detta dokument, kräver att beslutet om ändrad sträckning av linje 620 rivs upp med omedelbar verkan. Vi anser vidare att ett nytt beslut bör fattas där linjens ändhållplats, tillika vändplats, blir Vägskillnaden eller alternativt Stora Övattnet.

Det beslut som Du och Västtrafik fattade 6 september -23 påverkar lågt räknat 120-130 hushåll längs den indragna sträckan. Inget av dessa hushåll kan anses bära ansvar för att Västtrafik upphandlat större bussar och därav inte klarar av att vända på befintlig vändplats. Däremot blir de negativa konsekvenserna för samma hushåll stora och oacceptabla. 

Vi bor lite knappt två mil utanför Sveriges näst största stad, med regionens största utbud av arbetstillfällen. Vi bor ungefär en mil från Sveriges näst största flygplats. Vi bor fem kilometer från Riksväg 40, en av de tyngst trafikerade pendlingslederna i västra Sverige. Att då, med de förutsättningarna i åtanke, inte kunna pendla kollektivt till skola eller arbete får anses som relativt spektakulärt.

Konsekvensen av Ert beslut blir för oss att vi i än större mån måste förlita oss till egen bil. Vissa hushåll måste kanske till och med köpa ytterligare ett fordon. Att som offentlig aktör under brinnande inflation, där den ekonomiska pressen på svenska hushåll blir högre och högre, ytterligare öka den ekonomiska bördan på vissa hushåll är magstarkt.

Ert beslut från september i år är fattat på grundval av trafiksäkerheten vid nuvarande vändplats. Det framgår av skrivelsen "Information om beslut" från 20230911. Förslag har inkommit från både Härryda Kommun och från enskilda att istället använda hållplats Vägskillnaden, alternativt pendelhållplatsen Stora Övattnet, som vändplats. 

Att Ni helt väljer att bortse från detta förslag är för oss ett mysterium. Det framgår som sagt tydligt av Er skrivelse från 11 september att beslutet fattats med hänsyn till trafiksäkerhet, inte lågt antal resenärer el dyl. När då en mer trafiksäker lösning presenteras; varför väljer Ni då att bortse från den?

Resultatet blir istället en osäkrare trafikmiljö för oss som tvingas att mer och oftare använda bil till och från jobb och skola. Västtrafik bidrar med detta beslut alltså till en försämrad trafiksituation på vägar med dålig halkbekämpning. Västtrafiks "nya större bussar" slipper ju för all del detta, men för oss, den allmänhet Ni som offentlig aktör får Er finansiering från, blir verkligheten en annan.

Vi önskar med denna skrivelse framföra vårt djupa missnöje med den beslutade nya linjesträckningen för buss 620. Därför uppmanar vi Dig, Sara Karlsson, och övriga beslutsfattare att ompröva detta förhastade beslut. Hörsamma istället Härryda Kommuns förslag om ny sträckning med Vägskillanden/Stora Övattnet som ändhållplats!

 

Hälsningar,

Boende längs Östra Eskilsbyvägen och Sörtorpavägen, genom Thomas Wennsten